Overgang naar voortgezet onderwijs

Zo’n 180.000 leerlingen stappen jaarlijks over van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Het schooladvies is leidend bij deze overgang. De school, die een kind acht jaar lang heeft gevolgd, getoetst en meegemaakt, moet groep 8-leerlingen en hun ouders jaarlijks uiterlijk rond 1 maart het schooladvies geven. Daarmee kunnen ouders hun kinderen bij een middelbare school inschrijven.

Omdat scholen jaarlijks met de ouders spreken over de voortgang van hun kind, mag het schooladvies voor hen geen verrassing zijn. Maar waar baseer jij je schooladvies op? SLO publiceerde in 2020 een Handreiking Schooladvisering. Met alle informatie rondom wet- en regelgeving, inspirerende voorbeelden van andere scholen, onderzoek en tips.

De eindtoets, die prestaties op taal en rekenen meet, wordt afgenomen tussen 15 april en 15 mei en geldt als een soort second opinion. Scoort een leerling op de toets beter dan op basis van het schooladvies mag worden verwacht, dan moet de school haar advies in overleg met de ouders heroverwegen. Als het kind lager scoort, hoeft dit niet en blijft het oorspronkelijke schooladvies staan.

Alle leerlingen in groep 8 in het regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs maken zo’n eindtoets. Het is scholen alleen toegestaan een door de minister van Onderwijs toegelaten eindtoets af te nemen. Alle leerlingen van dezelfde school maken ook dezelfde toets. 

Overdracht leerlinggegevens

Bij de overstap naar de middelbare school komt veel kijken. Zo moeten de gegevens van een brugklasser in spé worden overgedragen aan zijn nieuwe school. Daarvoor bestaat de Overstapservice Onderwijs (OSO) dat de uitwisseling van leerlinggegevens makkelijker en ook veiliger maakt.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad vindt het belangrijk dat de overstap naar de middelbare school zo soepel als mogelijk gaat en dat ieder kind terechtkomt op het niveau dat bij hem past. Daarom vinden we het belangrijk dat er minder druk komt op het schooladvies en de eindtoets. We pleiten er voor van de eindtoets een doorstroomtoets te maken. Ook moeten er meer brede brugklassen komen, leerlingen eenmaal op de middelbare school makkelijker van niveau kunnen wisselen en later opleidingen kunnen stapelen. De PO-Raad heeft haar standpunt verwoord in dit standpuntdocument. We ondersteunen scholen en hun besturen verder bij het gebruik van OSO en informeren hen over de laatste ontwikkelingen en regels die met de overstap naar de middelbare school zijn gemoeid.

De PO-Raad is daarnaast voorvechter van een doorgaande leerlijn, niet alleen voor voor- en vroegschools onderwijs naar basisonderwijs, maar ook van basisonderwijs naar middelbare school. Met een doorgaande lijn kan worden voorkomen dat de overstap naar middelbare school te groot wordt. Voor taal en rekenen bestaat zo’n doorgaande leerlijn al.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunnen leden van de PO-Raad contact opnemen met beleidsadviseur Niels Tiemessen. Voor alle regels rondom de overgang van primair naar voortgezet onderwijs verwijzen we je naar de speciale website www.vanponaarvo.nl van PO-Raad en VO-raad.

Wil je een overstap naar OSO in jouw po-vo overleg bespreken? OSO verzorgt op uitnodiging vrijblijvende presentaties. Voor andere vragen kun je terecht bij de Servicedesk van OSO: info@oso-od.nl of 0800-321 22 33. 

Laatste nieuws

 • De Onderwijsinspectie heeft zorgen over de kwaliteitszorg van het merendeel van de 10-14 onderwijsinitiatieven en pleit voor een goede wettelijke verankering daarvan. Dat staat in een rapport over passende wet- en regelgeving voor deze specifieke onderwijssoort. In hetzelfde rapport constateert de inspectie dat de aansluiting van po op vo niet altijd optimaal is en dat de 10-14 initiatieven een oplossing willen bieden voor de nadelen van vroege selectie. 

 • Opnieuw werd er vorige week een rapport gepubliceerd dat bevestigt dat een grote reset van ons onderwijssysteem nodig is om kinderen gelijke kansen te geven en dat daar structurele investeringen bij passen. In het rapport Gelijke kansen in het onderwijs – structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen pleit de Sociaal-Economische Raad voor een structurele en integrale aanpak van kansenongelijkheid, binnen en buiten de schoolmuren, op de arbeidsmarkt en in onze samenleving.

