Samenwerken met jeugdhulp

Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs hebben daarbuiten vaak ook zorg, jeugdhulp of begeleiding nodig. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol. Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, bevordering van participatie en maatschappelijke ondersteuning. Om te zorgen voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen professionals die met kinderen werken, stemmen samenwerkingsverbanden en gemeenten hun beleidsplannen af. Dat doen zij in een zogeheten op overeenstemming gericht overleg (oogo).

Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs hebben daarbuiten vaak ook zorg, jeugdhulp of begeleiding nodig. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol. Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, bevordering van participatie en maatschappelijke ondersteuning. Om te zorgen voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen professionals die met kinderen werken, stemmen samenwerkingsverbanden en gemeenten hun beleidsplannen af. Dat doen zij in een zogeheten op overeenstemming gericht overleg (oogo). Het oogo gaat over het ondersteuningsplan en over de onderdelen van het beleidsplan jeugd die voor het onderwijs relevant zijn.

Het doel van deze afstemming is dat kinderen een zo klein mogelijke overgang ervaren van onderwijs naar hulp door het principe ‘één kind, één plan’. De totale ontwikkeling van het kind staat voor iedere professional, in welke sector dan ook, centraal.

Een goed voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad ziet een grote uitdaging voor scholen en gemeenten om samen nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Maar ook om goed werkende onderwijs-zorgarrangementen binnen de nieuwe wettelijke kaders te behouden. Met de ministeries van OCW en VWS, de VO-raad, MBO-Raad en VNG, werkt de PO-Raad daarom samen in een werkagenda passend onderwijs en jeugd.

Deze werkagenda biedt ondersteuning in de vorm van regionale ontwikkelbijeenkomsten 'samenwerking met gemeenten en jeugdhulppartners'. Samenwerkingsverbanden en gemeenten die samen op willen trekken in de praktische vormgeving van passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet, kunnen een aanvraag doen voor een ontwikkelbijeenkomst. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld signaleren en arrangeren, ontwikkelen van voorzieningen voor jonge risicokinderen, onderwijs aan leerlingen met een grote zorgvraag, leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting of bundeling van budgetten.  

Deze bijeenkomsten worden voorbereid door de PO-Raad samen met de VO-raad, VNG, NJI en het Transitiebureau Jeugd.

Meer weten?

Meer informatie over passend onderwijs en jeugdhulp kunt u vinden op de website Onderwijsjeugd.nl. Hier vindt u onder andere het antwoord op veelgestelde vragen en een toolbox. Ook kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad.

Via info@onderwijsjeugd.nl kunt u zich aanmelden voor een ontwikkelbijeenkomst.

Laatste nieuws

  • De afgelopen maanden is er weer hard gewerkt aan het Dashboard passend onderwijs, het instrument dat samenwerkingsverbanden inzicht geeft in hun eigen cijfers en trends. De belangrijkste nieuwe ontwikkeling: samenwerkingsverbanden kunnen nu zelf informatie over hun tlv's uploaden, met als doel een landelijke benchmark. 

  • Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) ziet geen aanleiding om in te grijpen in de landelijke verevening. Ook al ziet hij dat het aantal leerlingen op het speciaal onderwijs stijgt in regio’s met een positief saldo, en dat er in gebieden met een krimpend budget problemen ontstaan. Dat is één van de voorbeelden in de elfde voortgangsrapportage van Dekker aan de Kamer, waarin papier en werkelijkheid nog ver uit elkaar liggen.

  • Op 19 mei vond de bijeenkomst ‘Samen leren leven, samen werken aan een inclusieve maatschappij’ plaats. Centraal stond de leefwereld van anderen en het veranderen mét betrokkenen in plaats van vóór betrokkenen. Sprekers Annick de Witt en Hans Schuman namen de aanwezigen mee langs verschillende perspectieven op werken aan een inclusieve maatschappij. Ook jongeren zelf praatten mee over hun toekomst. Bekijk de vlog van leerlinge Syl van der Priem.

Agenda

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Publicaties

Lees hier interessante brochures over het afstemmen van onderwijs en zorg en de samenwerking met gemeenten. 

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Folder Verbinding Onderwijs - jeugd

De Werkagenda Onderwijs - Jeugd stelt iedere regio maximaal vier dagdelen gratis ondersteuning door een expert ter beschikking. 

Pedagogisch PACT

Regionale ambassadeurs helpen u op weg bij de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp.