Onderwijsprofessionals met vragen uit en over de onderwijspraktijk kunnen sinds begin 2016 terecht bij de Kennisrotonde. Dit online loket – dat bestaat uit medewerkers van onder meer het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) – beantwoordt vragen uit en over het onderwijs op basis van wetenschappelijke kennis. Logo Kennisrotonde

Het antwoord dat de Kennisrotonde op dergelijke vragen geeft, wordt geformuleerd na beknopte analyse van literatuur en/of raadpleging van deskundigen. Wanneer dit geen bruikbaar antwoord oplevert, wordt geprobeerd de vraag te beantwoorden via lopend of nieuw onderzoek. Zo biedt de Kennisrotonde voor elke kennisbehoefte de juiste ‘afslag’ naar een antwoord.

De afgelopen periode heeft de Kennisrotonde de onderstaande vragen uit het primair onderwijs al beantwoord:

  • Als je het rekenonderwijs rond tijd, geld en meten clustert, behaal je dan betere resultaten?
  • Helpt klappen in lettergrepen om foneembewustzijn bij jonge kinderen te ontwikkelen?
  • Presteren kinderen beter door ‘bewegend leren’?
  • Is de klasinrichting van invloed op leerprestaties?

Een deel van de vragen is sectoroverstijgend en zowel relevant voor het primair-, voortgezet-, als het middelbaar beroepsonderwijs:

  • Wat weten we over de relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerresultaten van leerlingen?
  • Wat zijn effectieve interventies om digitaal ongewenst gedrag in het onderwijs tegen te gaan?

Door de vragen en antwoorden digitaal te verzamelen, ontstaat een actuele online kennisbank. Deze kennisbank is toegankelijk voor alle onderwijsprofessionals in Nederland.

Meer informatie of een vraag indienen?
Bezoek de website Kennisrotonde.nl.

Initiatiefnemers

De Kennisrotonde is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Onderwijscoöperatie. Met het loket willen de partijen één centrale plek creëren voor de snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk, en voor het onderwijs relevante wetenschappelijke kennis beter ontsluiten. 

Trefwoorden