Optimaal Onderwijs Voor Elke leerling (PCBO Apeldoorn)

Korte informatie over de inhoud van het project
Het project wil de individuele prestaties van leerlingen verbeteren door het diagnosticerend/onderzoekend handelen van leerkrachten van groep 1 tot en met 3 te vergroten. Het project is met name gericht op niet-cognitieve excellente leerlingen en achterblijvende leerlingen. De aanpak sluit aan op de 1-zorgroute en wil het handelingsgericht werken van leerkrachten verbeteren.

Kern van het project is het versterken van het omgaan met verschillen tussen leerlingen in de onderbouw door vroegtijdig signaleren en inrichten van de leeromgeving.

Wat is er onderzocht
De onderzoeksvragen waren:

  • Hoe kunnen leraren van de groepen 1 tot en met 3 de diagnostische resultaten en kenmerken voor niet-cognitief excellente leerlingen koppelen aan het spelen en leren in school?
  • Hoe kunnen leraren van de groepen 1 tot en met 3 groepen cognitief excellente en niet-cognitief excellente leerlingen organisatorisch combineren?
  • Dragen de acties omtrent diagnosticerend/onderzoekend handelen bij aan hogere resultaten bij niet-cognitieve excellente en achterlopende leerlingen?
     

Tien scholen van PCBO Apeldoorn hebben aan het praktijkonderzoek meegedaan. De vorderingen zijn gemeten door screening van beginkenmerken, door tussentijdse metingen en door een eindmeting met de experimentgroep en een controlegroep.

De resultaten
Een belangrijke opbrengst van het project is dat de vroegtijdige signalering van leerlingen op de deelnemende scholen beter lijkt te gaan dan voorheen. In combinatie met specifieke onderwijsarrangementen die voor de leerlingen zijn samen gesteld, zorgt dit voor passende zorg. Ook de begeleiding en de observatie van leerlingen door leerkrachten gebeurt systematischer.

Concrete handreikingen die het project heeft opgeleverd
Het onderzoek heeft een handreiking en een kijkwijzer opgeleverd. In de handleiding (Handboek optimaal onderwijs voor elke leerling) worden de ontwikkelde werkwijzen en methodieken uitgewerkt in een stappenplan en checklists. Bovendien biedt de handleiding voorbeelden van onderwijsarrangementen. De werkwijze van dit project bestaat uit vijf stappen:

  1. Screening en oudergesprek
  2. Bepaling van actuele ontwikkelingsniveau
  3. Opzetten van een onderwijsarrangement (aangepaste leeromgeving)
  4. Uitvoering van het onderwijsarrangement
  5. Evaluatie

De activiteiten die bij deze stappen horen zijn onder te verdelen in leerlinggebonden activiteiten en activiteiten om een rijke leeromgeving voor de betreffende leerling te creëren.

De kijkwijzer (Kijkwijzer) wordt gebruikt bij stap 1 (de screening). Aan de hand van deze kijkwijzer kunnen de beginkenmerken van een leerling in kaart worden gebracht. 

Bestanden bij deze pagina