Gezonde leefstijl

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die voldoende bewegen en gezond eten en drinken zich beter voelen. Ook weten we hoe belangrijk een gezonde leefstijl is voor de ontwikkeling en schoolprestaties van een kind. Voldoende redenen dus om hier op school aandacht aan te besteden.

Zo kunnen scholen kinderen stimuleren om meer te bewegen en gezond(er) te eten. Maar dat lukt ze niet alleen. Scholen hebben de hulp van ouders, maar ook sporttrainers, (buurtsport)coaches en andere maatschappelijke organisaties nodig. Samen vormen zij het voorbeeld voor de jeugd.

Gezonde schoolpleinen

Een gezond schoolplein geeft kinderen en jongeren ruimte om te bewegen en spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Het schoolplein is één van de meest geliefde speelplekken voor kinderen en kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren van kinderen om meer te bewegen. Kenmerk van een gezond schoolplein is ook dat kinderen en jongeren er buiten schooltijd terecht kunnen. 

Bewegingsonderwijs

Om kinderen in beweging te krijgen geven scholen bewegingsonderwijs. Veel leerlingen krijgen (zoals afgesproken in het Bestuursakkoord) twee uur gym per week, sommigen zelfs drie. Helaas hebben scholen niet altijd voldoende gymzalen beschikbaar om bewegingsonderwijs te geven. Daarom stimuleren zij bewegen ook op andere manieren, bijvoorbeeld in de pauzes op het schoolplein.

Wat doet de PO-Raad?

 1. De PO-Raad wil scholen ondersteunen bij het bevorderen van een gezonde leefstijl. De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad trekken daarom samen op in het programma Gezonde school, dat scholen helpt op structurele wijze aan gezondheid te werken. 
 2. Daarnaast participeerde de PO-Raad in de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde leefstijl. Dit heeft geresulteerd in een doorlopende leerlijn gezonde leefstijl, met bijbehorende leermiddelen en een leerlingvolgsysteemadvies. 
 3. Om haar ambities kracht bij te zetten, heeft de PO-Raad zich daarnaast verbonden aan diverse convenanten en andere afspraken. Ze is betrokken bij:

Meer weten?

Wil je meer informatie over één van de onderwerpen sport, bewegen en een gezonde leefstijl? Neem contact op met beleidsadviseur Anneke Risselada. Of bekijk deze video van het programma Gezonde School.

Laatste nieuws

Standpunten

 • Schoolzwemmen blijft vooral in grote steden van levensbelang

  Zonder schoolzwemmen zou één op de vijf kinderen in de grote steden geen zwemdiploma behalen. Belangrijk dus om te behouden in een waterrijk land als Nederland. 

 • School mag nooit afhankelijk zijn van commerciële partij

  De PO-Raad ziet dat het onderwijs en bedrijfsleven steeds meer met elkaar in aanraking komen, vooral rond ICT, techniek en bewegingsonderwijs. Scholen kunnen hier de vruchten van plukken, maar mogen wat de PO-Raad betreft nooit afhankelijk worden van het bedrijfsleven.

 • Verplicht derde uur gym is onhaalbaar en onbetaalbaar

  Een wettelijke norm voor het aantal uren dat scholen moeten besteden aan bewegingsonderwijs druist niet alleen in tegen de vrijheid van onderwijs die in de Grondwet is verankerd, maar schiet ook zijn doel voorbij, vindt de PO-Raad. Bovendien is het onhaalbaar en onbetaalbaar.

Agenda

Net aangekondigd

Pagina's

Meer agenda-items

Laat op scholenopdekaart.nl zien wat je doet aan beweging

Voor ouders komt het belang van gym direct na taal en rekenen. 

Gezonde school

Een gezonde leefstijl in het dna van elke school. Dat is de missie van het programma Gezonde school. 

Doe de test!

Is jouw school al een gezonde school? Doe de test en vraag meteen een vignet aan! (Of kijk waar je nog aan moet werken)

Veelgestelde vragen

 • Omwonenden van de school ervaren geluidsoverlast van spelende kinderen tijdens pauzes. Kunnen ze hiertegen succesvol optreden?

  In 2010 is het zogenaamde Activiteitenbesluit gewijzigd. In dit besluit staat dat bij het bepalen van de geluidsbelasting geen rekening meer gehouden hoeft te worden met het geluid van spelende kinderen op schoolpleinen en terreinen bij kinderdagverblijven. Deze aanpassing geldt voor omsloten en andere buitenterreinen.

