Overgang naar voortgezet onderwijs

Ruim 175.000 leerlingen stappen jaarlijks over van groep acht naar de brugklas van de middelbare school. Het schooladvies en hoe een leerling de eindtoets maakt, bepalen naar welk niveau middelbare school hij of zij gaat. Sinds het schooljaar 2014-2015 is het schooladvies hierbij leidend. De school, die een kind acht jaar lang heeft gevolgd, getoetst en meegemaakt, moet leerlingen en hun ouders jaarlijks uiterlijk rond 1 maart het schooladvies geven. Daarmee kunnen ouders hun kinderen bij een middelbare school inschrijven.

De eindtoets, die alleen kijkt naar prestaties op taal en rekenen, wordt afgenomen tussen 15 april en 15 mei en geldt als een soort second opinion. Scoort een leerling op de toets beter dan op basis van het schooladvies mag worden verwacht, dan moet de school haar advies in overleg met de ouders heroverwegen. Als het kind lager scoort, hoeft dit niet en blijft het oorspronkelijke schooladvies staan. Omdat scholen jaarlijks met de ouders spreken over de voortgang van hun kind, mag dit advies voor hen geen verrassing zijn.

Alle leerlingen uit groep acht in het regulier basisonderwijs moeten voor taal en rekenen zo’n eindtoets maken. Het is scholen alleen toegestaan de centrale eindtoets of een andere door de minister van Onderwijs toegelaten eindtoets af te nemen. Alle leerlingen van dezelfde school maken ook dezelfde toets. Sinds 2018 kunnen scholen ook een digitale adaptieve eindtoets afnemen. Deze toets past zich aan aan het niveau van de leerling. 

Overdracht leerlinggegevens

Bij de overstap naar de middelbare school komt veel kijken. Zo moeten de gegevens van een brugklasser in spé worden overgedragen aan zijn nieuwe school. Daarvoor bestaat de Overstapservice Onderwijs (OSO) dat de uitwisseling van leerlinggegevens makkelijker en ook veiliger maakt.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad vindt het belangrijk dat de overstap naar de middelbare school vlekkeloos gaat en dat ieder kind terecht komt op het niveau dat hij aan kan. Daarom vindt ze het belangrijk dat er minder druk komt op het schooladvies en de eindtoets. Ze pleit er daarom voor van de eindtoets een doorstroomtoets te maken. Ook vindt ze het belangrijk dat er meer brede brugklassen komen, dat leerlingen eenmaal op de middelbare school makkelijker van niveau kunnen wisselen en dat ze later opleidingen kunnen stapelen. De PO-Raad heeft haar standpunt verwoord in dit standpuntdocument. Ze ondersteunt scholen en hun besturen verder bij het gebruik van OSO en informeert hen over de laatste ontwikkelingen en regels die met de overstap naar de middelbare school zijn gemoeid.

De PO-Raad is daarnaast voorvechter van een doorgaande leerlijn, niet alleen voor voor- en vroegschools onderwijs naar basisonderwijs, maar ook van basisonderwijs naar middelbare school. Met een doorgaande lijn kan worden voorkomen dat de overstap naar middelbare school te groot wordt. Voor taal en rekenen bestaat zo’n doorgaande leerlijn al.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunnen leden van de PO-Raad contact opnemen met beleidsadviseur Bernard Teunis. Voor alle regels rondom de overgang van primair naar voortgezet onderwijs verwijzen we u naar de speciale website www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl van PO-Raad en VO-raad.

Wilt u een overstap naar OSO in uw po-vo overleg bespreken? OSO verzorgt op uitnodiging vrijblijvende presentaties. Voor andere vragen kunt u terecht bij de Servicedesk van OSO: info@oso-od.nl of 0800-321 22 33. 

Laatste nieuws

 • Augustus is vaak het startmoment van nieuwe regels, andere veranderingen en subsidies. Voor een ieder die net terug is van vakantie en even snel op de hoogte wil zijn, maakten we een overzicht van diverse interessante en belangrijke wijzigingen en andere zaken om aan te denken.

 • Het schooladvies blijft leidend en de eindtoets blijft tellen als een soort second opinion. Maar beide volgen korter op elkaar en alle leerlingen van groep 8 moeten zich tegelijkertijd, rond 1 mei, inschrijven op een middelbare school. In een debat dinsdagavond in de Tweede Kamer schaarden de coalitiepartijen zich achter deze plannen van minister Arie Slob (Onderwijs).

 • Het kabinet wil van de eindtoets een doorstroomtoets maken. Minister Arie Slob (Onderwijs) schrijft aan de Tweede Kamer dat gelijke kansen voor leerlingen belangrijk zijn en dat de eindtoets op den duur minder bepalend moet worden. Uiteindelijk moet het makkelijker zijn om in de eerste klassen van de middelbare school nog te wisselen van niveau. De PO-Raad is positief dat haar standpunten over de langere termijn zijn overgenomen door de minister.

Standpunten

 • Geen vroegselectie maar continue ontwikkelkansen

  Ieder kind moet zich maximaal kunnen ontplooien. Daarom is het belangrijk dat niet al op jonge leeftijd wordt bepaald welk niveau onderwijs een leerling aan kan. Er moet een einde komen aan vroegselectie. Kinderen moeten op veel verschillende momenten naar een hoger of lager niveau vervolgschool kunnen gaan en bijvoorbeeld opleidingen kunnen stapelen.

 • Schooladvies en eindtoets

  De PO-Raad vindt dat de toekomst van een kind nooit mag afhangen van hoe het kind zich op de basisschool ontwikkelt. Een schooladvies is een startadvies, geen eindexamenadvies, laat staan een carrièreadvies. De eindtoets zou een doorstroomtoets moeten zijn.

