Ontwikkeling observatie- en beoordelingsinstrument Mondeling Taalvaardigheid en Schrijfvaardigheid

Korte informatie over de inhoud van het project 
Doel van dit project is binnen de kaders van de referentiesniveaus voor taal, instrumenten te ontwikkelen waarmee leerkrachten in de midden- en onderbouw, respectievelijk de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de leerlingen inzichtelijk kunnen maken en volgen (beoordelen en monitoren).

Naast de ontwikkeling van een instrument heeft het project tot doel onderwijsteams onderzoeksvaardigheden eigen te laten maken. Hiermee kunnen zij de taalontwikkeling en schrijfvaardigheid van leerlingen volgen en gerichte maatregelen nemen om die ontwikkeling te stimuleren. 

Wat is er onderzocht?
De onderzoeksvraag is: Hoe brengen we op een valide en betrouwbare wijze de ontwikkeling in beeld van respectievelijk de mondelinge taalvaardigheid en schriftelijke taalvaardigheid van onze leerlingen in midden- en bovenbouw?

De resultaten
Het project heeft aantal instrumenten opgeleverd waarmee leerkrachten mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid kunnen beoordelen en monitoren. Niet duidelijk is geworden in welke mate binnen de teams de onderzoeksvaardigheden zijn versterkt.

Concrete handreikingen die het project heeft opgeleverd
In het project is een groot aantal observatie-instrumenten ontwikkeld voor mondelinge taalvaardigheid (mondelinge presentatie (mondelinge presentatie) interview (interview), betoog (betoog), discussiëren (discussiëren), overleg (overleg) en instructie (instructie) en schriftelijke taalvaardigheid boekbespreking (boekbespreking), recensie (recensie), verslag (verslag), instructie (instructie)) en brief met verzoek om informatie brief met verzoek om informatie (brief met verzoek) voor. De instrumenten hebben steeds een zelfde opbouw, bestaande een onderdeel met genrekenmerken en een onderdeel met algemene taalgebruikskenmerken. Ook maken de instrumenten het mogelijk om niet alleen de individuele leerling te observeren, maar ook de groep als geheel.

Bestanden bij deze pagina