Overgang naar voortgezet onderwijs

Zo’n 180.000 leerlingen stappen jaarlijks over van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Het schooladvies is leidend bij deze overgang. De school, die een kind acht jaar lang heeft gevolgd, getoetst en meegemaakt, moet groep 8-leerlingen en hun ouders jaarlijks uiterlijk rond 1 maart het schooladvies geven. Daarmee kunnen ouders hun kinderen bij een middelbare school inschrijven.

Omdat scholen jaarlijks met de ouders spreken over de voortgang van hun kind, mag het schooladvies voor hen geen verrassing zijn. Maar waar baseer jij je schooladvies op? SLO publiceerde in 2020 een Handreiking Schooladvisering. Met alle informatie rondom wet- en regelgeving, inspirerende voorbeelden van andere scholen, onderzoek en tips.

De eindtoets, die prestaties op taal en rekenen meet, wordt afgenomen tussen 15 april en 15 mei en geldt als een soort second opinion. Scoort een leerling op de toets beter dan op basis van het schooladvies mag worden verwacht, dan moet de school haar advies in overleg met de ouders heroverwegen. Als het kind lager scoort, hoeft dit niet en blijft het oorspronkelijke schooladvies staan.

Alle leerlingen in groep 8 in het regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs maken zo’n eindtoets. Het is scholen alleen toegestaan een door de minister van Onderwijs toegelaten eindtoets af te nemen. Alle leerlingen van dezelfde school maken ook dezelfde toets. 

Overdracht leerlinggegevens

Bij de overstap naar de middelbare school komt veel kijken. Zo moeten de gegevens van een brugklasser in spé worden overgedragen aan zijn nieuwe school. Daarvoor bestaat de Overstapservice Onderwijs (OSO) dat de uitwisseling van leerlinggegevens makkelijker en ook veiliger maakt.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad vindt het belangrijk dat de overstap naar de middelbare school zo soepel als mogelijk gaat en dat ieder kind terechtkomt op het niveau dat bij hem past. Daarom vinden we het belangrijk dat er minder druk komt op het schooladvies en de eindtoets. We pleiten er voor van de eindtoets een doorstroomtoets te maken. Ook moeten er meer brede brugklassen komen, leerlingen eenmaal op de middelbare school makkelijker van niveau kunnen wisselen en later opleidingen kunnen stapelen. De PO-Raad heeft haar standpunt verwoord in dit standpuntdocument. We ondersteunen scholen en hun besturen verder bij het gebruik van OSO en informeren hen over de laatste ontwikkelingen en regels die met de overstap naar de middelbare school zijn gemoeid.

De PO-Raad is daarnaast voorvechter van een doorgaande leerlijn, niet alleen voor voor- en vroegschools onderwijs naar basisonderwijs, maar ook van basisonderwijs naar middelbare school. Met een doorgaande lijn kan worden voorkomen dat de overstap naar middelbare school te groot wordt. Voor taal en rekenen bestaat zo’n doorgaande leerlijn al.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunnen leden van de PO-Raad contact opnemen met beleidsadviseur Niels Tiemessen. Voor alle regels rondom de overgang van primair naar voortgezet onderwijs verwijzen we je naar de speciale website www.vanponaarvo.nl van PO-Raad en VO-raad.

Wil je een overstap naar OSO in jouw po-vo overleg bespreken? OSO verzorgt op uitnodiging vrijblijvende presentaties. Voor andere vragen kun je terecht bij de Servicedesk van OSO: info@oso-od.nl of 0800-321 22 33. 

Laatste nieuws

 • Maandag 25 januari gaat de Tweede Kamer in debat over het funderend onderwijs, corona, leraren en examens. De PO-Raad heeft de Kamer een brief gestuurd om een aantal belangrijke punten mee te geven.

 • Leve het Onderwijs , een beweging van schoolbestuurders, roept op het verplichten van toetsen, waaronder ook de eindtoets, te stoppen. Leraren kunnen volgens hen prima zelf bepalen of ze toetsen en wanneer ze dat doen. De PO-Raad heeft er begrip voor dat het onderwijs zich op dit moment laat horen over de eindtoets. De eindtoets is dit jaar namelijk niet voor alle doelen te gebruiken die hij normaalgesproken dient. Ook de Onderwijsinspectie laat zich horen in de media: 'De eindtoets moet dit jaar hoe dan ook doorgaan', zegt de Inspectie in het Parool en het AD. De PO-Raad heeft bij het ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie aangekaart dat de eindtoetsresultaten dit jaar niet gebruikt mogen worden om scholen en de sector primair onderwijs op te beoordelen.  