Agenda

Komende evenementen

Meer agenda-items

Volg doorstroom naar voortgezet onderwijs via Vensters

Download het rapport 'Doorstroom naar vervolgonderwijs' in uw ManagementVenster. 

Regelgeving


Inzicht in de regelgeving over de overgang po-vo vindt u op vanponaarvo.nl

Overstapservice onderwijs


Gaan uw leerlingen naar de middelbare school? Draag snel en veilig leerlinggegevens over met OSO.

Tekst tegel OSO

Veelgestelde vragen

 • De uitslag van het intelligentie-onderzoek van een leerling dat wij drie jaar geleden afnamen, strookt niet met haar huidige resultaten. Zijn wij verplicht om voorafgaand aan de eindtoets haar intelligentie opnieuw te laten bepalen?

  Op de website www.vanponaarvo.nl staat een stroomschema die deze vraag helpt beantwoorden. De IQ test van de betreffende leerling is ouder dan twee jaar. Wanneer de gegevens uit het leerlingvolgsysteem bevestigen dat deze leerling niet verder is dan niveau eind groep 5 dan mag deze leerling deelnemen aan de eindtoets (in overleg met ouders). Het resultaat telt dan niet mee voor de opbrengstbepaling van de school. Volgt uit het leerlingvolgsysteem dat deze leerling verder is dan niveau eind groep 5, dan kunt u overwegen om nogmaals een IQ test af te nemen. De leerling maakt dan sowieso de eindtoets en het resultaat telt mee voor de opbrengstbepaling van de school.

 • Hoe worden de vorderingen van leerlingen in het po bepaald?

  Gedurende de hele basisschoolperiode meet een school regelmatig wat een leerling kan en hoe hij vooruitgaat. Op basis van deze objectieve gegevens en de ervaring van de leraar en ouders kan de school bepalen of het kind extra of andere instructie nodig heeft of juist meer moet worden uitgedaagd. Op die manier kan alles uit het kind worden gehaald. Ook krijgen school en ouders door toetsing inzicht in hoe het kind presteert ten opzichte van zijn klas- en leeftijdsgenoten.

  Leerling- en onderwijsvolgsysteem

  Al vanaf groep 1 wordt met hulp van leerling- en onderwijsvolgsysteem gekeken hoe een leerling zich op school ontwikkelt. Met zo’n systeem wordt niet alleen gekeken wát de leerling en zijn klas weten en kunnen, maar het maakt het mogelijk te zien of en hoeveel zij vooruit gaan. Kortom, of het onderwijs dat het kind krijgt, zijn vruchten afwerpt. Scholen zijn verplicht zo’n systeem te gebruiken, in ieder geval voor taal en rekenen, maar mogen zelf bepalen welke ze inzetten en hoe vaak ze het niveau meten. Zolang de gebruikte toetsen valide, betrouwbaar en methodeonafhankelijk genormeerd zijn.

  Reguliere toetsen

  Daarnaast nemen veel scholen ook ‘gewone’ toetsen af die juist wel meten wat de leerling op dat moment kan en of hij de lesstof beheerst. De resultaten op die toetsen geven weer hoe het kind presteert in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten. Scholen mogen zelf bepalen of en hoe vaak ze leerlingen een toets laten maken.

  Centrale eindtoets

  Aan het eind van groep acht maken alle basisschoolleerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Deze toets geldt als tweede, schoolonafhankelijk gegeven naast het schooladvies op basis waarvan school en ouders bepalen naar welk niveau middelbare school een leerling gaat. Scoren leerlingen op de toets beter dan op basis van het schooladvies mag worden verwacht, dan moet de school haar advies heroverwegen. Als het kind lager scoort, hoeft dit niet. 
  Vanaf 2018 kunnen scholen ook een digitale adaptieve eindtoets afnemen. Deze toets past zich aan aan het niveau van de leerling. 

  De school neemt de resultaten op al deze toetsen, op in het onderwijskundig rapport (OKR) van het kind. Dat rapport wordt opgesteld als het naar een andere school gaat. De nieuwe school krijgt daarmee een beeld van het kind zodat ook die het onderwijs zo goed mogelijk op de leerling kan afstemmen. Scholen zijn verplicht ouders te informeren over de inhoud van dit rapport.

  Meer weten?

  Voor meer informatie over de eindttoetsen, is te vinden op de website www.vanponaarvo.nl. Voor informatie over andere toetsen kunt u terecht op de websites van de diverse toetsaanbieders. Leden van de PO-Raad kunnen voor vragen ook contact opnemen met beleidsadviseur Bernard Teunis. Meer informatie over digitale systemen is te vinden bij het thema ICT in het onderwijs.

 • Mag een vo-school de ene leerling met kader/tl advies op kaderniveau plaatsen en de andere op tl-niveau?

  Ja, dit mag. Hier is sprake van het onderscheid tussen toelating en plaatsing.
  Een leerling met een kader/tl advies is toelaatbaar tot beide schoolsoorten. De vo-school kan het onderwijskundig rapport gebruiken om te komen tot plaatsing. En die plaatsing is in beide brugklassen conform het schooladvies. In een brief van de staatssecretaris spreekt hij over ‘hoge plaatsing’. Het zou wenselijk zijn om leerlingen op het hoogste niveau te plaatsen, maar dat is niet verplicht. De school zou naast het schooladvies ook een plaatsingsadvies kunnen meegeven (dit heeft geen juridische waarde).