5. Onderwijszorg arrangementen

 • Samen antwoorden op meervoudige onderwijszorgvragen

  Wanneer zijn onderwijs en jeugdhulp/zorg gezamenlijk aan zet voor een passend integraal onderwijszorgarrangement? En hoe realiseren we dit? Om een gezamenlijk antwoord te kunnen geven op meervoudige onderwijszorgvragen voor een individuele leerling, is het nodig dat gemeenten en samenwerkingsverbanden kaderstellende regionale en lokale afspraken maken. Wat nog meer nodig is en welke valkuilen er zijn, leest u in dit document.

 • Toelaatbaarheid EMB-leerlingen

  Samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden nadrukkelijk geadviseerd om deze richtlijn ten aanzien van toelaatbaarheid van EMB-leerlingen op te nemen in hun ondersteuningsplan. Met deze richtlijn wordt plaatsing in een voor deze leerlingen passende school gerealiseerd, met zo min mogelijk procedurele en administratieve belasting voor betrokkenen. Met de richtlijn geven de gezamenlijke sectororganisaties (PO-raad, VO-raad en MBO-raad) uitwerking aan de motie-Elias.

  Handreiking(en)
 • Herziening AWBZ

  Er zijn kinderen en jongeren met ernstige beperkingen die, om onderwijs te kunnen volgen, aanvullende zorg op school nodig hebben, zoals verpleging of begeleiding. De onderwijsbekostiging blijkt niet altijd toereikend om dat te realiseren en is daar bovendien niet voor bedoeld. Deze leerlingen ontvangen nu op basis van een AWBZ-indicatie begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging op school. Met deze handreiking worden scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten geïnformeerd over de wijzigingen in organisatie en bekostiging, het tijdpad van deze wijzigingen en de stappen die zij kunnen zetten om de combinatie van onderwijsondersteuning en zorg te realiseren, die voor deze specifieke groep leerlingen nodig is.