 • Het kabinet heeft op basis van het advies van het Outbreak Management Team (OMT) besloten dat de basisscholen en de kinderopvang tot in ieder geval maandag 8 februari 2021 gesloten blijven. De landelijke situatie is nog te kwetsbaar en er zijn te veel onzekerheden en vragen rondom de nieuwe varianten van het virus om een veilige heropening te kunnen garanderen. De PO-Raad heeft altijd aangegeven dat de scholen snel zo snel mogelijk weer open moeten, maar de veiligheid van leerlingen, leraren en ander onderwijspersoneel blijft de allerhoogste prioriteit.

Standpunten

 • Geen vroegselectie maar continue ontwikkelkansen

  Ieder kind moet zich maximaal kunnen ontplooien. Daarom is het belangrijk dat niet al op jonge leeftijd wordt bepaald welk niveau onderwijs een leerling aan kan. Er moet een einde komen aan vroegselectie. Kinderen moeten op veel verschillende momenten naar een hoger of lager niveau vervolgschool kunnen gaan en bijvoorbeeld opleidingen kunnen stapelen.

 • Schooladvies en eindtoets

  De PO-Raad vindt dat de toekomst van een kind nooit mag afhangen van hoe het kind zich op de basisschool ontwikkelt. Een schooladvies is een startadvies, geen eindexamenadvies, laat staan een carrièreadvies. De eindtoets zou een doorstroomtoets moeten zijn.

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Volg doorstroom naar voortgezet onderwijs via Vensters

Download het rapport 'Doorstroom naar vervolgonderwijs' in uw ManagementVenster. 

Regelgeving


Inzicht in de regelgeving over de overgang po-vo vindt u op vanponaarvo.nl

Overstapservice onderwijs


Gaan uw leerlingen naar de middelbare school? Draag snel en veilig leerlinggegevens over met OSO.

Tekst tegel OSO

Handreiking schooladvisering

SLO-handreiking met informatie, onderzoek, voorbeelden en tips voor een goed afgewogen schooladvies

Veelgestelde vragen

 • Wie is wettelijk verantwoordelijk voor het besluit om een leerling wel of niet te laten doorstromen naar het vo na groep 8?

  Het antwoord staat in artikel 39 lid 4 van de Wet op het primair onderwijs. De directeur besluit daarover als hij vindt dat een leerling toe is aan het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs, mits daar met de ouders (verzorgers) overeenstemming over is.

 • Wat zijn de bewaartermijnen m.b.t. leerlingdossiers en dan meer specifiek de onderzoeksgegevens?

  Op de Aanpak IBP vindt u alle relevante informatie over bewaartermijnen en een (tijdelijke) handreiking bewaartermijnen po/vo.

  Bij vragen over leerlingdossiers geldt het volgende:
   

  Hoe lang mag ik als school het leerlingdossier bewaren?
  In het algemeen geldt dat u het leerlingdossier 2 jaar mag bewaren nadat de leerling van school is gegaan. Maar voor sommige gegevens geldt een langere bewaartermijn.

  Langer bewaren
  In sommige situaties staat er een langere bewaartermijn in andere wet- en regelgeving. U moet zich dan aan deze bewaartermijn houden. Bijvoorbeeld:

  • In het lager en voortgezet onderwijs geldt dat u gegevens over verzuim en afwezigheid en in- en uitschrijving 5 jaar moet bewaren nadat de leerling is uitgeschreven.
  • Gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen, moet u als school 3 jaar na het vertrek van de leerling bewaren.
 • De uitslag van het intelligentie-onderzoek van een leerling dat wij drie jaar geleden afnamen, strookt niet met haar huidige resultaten. Zijn wij verplicht om voorafgaand aan de eindtoets haar intelligentie opnieuw te laten bepalen?

  Op de website www.vanponaarvo.nl staat een stroomschema die deze vraag helpt beantwoorden. De IQ test van de betreffende leerling is ouder dan twee jaar. Wanneer de gegevens uit het leerlingvolgsysteem bevestigen dat deze leerling niet verder is dan niveau eind groep 5 dan mag deze leerling deelnemen aan de eindtoets (in overleg met ouders). Het resultaat telt dan niet mee voor de opbrengstbepaling van de school. Volgt uit het leerlingvolgsysteem dat deze leerling verder is dan niveau eind groep 5, dan kunt u overwegen om nogmaals een IQ test af te nemen. De leerling maakt dan sowieso de eindtoets en het resultaat telt mee voor de opbrengstbepaling van de school.