 • ,,Het is alweer bijna twee maanden geleden dat ik aantrad als jullie voorzitter”, opent Freddy Weima zijn eerste Algemene Ledenvergadering als voorzitter van de PO-Raad. ,,Het waren enerverende weken, waarin ik ook velen van jullie gesproken heb. Soms was het een weerzien, vaak ook een eerste kennismaking en ik kijk daar met veel plezier op terug.” 

Standpunten

 • Geen vroegselectie maar continue ontwikkelkansen

  Ieder kind moet zich maximaal kunnen ontplooien. Daarom is het belangrijk dat niet al op jonge leeftijd wordt bepaald welk niveau onderwijs een leerling aan kan. Er moet een einde komen aan vroegselectie. Kinderen moeten op veel verschillende momenten naar een hoger of lager niveau vervolgschool kunnen gaan en bijvoorbeeld opleidingen kunnen stapelen.

 • Schooladvies en eindtoets

  De PO-Raad vindt dat de toekomst van een kind nooit mag afhangen van hoe het kind zich op de basisschool ontwikkelt. Een schooladvies is een startadvies, geen eindexamenadvies, laat staan een carrièreadvies. De eindtoets zou een doorstroomtoets moeten zijn.

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Volg doorstroom naar voortgezet onderwijs via Vensters

Download het rapport 'Doorstroom naar vervolgonderwijs' in uw ManagementVenster. 

Regelgeving


Inzicht in de regelgeving over de overgang po-vo vindt u op vanponaarvo.nl

Overstapservice onderwijs


Gaan uw leerlingen naar de middelbare school? Draag snel en veilig leerlinggegevens over met OSO.

Tekst tegel OSO

Handreiking schooladvisering

SLO-handreiking met informatie, onderzoek, voorbeelden en tips voor een goed afgewogen schooladvies

Veelgestelde vragen

 • Een leerling groep 8 is verhuisd en naar een nieuwe school gegaan. De voormalige school heeft vlak voor de overgang naar nieuwe school het voorlopig schooladvies gegeven. Mag de nieuwe school nu alsnog een ander (hoger) advies geven?

  Het voorlopige schooladvies kan nog worden aangepast door de basisschool voordat deze wordt vastgesteld. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. Basisscholen moeten vóór 1 maart – dit jaar is dat uitgesteld naar 15 maart  (Deadline vaststellen schooladvies uitgesteld naar 15 maart | PO-Raad) - een definitief schriftelijk schooladvies geven aan elk kind in groep 8 (artikel 42 lid 2 WPO). De po-school waar de leerling ingeschreven staat registreert uiterlijk op deze datum in BRON wat het schooladvies is. Dus ook al heeft de vorige po-school een advies meegegeven, het is aan de po-school waar de leerling ingeschreven staat. Na deze datum kan het schooladvies alleen worden bijgesteld wanneer op basis van de eindtoets een hoger schooltype wordt geadviseerd dan het schooladvies. Meer informatie over het schooladvies is te vinden op de website Van PO naar VO.

 • Wie is wettelijk verantwoordelijk voor het besluit om een leerling wel of niet te laten doorstromen naar het vo na groep 8?

  Het antwoord staat in artikel 39 lid 4 van de Wet op het primair onderwijs. De directeur besluit daarover als hij vindt dat een leerling toe is aan het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs, mits daar met de ouders (verzorgers) overeenstemming over is.

 • Wat zijn de bewaartermijnen m.b.t. leerlingdossiers en dan meer specifiek de onderzoeksgegevens?

  Op de Aanpak IBP vindt u alle relevante informatie over bewaartermijnen en een (tijdelijke) handreiking bewaartermijnen po/vo.

  Bij vragen over leerlingdossiers geldt het volgende:
   

  Hoe lang mag ik als school het leerlingdossier bewaren?
  In het algemeen geldt dat u het leerlingdossier 2 jaar mag bewaren nadat de leerling van school is gegaan. Maar voor sommige gegevens geldt een langere bewaartermijn.

  Langer bewaren
  In sommige situaties staat er een langere bewaartermijn in andere wet- en regelgeving. U moet zich dan aan deze bewaartermijn houden. Bijvoorbeeld:

  • In het lager en voortgezet onderwijs geldt dat u gegevens over verzuim en afwezigheid en in- en uitschrijving 5 jaar moet bewaren nadat de leerling is uitgeschreven.
  • Gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen, moet u als school 3 jaar na het vertrek van de leerling bewaren.