Netwerk Professionalisering

Twee jonge meiden die onder een boom zitten en elkaar zusterlijk vasthouden

Scholen in het primair onderwijs zijn zich aan het ontwikkelen tot professionele organisaties en leergemeenschappen, waarin teams van goed opgeleide leraren het onderwijs ‘maken’. Een stimulerende werkomgeving waar professionele ontwikkeling prioriteit heeft, draagt hieraan bij. Ook meer diversiteit in het onderwijsteam helpt bij het verhogen van de collectieve kwaliteit van het team. Dat vraagt het nodige van schoolleiders en van het schoolbestuur in het kader van HRM-beleid en organisatieontwikkeling.

Over het netwerk

Het Netwerk Professionalisering adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd over alles wat betrekking heeft op professionalisering in brede zin, en kennis en onderzoek, zowel van het onderwijzend personeel als van de organisatie als geheel. Het gaat vooral om adviezen op strategisch en bestuurlijk niveau. Het netwerk vervult daarmee een essentiële rol in het bepalen van de standpunten van de PO-Raad.
De leden van het netwerk vertegenwoordigen onderwijsbestuurders op landelijk niveau. Het netwerk vergadert vier keer per jaar in Utrecht. De bijeenkomsten worden voorgezeten door de portefeuillehouder van het bestuur, Simone Walvisch. 

Op de agenda

Op de agenda staan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • Adviesvraag aan het netwerk over professionaliseringsafspraken in de cao
  • Adviesaanvraag over afspraken in het bestuursakkoord tussen de PO-Raad en de staatssecretaris van OCW.
  • Lerarenbeleid
  • Ontwikkelingen op het gebied van professionalisering in de wetenschap
  • Verkenning van de universitaire lerarenopleiding basisonderwijs;
  • Landelijk onderzoek naar vraag en aanbod “nascholing & professionalisering van leraren in het primair onderwijs”