Doorontwikkeling en onderzoek naar resultaten van Eureka!

Korte informatie over de inhoud van het project
INOS wil passend onderwijs bieden aan hoogbegaafde leerlingen van groep 3 tot en met groep 8. In 2008 is INOS onder de naam Eureka! een pilot gestart met een bovenschoolse verrijkingsklas met veertien leerlingen van verschillende INOS-scholen. Het project beoogde de volgende doelstellingen te realiseren:

 • vergroten van het welbevinden van de leerlingen;
 • verbeteren van het leren leren;
 • verhogen van succes van hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs.
   

Inmiddels is de pilotfase voorbij en heeft Eureka! een vaste plaats binnen de organisatie van INOS. Er nemen ruim 160 leerlingen deel aan bovenschoolse verrijkingsklassen. Dit project heeft zich gericht op het doorontwikkelen van het Eureka!-verrijkingsprogramma voor hoogbegaafde leerlingen. In dit project zijn de resultaten van bovenschoolse en schoolgebonden verrijkingsklassen onderzocht en vergeleken. Het doel hiervan was om onderwijsthema’s te beschrijven, op te slaan in een databank en om instrumenten te ontwikkelen die resultaten kunnen meten. Het einddoel was het eventueel bijstellen van het (opbrengstgerichte) onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. 

Wat is er onderzocht?

 • De onderzoeksvraag is: Hoe kan Eureka! haar onderwijsaanbod systematiseren en opbrengstgericht werken versterken?
 • De daarbij behorende deelvragen zijn:
 • Op welke wijze kan het onderwijsaanbod voor de verrijkingsklassen worden gesystematiseerd?

 • Hoe kunnen leerlingresultaten van leerlingen uit verrijkingsklassen worden gemeten?
 • Wat zijn de resultaten van leerlingen uit de verrijkingsklassen voor de drie Eureka! doelen?
 • Hoe kunnen we kennis en vaardigheden met betrekking tot opbrengstgericht werken bij leraren vergroten?
 • Hoe kunnen we de deskundigheid van leraren vergroten ten aanzien van het herkennen van hoogbegaafde leerlingen?
   

De resultaten
Het project heeft aangezet tot reflectie op het functioneren van de organisatie, het doen van onderzoek en het in gang zetten van daarop aansluitende ontwikkelingen. Door dit onderzoek zijn de deelnemende scholen en de leraren anders c.q. meer onderzoekend en reflecterend naar de leerlingen gaan kijken. Het project heeft er voor gezorgd dat er meer aandacht is voor onderwijs aan hoogbegaafden in de reguliere setting. Het terugbrengen van het aantal leerlingen in een aparte setting naar 150 leerlingen is nog niet gelukt. Directeuren zijn enthousiast over het project en actiever betrokken bij hoogbegaafde leerlingen. Deelname aan dit project heeft er voor gezorgd dat er een grotere bewustwording is ontstaan van de problematiek op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. De vraag naar de organisatie van onderwijs aan hoogbegaafden is belangrijk en actueler geworden binnen de scholen. 

Concrete handreikingen die het project heeft opgeleverd
Het project heeft twee vragenlijsten opgeleverd voor zowel basisschoolleerlingen als leerlingen uit de brugklas. Ook leraren kunnen de vragenlijsten invullen (Vragenlijst leerlingen 1en Vragenlijst leerlingen 2). De resultaten van de vragenlijsten zijn beschreven in een tabellenrapportage (Rapportage). Bovendien zijn er binnen het project ook zes uitgewerkte thema’s ontwikkeld voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 (http://eureka.inos.nl). Deze thema’s zijn opgenomen in een databank. 

Bestanden bij deze pagina