Kennisinfrastructuur

Voor goed onderwijs is veel kennis nodig. Kennis uit de wetenschap, de opleiding, de ervaring van leraren en van collega’s in professionele leergemeenschappen. Het is dan ook belangrijk om deze kennis toegankelijk te maken voor de sector én om ervoor te zorgen dat onderzoek aansluit op de dagelijkse onderwijspraktijk. Vanuit het hele onderwijs wordt samengewerkt om deze doelen te bereiken. 

In 2019 ontwikkelden de vijf sectorraden de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland gelanceerd’ en het advies ‘Slimme Verbindingen’. Samen werken we de komende jaren aan een kennisinfrastructuur waarin onderzoekers en onderwijsprofessionals van elkaar leren. Hierbij zijn de inzet en expertise van alle professionals essentieel, van bestuurder tot leraar. De PO-Raad zet zich met partners van binnen en buiten de onderwijssector in om de doelen uit de ontwikkelagenda te bereiken. Hieronder vind je alle initiatieven waar de PO-Raad bij betrokken is op een rij: 

Leergang voor bestuurders

Steeds meer leraren en andere onderwijsprofessionals willen hun onderwijs ‘evidence-informed’ verrijken. Bovendien kan kennis uit onderzoek bijdragen aan het nemen van onderbouwde,  onderwijskundige beslissingen. Maar hoe stimuleer je, vanuit je bestuurlijke rol, het toepassen van onderwijsonderzoek binnen jouw scholen? En hoe creëer je een onderzoekende cultuur? Dit en meer komt aan bod tijdens de Leergang Onderzoeksmatig Besturen.

Kennistafels

Wetenschappers, bestuurders, schoolleiders en leraren in het po kunnen elkaar ontmoeten en met elkaar aan de slag bij de zogenoemde Kennistafels. Samen inventariseren zij op vier thema’s belangrijke vraagstukken uit de onderwijspraktijk, en bekijken zij welke kennis er op deze thema's al beschikbaar is. Daarnaast bepalen ze gezamenlijk welk onderzoek de komende jaren nodig is. Er zijn kennistafels op het gebied van effectief leesonderwijs, ontwerpend en onderzoekend leren, gepersonaliseerd leren met ICT en nieuwkomersonderwijs. Op de website van het Platofrm Samen Onderzoeken vind je meer informatie.

Pilot Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties

De pilot ‘gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’ is een van de activiteiten uit de ontwikkelagenda. In deze pilot krijgen alle leraren en onderwijsprofessionals die werkzaam zijn op een school in het po, vo en mbo gratis toegang tot een database met wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Meer info en aanmelden? Ga naar www.voordeleraar.nl.

Platform Samen Onderzoeken

Er zijn tal van initiatieven waar scholen, universiteiten en hogescholen een duurzame vorm van samenwerking zijn aangegaan en samen praktijk(gericht) onderzoek uitvoeren. Al deze initiatieven en relevante informatie zijn te vinden op het platform Samen Onderzoeken. Zo kan je in contact komen met samenwerkingsverbanden, vind je er praktijkvoorbeelden en is er de Kennisrotonde, het online loket voor de snelle beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek.

Publicaties

  • Op de schouders van reuzen
    Begrippen als Cognitive Load Theory, Dual Coding en Scaffolding klinken mooi en er zit degelijk onderwijskundig onderzoek achter, maar hoe kun je als leraar deze wetenschappelijke begrippen effectief benutten in je lespraktijk? 'Op de schouders van reuzen' biedt inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten, met 24 wetenschappelijke kernartikelen vertaald naar de dagelijkse lespraktijk.

  • Werk maken van gelijke kansen
    Als leraar wil je het beste voor je leerlingen. Hoe zorg je ervoor dat je daadwerkelijk iedereen gelijke kansen geeft? En dat je jongens én meisjes op hun talenten – en niet op bijvoorbeeld hun afkomst of taal – beoordeelt? Dit boek geeft inzicht in hoe verwachtingen van leraren tot stand komen en welke invloed dat heeft op de prestaties van leerlingen. Het helpt je om bewuster werk te maken van gelijke kansen.

Trefwoorden

Laatste nieuws

  • Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is gestart met de ontwikkeling van een nationale kennisagenda voor het onderwijs. In deze kennisagenda worden de belangrijkste thema’s beschreven om met de ondersteuning van wetenschappelijke kennis en onderzoek kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen (blijven) bieden in het po, vo en mbo. Wil je jouw ideeën delen? Meld je dan nu aan.

  • Op de onlinebijeenkomsten ‘Ontmoet een onderzoeker’ konden leraren en onderzoekers elkaar dit jaar ontmoeten en van elkaar leren. ResearchED, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de PO-Raad stellen nu alle bijeenkomsten gratis online beschikbaar. Zo kunnen nog meer onderwijsprofessionals kennis opdoen over onder andere gelijke kansen, effectieve didactiek en perspectieven op leren.

  • In het primair onderwijs willen steeds meer scholen en schoolbesturen aan de slag met kennis uit (praktijkgericht) onderzoek. Zo kunnen ze de kwaliteit van hun onderwijs verbeteren. Om scholen en besturen op weg te helpen met evidence-informed onderwijs, is er nu de praktische startnotitie ‘Sleutels voor evidence-informed werken’ van het Platform Samen Onderzoeken.  

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items