Naar een kwaliteitstandaard en kerndoelen VVTO

Korte informatie over de inhoud van het project
Het aantal scholen dat VVTO (vreemde talen onderwijs) aanbiedt groeit. Er is echter geen goede doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs op dit gebied. Bovendien zijn er geen criteria voor de onderwijskwaliteit. Door het verschil in instroomniveaus van leerlingen is het moeilijk om een vervolg te geven aan VVTO. Daarom is dit project er op gericht kerndoelen te formuleren voor VVTO, waarvan het onderwijsprogramma kan worden afgeleid. Het doel is om een kwaliteitsstandaard met indicatoren te ontwikkelen.

Wat is er onderzocht?
De onderzoeksvragen zijn:

Voor deelproject 1:

  • Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van het VVTO Engels en aan welke eisen moeten deze minimaal voldoen om kwalitatief hoogwaardig VVTO te bieden?
  • Welke elementen moet een kwaliteitsstandaard VVTO bevatten en op welke wijze kunnen deze elementen worden geoperationaliseerd?

Voor deelproject 2:

  • Wat is een realistisch eindniveau Engels voor leerlingen in groep 8 van de basisschool (met verschillende uitstroomprofielen?
  • Wat is een realistisch tussenniveau Engels voor leerlingen in groep 4 van de basisschool?
  • Welke tussendoelen VVTO kunnen op basis van bovenstaande doelen worden vastgesteld? 

De resultaten
Het project blijkt een positieve rol te hebben gehad in de relatie tussen leerlingen en leerstof (niveaubepaling), tussen leraar en didactiek (kijkwijzer en eindtermen) en directeur en beleid (invoeren van Vroegtijdig Engels en auditen van kwaliteit). Er is een duidelijk gedeeld inzicht in het onderwijskundig belang van onderzoek naar VVTO, zeker gezien het feit dat er al een hecht netwerk is van scholen die met Early Bird werken. De medewerking van de scholen en de professionals was groot. Verdere implementatie van VVTO is sterk afhankelijk van de middelen bij schoolbesturen en van het beleid dat de overheid voert. De organisatie verwacht dat er op korte termijn meer middelen vrijkomen. Het onderzoek naar eindtermen krijgt een vervolg in nadere analyse van de deelaspecten. 

Concrete handreikingen die het project heeft opgeleverd
In 2014 wordt aan staatssecretaris Dekker het ‘Handboek VVTO Engels’ aangeboden. Dit handboek is tot stand gekomen naar aanleiding van het onderzoek in dit project. In aanvulling op de kwaliteitsstandaard zijn ook enkele instrumenten ontwikkeld die de audit voor VVTO-onderwijs kunnen ondersteunen. Er is bijvoorbeeld een vragenlijst voor leraren en een observatielijst (Onderzoeksrapport) voor de audit ontwikkeld. De kwaliteitsstandaard bevat nu 10 factoren die de kwaliteit van VVTO-onderwijs kunnen bepalen (Onderzoeksrapport).

Bestanden bij deze pagina