Samenwerken met jeugdhulp

Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs hebben daarbuiten vaak ook zorg, jeugdhulp of begeleiding nodig. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol. Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, bevordering van participatie en maatschappelijke ondersteuning. Om te zorgen voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen professionals die met kinderen werken, stemmen samenwerkingsverbanden en gemeenten hun beleidsplannen af. Dat doen zij in een zogeheten op overeenstemming gericht overleg (oogo).

Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs hebben daarbuiten vaak ook zorg, jeugdhulp of begeleiding nodig. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol. Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, bevordering van participatie en maatschappelijke ondersteuning. Om te zorgen voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen professionals die met kinderen werken, stemmen samenwerkingsverbanden en gemeenten hun beleidsplannen af. Dat doen zij in een zogeheten op overeenstemming gericht overleg (oogo). Het oogo gaat over het ondersteuningsplan en over de onderdelen van het beleidsplan jeugd die voor het onderwijs relevant zijn.

Het doel van deze afstemming is dat kinderen een zo klein mogelijke overgang ervaren van onderwijs naar hulp door het principe ‘één kind, één plan’. De totale ontwikkeling van het kind staat voor iedere professional, in welke sector dan ook, centraal.

Een goed voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad ziet een grote uitdaging voor scholen en gemeenten om samen nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Maar ook om goed werkende onderwijs-zorgarrangementen binnen de nieuwe wettelijke kaders te behouden. Met de ministeries van OCW en VWS, de VO-raad, MBO-Raad en VNG, werkt de PO-Raad daarom samen in een werkagenda passend onderwijs en jeugd.

Deze werkagenda biedt ondersteuning in de vorm van regionale ontwikkelbijeenkomsten 'samenwerking met gemeenten en jeugdhulppartners'. Samenwerkingsverbanden en gemeenten die samen op willen trekken in de praktische vormgeving van passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet, kunnen een aanvraag doen voor een ontwikkelbijeenkomst. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld signaleren en arrangeren, ontwikkelen van voorzieningen voor jonge risicokinderen, onderwijs aan leerlingen met een grote zorgvraag, leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting of bundeling van budgetten.  

Deze bijeenkomsten worden voorbereid door de PO-Raad samen met de VO-raad, VNG, NJI en het Transitiebureau Jeugd.

Meer weten?

Meer informatie over passend onderwijs en jeugdhulp kunt u vinden op de website Onderwijsjeugd.nl. Hier vindt u onder andere het antwoord op veelgestelde vragen en een toolbox. Ook kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad.

Via info@onderwijsjeugd.nl kunt u zich aanmelden voor een ontwikkelbijeenkomst.

Laatste nieuws

  • Na het succes van de uitgave Verrassend Passend is het tijd voor Verrassend Passend deel 2! Nu ook met bijdragen uit het primair onderwijs. U kunt de downloaden of in in gedrukte vorm bestellen. 

  • Voor het eerst sinds de invoering van passend onderwijs lijkt het aantal leerlingen op het (voortgezet) speciaal onderwijs weer te stijgen. Dat komt naar voren uit de voorlopige leerlingentelling '17-'18 van het ministerie van Onderwijs. De PO-Raad is niet verbaasd, maar wacht met conclusies op de definitieve cijfers in december. 

  • Tijdens de tweedaagse passend onderwijs van 5 en 6 oktober was er veel belangstelling voor de presentatie van Teun Dekker over inclusief onderwijs. Zijn IKC De Kroevendonk in Roosendaal, een eenpitter, is één van de eerste inclusieve scholen in Nederland en biedt onderwijs aan zowel leerlingen uit de multiculturele wijk waarin het gelegen is, als aan leerlingen uit de omliggende regio. Hoe kon Dekker realiseren waar velen alleen van dromen?

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Publicaties

Lees hier interessante brochures over het afstemmen van onderwijs en zorg en de samenwerking met gemeenten. 

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Folder Verbinding Onderwijs - jeugd

De Werkagenda Onderwijs - Jeugd stelt iedere regio maximaal vier dagdelen gratis ondersteuning door een expert ter beschikking. 

Pedagogisch PACT

Regionale ambassadeurs helpen u op weg bij de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp.