8. Financiën passend onderwijs

Om de samenwerkingsverbanden en schoolbesturen te ondersteunen bij de verdere (financiële) vormgeving van passend onderwijs, heeft de expertgroep enkele specifieke handreikingen opgesteld. In deze handreikingen worden de financiële consequenties van de invoering van passend onderwijs toegelicht en uitgewerkt. Deze handreikingen zijn vervolgens vertaald naar korte en levendige presentaties, waarop de handreiking overzichtelijk weergegeven zijn. Wanneer u deze documenten digitaal bekijkt, treft u in de tekst ook diverse directe links naar externe bronnen.

 • Bekostiging SBO

  In het document Passend onderwijs en de spelregels SBO is alles te vinden over de bekostiging van het SBO onder Passend onderwijs.

  In de handreiking wordt ingegaan op de vereenvoudigde wijze van bekostiging van het SBO onder het Passend onderwijs, onder andere in relatie tot het gebruik van 

 • Bekostiging Samenwerkingsverband

  In onderstaande notitie (maart 2014) wordt de bekostiging van het samenwerkingsverband passend onderwijs voor het PO uiteengezet. Aan de orde komen de bekostiging van lichte en zware ondersteuning, de invoeringssystematiek en de bedragen voor het invoeringsjaar 2014-2015. De bijgaande module helpt u daarnaast bij het maken van de begroting van het nieuwe samenwerkingsverband in oprichting, de meerjarenraming. Deze kan tevens gebruikt worden als simulatietool. 

 • Bekostiging residentiële leerlingen

  Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg Instelling (GJI). Anderzijds betreft het open instellingen (jeugdzorg, jeugdpsychiatrie, gehandicaptenzorg, gezondheidszorg). Het overgrote deel van deze leerlingen volgt onderwijs bij het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Per categorie verschilt de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband (financieel en voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)). Gezien de complexiteit van deze materie is een notitie 'Bekostiging van residentiële leerlingen' gemaakt. In deze notitie wordt uitleg gegeven over de diverse categorieën residentiële leerlingen en de consequenties daarvan voor het samenwerkingsverband. Klik op de button hieronder voor de notitie.

  Handreiking(en)
 • Bekostiging (V)SO

  De structuur van de bekostiging in het PO en VO is met passend onderwijs een verandering ondergaan. In deze notitie worden de wijzigingen voor het (V)SO uitgelegd. Zowel de structurele bekostiging wordt geschetst, als de bekostiging gedurende de invoerings- en overgangsperiode. Het betreft een update van een eerdere versie van deze notitie. Deze is van oktober 2014.

  Handreiking(en)