  Zowel de toenmalige minister als de Tweede Kamer wilden deze aanpassing in verband met het maatschappelijk belang dat basisscholen en kinderdagverblijven vervullen. Het is voor de ontwikkeling van kinderen essentieel dat ze voldoende buitenspelen. Handhavend optreden door een gemeente is vanaf 1 januari 2010 dan ook alleen aan de orde als er sprake is van een overtreding van de geluidsnormen bij een school, zonder rekening te houden met het stemgeluid van spelende kinderen.

 • Wie is aansprakelijk voor een ongeval op het schoolplein buiten schooltijd?

  Een speelplaats bij een school heeft meestal 2 functies: als openbare ruimte en als schoolplein. Onder schooltijd is het plein in gebruik onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Daarna en daarvoor valt het plein feitelijk onder de openbare ruimte en draagt de gemeente (mede) verantwoordelijkheid. In verband hiermee is het wenselijk met de gemeente een convenant te sluiten waarin is opgenomen dat beide functies voorkomen en welke partij in welke situatie verantwoordelijk is indien zich op dit terrein een ongeluk voordoet. Als alles goed is onderhouden en een spelend kind het been breekt zijn in beginsel het schoolbestuur en de gemeente hiervoor niet aansprakelijk. Maar als het kind door nalatigheid van een van de partijen struikelt over een opgebroken toegangspad of omhoog gelegen tegels, dan wel ongelukkig valt of schade aan de kleding ontstaat doordat de kwaliteit van de schommel niet in orde is, een paar treden van de glijbaan zijn doorgeroest, het klimrek niet veilig is, et cetera, dient terdege rekening te worden gehouden met een aansprakelijkheidsstelling.

  Om vermelde aansprakelijkheid te voorkomen wordt steeds vaker de speelplaats na schooltijd afgesloten en zelfs na overleg met de politie, verboden toegangbordjes geplaatst. Hierdoor ontstaat voor de politie de mogelijkheid eventueel verbaliserend op te treden en zal ongetwijfeld regelmatiger door hen toezicht worden uitgeoefend. Voor de kinderen uit de buurt betekent dit echter een inperking van speelvoorzieningen, met alle mogelijke gevolgen voor de beweging van kinderen van dien. Alvorens een dergelijk bordje te plaatsen verdient het daarom aanbeveling overleg te voeren met de gemeente om te bezien of dit wel de gewenste oplossing is, respectievelijk het probleem niet alsnog anderszins kan worden ondervangen, bijvoorbeeld door een bordje te plaatsen dat het gebruik van de speelplaats na schooltijd voor eigen risico is, hetgeen minder dreigend naar de buurt overkomt.

 • Moeten schoolpleinen buiten schooltijd toegankelijk zijn?

  Een speelplaats bij een school heeft meestal 2 functies: als openbare ruimte en als schoolplein. Onder schooltijd is het plein in gebruik onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Daarna en daarvoor valt het plein feitelijk onder de openbare ruimte en draagt de gemeente (mede) verantwoordelijkheid. In verband hiermee is het wenselijk met de gemeente een convenant te sluiten waarin is opgenomen dat beide functies voorkomen en welke partij in welke situatie verantwoordelijk is indien zich op dit terrein een ongeluk voordoet. Als alles goed is onderhouden en een spelend kind het been breekt zijn in beginsel het schoolbestuur en de gemeente hiervoor niet aansprakelijk. Maar als het kind door nalatigheid van een van de partijen struikelt over een opgebroken toegangspad of omhoog gelegen tegels, dan wel ongelukkig valt of schade aan de kleding ontstaat doordat de kwaliteit van de schommel niet in orde is, een paar treden van de glijbaan zijn doorgeroest, het klimrek niet veilig is, et cetera, dient terdege rekening te worden gehouden met een aansprakelijkheidsstelling.

  Om vermelde aansprakelijkheid te voorkomen wordt steeds vaker de speelplaats na schooltijd afgesloten en zelfs na overleg met de politie, verboden toegangbordjes geplaatst. Hierdoor ontstaat voor de politie de mogelijkheid eventueel verbaliserend op te treden en zal ongetwijfeld regelmatiger door hen toezicht worden uitgeoefend. Voor de kinderen uit de buurt betekent dit echter een inperking van speelvoorzieningen, met alle mogelijke gevolgen voor de beweging van kinderen van dien. Alvorens een dergelijk bordje te plaatsen verdient het daarom aanbeveling overleg te voeren met de gemeente om te bezien of dit wel de gewenste oplossing is, respectievelijk het probleem niet alsnog anderszins kan worden ondervangen, bijvoorbeeld door een bordje te plaatsen dat het gebruik van de speelplaats na schooltijd voor eigen risico is, hetgeen minder dreigend naar de buurt overkomt.