Vakgebieden en kerndoelen

Taal en rekenen zijn twee belangrijke fundamenten in het primair onderwijs. Dat leerlingen beschikken over deze basisvaardigheden, is onverminderd van belang. Maar onderwijs is meer dan dat. Aan de maatschappij en haar mensen worden andere eisen gesteld dan vroeger. Op de arbeidsmarkt worden tekorten voorzien aan technici. In het dagelijks leven wordt het steeds belangrijker dat mensen over digitale vaardigheden beschikken. En niet langer staat alleen kennis centraal, maar wordt verwacht dat men die kennis kan toepassen, kritisch nadenkt en creatief is. We noemen dit ook wel 21e-eeuwse vaardigheden.

Deze en toekomstige veranderingen in de samenleving, maakt dat ook aan onderwijs andere eisen wordt gesteld. Zo zijn ook wetenschap en techniek, cultuur- en muziekonderwijs niet meer weg te denken uit het onderwijsprogramma en raakt het primair onderwijs steeds meer internationaal georiënteerd. Het aantal basisscholen dat vroeg vreemde talenonderwijs aanbiedt, groeit. Daarnaast wordt ook een steeds meer beroep gedaan op het primair onderwijs om leerlingen te stimuleren te bewegen, bijvoorbeeld door bewegingsonderwijs.
Wat leerlingen aan het einde van de basisschool per leergebied moet zijn aangeboden, is vastgelegd in de kerndoelen. De overheid stelt deze kerndoelen vast. Omdat de maatschappij verandert, worden deze kerndoelen eens in de zoveel tijd vernieuwd. Voor taal en rekenen zijn referentieniveaus vastgelegd: wat moeten kinderen ten minste beheersen? 

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad vindt de basisvaardigheden van leerlingen essentieel voor hun ontwikkeling, maar het primair onderwijs is duidelijk meer dan taal en rekenen. De PO-Raad stimuleert scholen en schoolbesturen in hun opdracht om alle talenten van leerlingen optimaal te ontwikkelen. Dat doet ze door scholen en hun besturen op sectorniveau te informeren over maatschappelijke ontwikkelingen en hen te ondersteunen bij het vormgeven van nieuwe kerndoelen. Ze praat daarnaast op landelijk niveau mee over een nieuw curriculum en bewaakt de grenzen hiervan.
Zodra er een maatschappelijk probleem is of dreigt, wordt al snel naar de school gewezen die er een oplossing voor moet vinden. Maar de school kan niet alles en zal een goed gebalanceerd onderwijsaanbod moeten bieden, vindt de PO-Raad. Uitgangspunt in haar werkzaamheden is dan ook dat niet voor alles een nieuw vak moet worden opgezet. Techniek- en cultuuronderwijs, maar ook vaardigheden als creativiteit zijn belangrijk maar kunnen worden geïntegreerd in andere vakken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit thema, neem dan contact op met onze beleidsadviseurs:

 • Melchior Hendriks (Cultuur, Wetenschap en technologie, Burgerschap, Internationalisering, Curriculum.nu)
 • Annette Thijs, a.thijs@poraad.nl (Taal en rekenen) 
 • Anneke Risselada (Bewegingsonderwijs)

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

 • ‘Burgerschap op de Basisschool’ gaat op vrijdag 18 september officieel van start. Met het project helpen de PO-Raad en Stichting School & Veiligheid scholen en besturen bij het vertalen van hun visie naar betekenisvol burgerschapsonderwijs. Zo kunnen ze aan de slag met burgerschapsonderwijs dat bij hen past én zijn ze voorbereid op de wettelijke veranderingen die de komende jaren in het verschiet liggen.

 • Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft de leden van de wetenschappelijke commissie voor het vervolg van Curriculum.nu bekendgemaakt. De tijdelijke commissie zal zich dit jaar onder andere buigen over de huidige voorstellen binnen Curriculum.nu. Aan het eind van het traject benoemt de minister een brede, permanente commissie voor periodieke curriculumherzieningen. 

 • De Tweede Kamer wil dat de regering bij de curriculumherziening de ‘eerste en hoogste prioriteit geeft aan de basiskennis- en vaardigheden Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels en burgerschap’. Een meerderheid stemde in met een motie van D66 en CDA die dit moet regelen. Daarnaast wil de Kamer dat de Onderwijsraad onderzoek doet naar de afgenomen leesvaardigheid van leerlingen in het funderend onderwijs.  

Standpunten

 • Vaardigheden integreren in vakken

  Omdat de maatschappij almaar verandert, is het zaak dat het onderwijs op maatschappelijke ontwikkelingen anticipeert. De PO-Raad vindt dat niet voor alles een nieuw vak moet worden opgezet. Vaardigheden kunnen ook worden geïntegreerd in andere vakken.

 • Curriculumontwikkeling

  Om kinderen goed op hun toekomst voor te bereiden, is het van belang dat het onderwijs inspeelt op veranderingen in de maatschappij. De kerndoelen, die voorschrijven wat een leerling aan het eind van zijn basisschoolcarrière per vak moet kennen en kunnen, zullen daarom op gezette tijden tegen het licht moeten worden gehouden.

   

 • Vroeg vreemde talenonderwijs

  Uit onderzoek weten we dat kinderen die op jonge leeftijd spelenderwijs les krijgen in vreemde talen, die talen veel beter spreken dan kinderen die pas in groep 7 of 8 ermee kennismaken. Aangezien grenzen vervagen en de leerlingen van nu wereldburgers worden, vindt de PO-Raad het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd een basis leggen voor andere talen. Daar profiteren zij de rest van hun leven van.
   

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Op weg naar nieuwe kerndoelen

In 2018 zijn negen ontwikkelteams van leraren en schoolleiders uit het po en vo onderwijs gestart met het ontwikkelen van een nieuw curriculum.

tekst curriculum.nu in diverse kleuren

De weg naar een nieuw curriculum in 5 minuten

Waarom en hoe werken leraren en schoolleider aan nieuwe kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs? Met dit filmpje ben je in enkele minuten op de hoogte!

Filmpje curriculum.nu

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de referentienieveaus voor taal en rekenen?

  Een meer opbrengstgerichte manier van werken, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de taal- en rekenprestaties. Daarom zijn sinds het schooljaar 2010/2011 referentieniveaus voor taal en rekenen ingevoerd, zowel in het primair, voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs. Met behulp van de referentieniveaus voor taal en rekenen kunnen scholen invulling geven aan deze manier van werken. De referentieniveaus beschrijven wat een leerling op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moet beheersen. Hierdoor kunnen scholen individuele prestaties van leerlingen in kaart brengen. Doordat het niveau van de leerling in elke fase van de opleiding gevolgd wordt, bevorderen de referentieniveaus bovendien een soepelere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs en verder.
  De Referentieniveaus zijn sinds  1 augustus 2010 vastgelegd in de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.

  Voor het primair onderwijs worden twee beheersingsniveaus onderscheiden:

  • niveau 1F: fundamenteel niveau, geeft aan waar leerlingen op een bepaald niveau aan moeten voldoen
  • niveau 1S: hoger streefniveau, geeft aan waar een leerling naar toe kan werken.

  De niveaus zijn van toepassing op het (speciaal) basisonderwijs en alle vormen van speciaal onderwijs, met uitzondering van zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen (ZML en MG). 

  Meer weten?

  Meer informatie over de referentieniveaus Taal en Rekenen is te vinden op speciale website taalenrekenen.nl van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daar staan onder meer verschillende uitwerkingen van de verschillende referentieniveaus.