Inspectietoezicht

De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat leerlingen onderwijs krijgen dat van goede kwaliteit is. Ze heeft als taak die kwaliteit te bewaken en scholen te stimuleren die kwaliteit te verbeteren. De Inspectie werkt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is daarmee de externe toezichthouder van het onderwijs. Naast scholen en hun besturen, collega scholen en medezeggenschapsraden die intern toezicht houden in hun eigen organisaties.

Toezicht begint bij bestuur

Het is belangrijk dat het onderwijs meegaat met zijn tijd en leerlingen leert wat zij nodig hebben voor hun toekomst in de 21e eeuw. Wat kwaliteit is en waarop moet worden toegezien verandert daarmee ook. Dat betekent dat ook het toezicht van de Inspectie met die ontwikkelingen moet meebewegen. Sinds 1 augustus 2017 bezoekt de inspectie niet langer alleen alle scholen, maar begint met haar toezicht bij schoolbesturen. Het bestuur moet daarbij laten zien hoe het de kwaliteitszorg voor zijn scholen heeft geregeld. Het schoolplan vormt daarbij het uitgangspunt. Heeft het bestuur dit niet op orde of loopt een school bijvoorbeeld het risico onvoldoende of zeer zwak te worden, zal de inspectie vervolgens ook de betreffende scho(o)l(en) bezoeken. De inspectie heeft daarmee een waarborgfunctie. De norm voor basiskwaliteit is dat een bestuur en zijn scholen voldoen aan de deugdelijkheidseisen rond de onderwijskwaliteit, de kwaliteitszorg, het schoolklimaat en het financieel beheer. De inspectie kan concluderen dat een school van basiskwaliteit is, ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ is. Vanaf schooljaar 2020/2021 gaat de inspectie haar oordeel over de basisvaardigheden baseren op de referentieniveaus voor taal en rekenen.

De inspectie heeft daarnaast een stimulerende taak om dat wat goed gaat verder te helpen verbeteren. Eigen ambities en het ontwikkelen van een verbetercultuur staan centraal. Een schoolbestuur kan daarbij zelf aangeven dat ze wil dat de inspectie een bepaalde school bekijkt. Een school kan dan ook een gedifferentieerd eindoordeel krijgen en het label ‘goed’ krijgen.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad neemt deel aan het Ringenoverleg waarin, in het kader van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT), de ontwikkelingen in het toezicht worden besproken. Ook houdt de PO-Raad minimaal twee keer per jaar, vergezeld door een aantal leden, een rondetafelbijeenkomst met de hoofdinspecteur Primair Onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst worden ontwikkelingen in het toezicht en signalen uit het veld besproken.
Een school die onvoldoende of zeer zwak is, krijgt een jaar om zichzelf te verbeteren. De PO-Raad helpt daarbij. 

Meer weten?

Meer informatie over het werk van de Inspectie van het Onderwijs is te vinden op haar website. Over intern toezicht is meer te vinden op de themapagina Goed Bestuur. Leden van de PO-Raad kunnen hun vragen stellen aan beleidsadviseur Annette Thijs.

Laatste nieuws

 • In de Staat van het Onderwijs 2021 roept de Onderwijsinspectie op tot een renovatie van het onderwijs: het niveau van de basisvaardigheden moet omhoog. ‘Terug naar de situatie van voor de crisis’ is onvoldoende. De sector primair onderwijs onderschrijft dit en ziet professionalisering als sleutel. Structurele middelen zijn een voorwaarde. 

 • Het onderwijs moet de gevolgen van de coronacrisis niet repareren, maar starten met een renovatie. Dat stelt de onderwijsinspectie in de Staat van het Onderwijs 2021. ,,Als de ambitie van de reparatie is om het onderwijs terug te brengen tot de toestand van vóór 2020, dan zijn te veel leerlingen daar niet mee geholpen.” De PO-Raad zegt al langer, samen met partners uit kinderopvang en onderwijs, dat groot onderhoud aan ons stelsel nodig is. Dat vereist een meerjarige aanpak met voldoende tijd, heldere keuzes en structurele middelen.  

 • De onderwijsresultaten van dit schooljaar worden niet gebruikt bij het vormen van een oordeel over scholen, volgend jaar. Dat maakte de Onderwijsinspectie vandaag bekend. In gesprekken met OCW en de Inspectie benadrukte de PO-Raad de afgelopen periode dat de eindtoets dit jaar niet gebruikt kan worden om scholen te beoordelen. 

Standpunten

 • Onderwijskwaliteit is meer dan eindopbrengsten

  De PO-Raad vind het belangrijk dat breed naar onderwijskwaliteit wordt gekeken. Hoewel we in de praktijk nog vaak zien dat goed onderwijs wordt opgevat als ‘voldoende eindopbrengsten’, is niet alles wat onze leerlingen doen, in cijfers uit te drukken. Merkbare resultaten zijn minstens net zo waardevol.

 • Toezicht op onderwijskwaliteit

  Schoolbesturen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit van hun scholen. Ze vindt het belangrijk dat de inspectie te allen tijde objectief oordeelt en geen waardeoordelen uitspreekt.

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Het onderzoekskader


Hoe houdt de Inpectie van het Onderwijs toezicht? Welk onderzoekskader gebruikt ze? Lees er alles over op de website van de inspectie.

Loep met oog erin

Veelgestelde vragen

 • Leidt de aanpassing van de normen voor begrijpend lezen en rekenen-wiskunde ook tot een andere beoordeling van de tussenresultaten van onze school door de Inspectie?

  De door Cito aangepaste normen liggen meer in lijn met de normen die de Inspectie al hanteerde. Navraag bij de Inspectie leert dat de Inspectie op korte termijn niet opnieuw de normen in haar toezichtskader zal aanpassen.