Netwerk School & Omgeving

Groep jongens op een rij die elkaar gebroederlijk vasthouden en lachend kijken

Leren vindt niet alleen op school plaats. De omgeving van een kind heeft veel invloed op de ontwikkeling. Dat vraagt om samenwerking en verbinding met ouders en andere organisaties rondom het kind en de school. Dat stelt school, ouders en partners voor een gezamenlijke opdracht.

Over het netwerk

Het Netwerk School & omgeving adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd over thema’s als kindcentra, brede scholen, doorgaande lijnen en ouderbetrokkenheid. Vooral op strategisch, bestuurlijk niveau. 

Op de agenda van het Netwerk staan onderwerpen die de schoolomgeving raken in brede zin. In het netwerk participeren schoolbesturen uit het hele land en zij vormen zoveel mogelijk een afspiegeling van de diversiteit in de sector. Het netwerk vergadert vier keer per jaar in Utrecht. De bijeenkomsten worden voorgezeten door de portefeuillehouder van het bestuur, Rinda den Besten. 

Op de agenda 

Op de agenda staan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • De samenwerking met kinderopvang, ouders en gemeenten bij het organiseren van opvang en onderwijs voor het jonge kind
  • Wettelijke en praktische belemmeringen bij het organiseren van een doorgaande ontwikkellijn
  • Krimp en de kansen om daardoor tot een andere relatie tussen school en omgeving te komen