Schoolgebonden en schooloverstijgend R&D Academie teams

Korte informatie over de inhoud van het project
Het project is ontstaan vanuit de wens om binnen de federatie WSBS Gorinchem schoolgebonden en schooloverstijgende R&D Academieteams te ontwikkelen. Het project is er op gericht om teams te creëren die, met behulp van onderzoek, de eigen beroepspraktijk van het onderwijs verbeteren. De R&B(Research&Development)-ambassadeur per school spelen daarbij een belangrijke rol. Onderwerp van onderzoek is de onderzoekende houding van leerkrachten en scholen, waarbij de ‘pedagogische sensitiviteit’ centraal staat.

Wat is er onderzocht?
De onderzoeksvragen zijn:

  • Wat doet een leraar als hij/zij pedagogisch sensitief handelt in de relatie met kinderen met diverse onderwijs behoeften?
  • Welke houdingsaspecten spelen een rol bij pedagogisch sensitief handelen?
  • Hoe is de leefwereld van kinderen met speciale onderwijsbehoeften en wat betekent dit voor pedagogisch-sensitief handelen van leraren?
  • Op welke wijze kan reflecteren, samen met kinderen, bijdragen aan de ontwikkeling van pedagogisch sensitief-handelen?
     

De resultaten (Resultaten) 
Het leren onderzoeken van de eigen praktijk is op iedere deelnemende school gestimuleerd door een R&D-ambassadeur. Deze ambassadeur is vooraf geschoold. Per school zijn ‘academies’ opgezet die onderzoek doen op verschillende terreinen. Tijdens het project zijn elf scholen gestart met eigen praktijkonderzoek binnen de academie. Het blijkt dat de vraag naar masteropleidingen vanuit de scholen toe neemt. Ook is binnen het directeurenoverleg over het algemeen veel belangstelling voor R&D. Het blijkt dat er enthousiasme is bij veel directeuren. Niet alle directeuren zijn echter even betrokken bij onderzoek op hun school. De uitdaging blijft om de minder gemotiveerde directeuren een meer onderzoekende houding te laten aannemen. Het project heeft volgens de projectleider meer opgebracht dan verwacht: de onderzoekende houding en de motivatie om onderzoeken te doen is bij een groot deel van het personeel toegenomen. Enkele ervaringen met het onderzoek op de scholen zijn gedeeld in een artikel in het tijdschrift Nieuw Meesterschap (Artikel).

Concrete handreikingen die het project heeft opgeleverd
Het onderzoeksproject heeft dialoogwijzers opgeleverd (Dialoogwijzers). Op basis hiervan kunnen leerkrachten en leerlingen met elkaar in gesprek gaan. Het doel van de dialoogwijzers is om de pedagogische sensitiviteit en daarmee het pedagogisch-sensitief handelen van leraren te vergroten. Bovendien is gekeken naar de rol die pedagogisch-sensitief handelen speelt in het dagelijks leven van leerlingen. De persoonlijke verhalen van leerlingen zijn gebundeld  (Verhalenbundel). Deze verhalen zijn gebaseerd op camerabeelden die zij zelf hebben gemaakt van personen, dieren en andere zaken die belangrijk voor ze zijn. Omdat is gebleken dat reflectie kan zorgen voor diepere inzichten in het handelen van leerkrachten, is er een bundel uitgebracht met methoden en verhalen die het reflecteren door leerkrachten en leerlingen moet bevorderen (Bundel reflectie).Reflectie kan op die manier plaatsvinden met de leerling samen. Alle drie de producten hebben een handleiding, zodat de leerkrachten er meteen mee aan de slag kunnen. 

Bestanden bij deze pagina