3. Toewijzing ondersteuning

 • Scenario voor ondersteuningstoewijzing

  Eén van de centrale thema’s waarop samenwerkingsverbanden een keuze moeten maken, betreft de manier waarop de samenwerkingsverbanden de ondersteuning van leerlingen zullen gaan toewijzen. Immers, sinds de wettelijk voorgeschreven procedures en criteria met betrekking tot de indicatiestelling zijn vervallen, is voor de samenwerkingsverbanden en besturen een grote mate van eigen beleidsruimte ontstaan om in te vullen. Deze handreikingen bieden daarvoor bouwstenen, lijnen en voorbeelden van concrete invullingen.

 • Toelaatbaarheid EMB-leerlingen

  Samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden nadrukkelijk geadviseerd om deze richtlijn ten aanzien van toelaatbaarheid van EMB-leerlingen op te nemen in hun ondersteuningsplan. Met deze richtlijn wordt plaatsing in een voor deze leerlingen passende school gerealiseerd, met zo min mogelijk procedurele en administratieve belasting voor betrokkenen. Met de richtlijn geven de gezamenlijke sectororganisaties (PO-raad, VO-raad en MBO-raad) uitwerking aan de motie-Elias.

  Handreiking(en)
 • Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring

  Het kan gebeuren dat scholen en/of ouders bezwaar hebben tegen een beslissing van het samenwerkingsverband rondom toelaatbaarheid. Het samenwerkingsverband moet voor deze gevallen een adviescommissie instellen. De PO-Raad en VO-raad bieden met bijgaande publicatie een handreiking aan de samenwerkingsverbanden voor de inrichting van de bezwaarprocedure en de adviescommissie. Daarbij is aansluiting gezocht bij de regelgeving van de Awb.

  Handreiking(en)
 • Toelaatbaarheidsverklaring

  Om de samenwerkingsverbanden en schoolbesturen te ondersteunen bij de verdere uitwerking van passend onderwijs omtrent toelaatbaarheidsverklaringen, heeft de expertgroep enkele specifieke handreikingen opgesteld. In deze handreikingen worden de consequenties van de invoering van passend onderwijs toegelicht en uitgewerkt. Deze handreikingen zijn vervolgens vertaald naar korte en levendige presentaties, waarop de handreiking overzichtelijk weergegeven is. 

 • Ontwikkelingsperspectief

  De PO-Raad heeft handreikingen gemaakt om scholen voor het basis-, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs te ondersteunen in het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP). De publicaties bestaan uit drie delen. Deel A vormt de basis van de handreiking. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten rondom het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van het ontwikkelingsperspectief. Deel B en C zijn bedoeld als achtergrondinformatie. Deel B gaat dieper in op een aantal onderwerpen die bij het gebruik van het ontwikkelingsperspectief een rol spelen. In deel C vindt u diverse praktijkvoorbeelden. De uitgaven dateren van 2014.