Onderwijskwaliteit

Jongetje dat over zijn rekenboek doordringend naar je kijkt

Leerlingen verdienen goed onderwijs en schoolbesturen hebben hiervoor de volle verantwoordelijkheid. Dagelijks werken zij hier dan ook hard aan en proberen ze met hun scholen hun onderwijs steeds weer verder te verbeteren. Dat kan nergens ter wereld op zoveel manieren als in Nederland. Wij kennen ‘vrijheid van onderwijs’ waarbij scholen en hun besturen zelf mogen bepalen hoe ze hun onderwijs organiseren. Tegelijkertijd is er ook sturingsdruk van overheid en samenleving, veelal ingegeven door incidenten. Dat leidt tot allerlei normen, wetten en quota.

Scholen en hun besturen moeten al die opdrachten op de één of andere manier logisch zien te verbinden. Dat alle scholen aan een wettelijke minimum basiskwaliteit moeten voldoen, staat buiten kijf. Maar onze lat ligt hoger en onze ambitie hierbij is dat de sector zelf de regie heeft op haar kwaliteit. Dat begint met duidelijke afspraken in de eigen organisatie over wat goed is en wat niet. Besturen zorgen dat ze goed zicht hebben op die kwaliteit, gaan in gesprek over wat ze zien en werken samen met de scholen aan wat beter moet. Dat is een continu proces.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad:

 • stelt met haar leden een richtlijn op waarmee schoolbesturen hun eigen definitie van onderwijskwaliteit kunnen formuleren en hier in hun eigen organisatie invulling aan kunnen geven;
 • biedt ondersteuning aan scholen en hun besturen wiens onderwijskwaliteit onvoldoende is, zodat zij zo snel mogelijk weer goed onderwijs kunnen bieden. Ga bijvoorbeeld zelf aan de slag met de tools op van Regie op Onderwijskwaliteit. Lees alles over het Onderwijsresultatenmodel en hoe jouw school daarmee eigen ambities kan vaststellen. Of check of jij in aanmerking komt voor expertondersteuning

Daarnaast denkt de PO-Raad actief mee over landelijke vraagstukken de rol die de Inspectie van het Onderwijs zou moeten hebben. 

Zie ook de lijn ‘Onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen’ van onze Strategische agenda 2018-2021.

Meer weten?

Voor meer informatie over het thema Onderwijskwaliteit kunt u terecht bij de Helpdesk (juridische vragen voor leden) of bij één van onze beleidsadviseurs:

Laatste nieuws

 • Maandag 25 januari gaat de Tweede Kamer in debat over het funderend onderwijs, corona, leraren en examens. De PO-Raad heeft de Kamer een brief gestuurd om een aantal belangrijke punten mee te geven.

 • Leve het Onderwijs , een beweging van schoolbestuurders, roept op het verplichten van toetsen, waaronder ook de eindtoets, te stoppen. Leraren kunnen volgens hen prima zelf bepalen of ze toetsen en wanneer ze dat doen. De PO-Raad heeft er begrip voor dat het onderwijs zich op dit moment laat horen over de eindtoets. De eindtoets is dit jaar namelijk niet voor alle doelen te gebruiken die hij normaalgesproken dient. Ook de Onderwijsinspectie laat zich horen in de media: 'De eindtoets moet dit jaar hoe dan ook doorgaan', zegt de Inspectie in het Parool en het AD. De PO-Raad heeft bij het ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie aangekaart dat de eindtoetsresultaten dit jaar niet gebruikt mogen worden om scholen en de sector primair onderwijs op te beoordelen.  

 • Vanwege de lockdown krijgen scholen in het primair onderwijs twee weken langer de tijd om hun schooladvies vast te stellen. De adviezen moeten op 15 maart zijn ingevoerd in BRON. De PO-Raad kreeg veel signalen van zijn leden dat er behoefte is aan meer tijd om de schooladviezen zorgvuldig tot stand te laten komen. De inzet van alle verantwoordelijke partijenis dat de eindtoets dit jaar gewoon doorgaat.

Standpunten

 • Vrijheid van onderwijs

  Hoe scholen hun onderwijs inrichten en welke lesmethodes ze gebruiken, is aan de scholen en hun besturen zelf. Er is vrijheid van onderwijs, voor geen enkel vak is voorgeschreven hoeveel uren leerlingen er les in moeten krijgen. De PO-Raad koestert die vrijheid en vindt dat scholen en hun besturen zelf verantwoordelijk moeten blijven voor de invulling van hun onderwijs.

 • Onderwijskwaliteit is meer dan eindopbrengsten

  De PO-Raad vind het belangrijk dat breed naar onderwijskwaliteit wordt gekeken. Hoewel we in de praktijk nog vaak zien dat goed onderwijs wordt opgevat als ‘voldoende eindopbrengsten’, is niet alles wat onze leerlingen doen, in cijfers uit te drukken. Merkbare resultaten zijn minstens net zo waardevol.

 • Toezicht op onderwijskwaliteit

  Schoolbesturen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit van hun scholen. Ze vindt het belangrijk dat de inspectie te allen tijde objectief oordeelt en geen waardeoordelen uitspreekt.

Agenda

Net aangekondigd

Komende evenementen

Meer agenda-items

Kennisgroep kwaliteitszorg

Toolbox Onderwijskwaliteit

Praktische hulpmiddelen voor onderwijskwaliteit

Publicaties over onderwijskwaliteit

De PO-Raad heeft diverse brochures ontwikkeld over onderwijskwaliteit.

De regie pakken op onderwijskwaliteit?

Tegel model Regie op kwaliteit

Resultatenmodel

Stel jouw ambitieuze schooleigen doelen met behulp van het nieuwe Onderwijsresultatenmodel

Veelgestelde vragen

 • Wie is wettelijk verantwoordelijk voor het besluit om een leerling wel of niet te laten doorstromen naar het vo na groep 8?

  Het antwoord staat in artikel 39 lid 4 van de Wet op het primair onderwijs. De directeur besluit daarover als hij vindt dat een leerling toe is aan het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs, mits daar met de ouders (verzorgers) overeenstemming over is.

 • Wat zijn de referentienieveaus voor taal en rekenen?

  Een meer opbrengstgerichte manier van werken, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de taal- en rekenprestaties. Daarom zijn sinds het schooljaar 2010/2011 referentieniveaus voor taal en rekenen ingevoerd, zowel in het primair, voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs. Met behulp van de referentieniveaus voor taal en rekenen kunnen scholen invulling geven aan deze manier van werken. De referentieniveaus beschrijven wat een leerling op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moet beheersen. Hierdoor kunnen scholen individuele prestaties van leerlingen in kaart brengen. Doordat het niveau van de leerling in elke fase van de opleiding gevolgd wordt, bevorderen de referentieniveaus bovendien een soepelere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs en verder.
  De Referentieniveaus zijn sinds  1 augustus 2010 vastgelegd in de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.

  Voor het primair onderwijs worden twee beheersingsniveaus onderscheiden:

  • niveau 1F: fundamenteel niveau, geeft aan waar leerlingen op een bepaald niveau aan moeten voldoen
  • niveau 1S: hoger streefniveau, geeft aan wat een leerling die meer kan, naar toe kan werken.

  De niveaus zijn van toepassing op het (speciaal) basisonderwijs en alle vormen van speciaal onderwijs, met uitzondering van zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen (ZML en MG). 

  Meer weten?

  Meer informatie over de referentieniveaus Taal en Rekenen is te vinden op speciale website taalenrekenen.nl van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daar staan onder meer verschillende uitwerkingen van de verschillende referentieniveaus.