Onderwijs en opvang

Een kind dat een goede start maakt, profiteert daar het hele leven van. Wanneer een kind instroomt in het primair onderwijs, heeft het al een hele ontwikkeling doorgemaakt: thuis, op een kinderdagverblijf, een voorschool of een peuterspeelzaal. Het brein is al voor een groot deel gevormd en daarmee de basis voor maatschappelijk succes. School is een belangrijke plek om te leren, maar het is niet de enige plek. De basisschool is een schakel in de keten in die totale ontwikkeling van jonge kinderen.

Aansluitende schakels

De PO-Raad wil de verschillende schakels goed op elkaar laten aansluiten en wil dat achterstanden zo vroeg mogelijk worden aangepakt. Er moet daarom een sterke basisvoorziening komen voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar, die ervoor zorgt dat ieder kind de kans krijgt zich breed te ontwikkelen. Aanbod voor kinderen met een achterstand maakt hier integraal onderdeel van uit.

Daarnaast wil de PO-Raad intensievere samenwerking tussen schoolbesturen en andere voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar, zoals kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen, gemeenten, zorg- en begeleidingsinstellingen en verenigingen voor sport en cultuur. Met als doel dat elk kind zijn of haar talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad blijft in de politiek steeds het belang van investeren in jonge kinderen benadrukken en pleit voor een basisvoorziening voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar, als recht om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Verder vraagt de PO-Raad de politiek om ruimte in wet- en regelgeving om de samenwerking tussen verschillende sectoren beter vorm te kunnen geven, bijvoorbeeld in Brede Scholen en Integrale Kindcentra (IKC’s). Hierin trekt de PO-Raad samen op met de Brancheorganisatie Kinderopvang, de MOgroep en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De oplossingen die scholen en instellingen in de praktijk voor de belemmeringen vinden, wisselt de PO-Raad actief uit met haar leden.

Meer weten?

Voor meer informatie over Onderwijs en opvang 0-12 jaar kunt u terecht bij de Helpdesk of bij beleidsadviseur Anneke Risselada.

Laatste nieuws

 • Er komt deze kabinetsperiode nog een werkgroep die de fiscaal-juridische houdbaarheid gaat toetsen van de modellen die integrale kindcentra (IKC) hanteren voor de btw-afdracht bij het uitwisselen van personeel. Die toezegging deed Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) gisteren aan de Tweede Kamer in het overleg over kinderopvang. De PO-Raad heeft hiervoor gepleit, net als de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang. 

 • Veertig procent van de ouders met een kind op een reguliere basisschool of kinderdagverblijf, zou hun kind naar een kindcentrum laten gaan als er één in hun buurt zou zijn. Dat blijkt uit het onderzoek Ouders over kindcentra, uitgevoerd door onderzoeksbureau Oberon en op 19 juni overhandigd aan ouderorganisaties.

 • Driekwart van de schoolbesturen heeft wel oren naar een IKC, maar loopt hierbij op tegen de belemmerende regels, zo blijkt uit een recente peiling van de PO-Raad onder 263 schoolbesturen in het primair onderwijs. Zo mag personeel dat voor de afdeling opvang werkt niet zomaar ook voor de school worden ingezet en moet hetzelfde gebouw aan tegenstrijdige eisen voldoen.

Agenda

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Kindcentra 2020


Een initiatief voor integrale voorzieningen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Onderwijs en opvang samen.

Toolkit Brede School en IKC


Hier vindt u alle instrumenten en publicaties die het Landelijk Steunpunt Brede Scholen de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.

Landelijke IKC dag


Op 14 september vindt de 4e landelijke IKC dag plaats. Thema is ‘Samen werken en sámenwerken’. Komt u ook?

Logo's van VNG, PO-Raad en Kinderopvang

Veelgestelde vragen

 • Ouders willen hun kind op 3-jarige leeftijd op school laten beginnen, omdat hij een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Is dat wettelijk toegestaan?

  In artikel 39 WPO is de toelatingsleeftijd van leerlingen geregeld. Een leerling mag toegelaten worden tot een school voor primair onderwijs als hij 4 jaar is. In de periode vanaf 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar kan het schoolbestuur kinderen gedurende ten hoogste 5 dagen toelaten. Als een school leerlingen eerder toelaat dan 4 jaar zijn zij geen leerlingen in de zin der wet en zijn zij niet verzekerd. Zie ook Rijksoverheid.nl

 • Mag de school een ouderbijdrage vragen voor een continurooster?

  Een school die kiest voor een continurooster, is verantwoordelijk voor het organiseren van toezicht tijdens de middagpauze. De school kan een bijdrage in de kosten vragen aan ouders, mits dit op vrijwillige basis gebeurt (vrijwillige ouderbijdrage) en de ouders in de MR ermee hebben ingestemd. Scholen zijn wettelijk verplicht om via de schoolgids helderheid te bieden over het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage.

  Meer hierover kunt u lezen op de website van ouders en onderwijs.