1. De kern van passend onderwijs

  • Het referentiekader

    Met het Referentiekader passend onderwijs kunnen scholen hun eigen plannen maken met passend onderwijs. Het referentiekader, opgesteld door onder meer PO-Raad en VO-raad, geeft advies over de manier waarop ouders betrokken kunnen worden bij het onderwijs, hoe de ondersteuning kan worden toegewezen en hoe een schoolprofiel er uit kan zien.

    Handreiking(en)
  • Het schoolondersteuningsprofiel

    De afgelopen jaren zijn veel scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden al gewend geraakt aan het idee dat zij een schoolondersteuningsprofiel moeten opstellen, in verband met de invoering van passend onderwijs. In het ondersteuningsprofiel wordt aangegeven welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

    Handreiking(en)