De PO-raad organiseert enkele keren per jaar regionale ontmoetings- en netwerkbijeenkomsten rond passend onderwijs. Veel bestuurders, directeuren, coördinatoren en andere betrokkenen uit de samenwerkingsverbanden hebben de afgelopen twee jaar al een of meerdere bijeenkomsten bezocht. Deze bijeenkomsten krijgen steeds meer een regionaal karakter om te bewerkstelligen dat netwerken ontstaan, waar ieder zijn voordeel uit kan putten. Via deze website wordt u hiervan op de hoogte gehouden.