Steeds meer peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties en scholen zoeken naar effectieve vormen om samen te werken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Brede Scholen en Integrale Kindcentra (IKC).

Van Brede School naar IKC

De Brede School kent verschillende uitingsvormen en ambitieniveaus. Het delen van het gebouw met de buitenschoolse opvang is slechts een voorbeeld. De Brede School kan zich ontwikkelen tot een Integraal Kindcentrum (IKC), maar dat hoeft niet. Steeds meer Brede Scholen bouwen hun inhoudelijke samenwerking uit en groeien zo toe naar een integrale aanpak. Groot struikelblok voor een echt integrale aanpak binnen de Brede School zijn regels, organisatiemodellen, wetten en financiering. Het IKC heeft de ambitie om tot een doorbraak in deze struikelblokken te komen, om zo de gewenste integrale aanpak mogelijk te maken: één pedagogische visie, één team, één centrale aansturing. De ambitie van het IKC reikt hierin verder dan die van de Brede School.

Belangrijke elementen

Het primaire doel van een intensieve samenwerking tussen onderwijs- en opvanginstellingen is om er voor te zorgen dat elk kind zich maximaal kan ontwikkelen (strategische beleidsagenda ‘Om de leerling’, 2014). Hierin zijn een aantal elementen van belang:

  1. een doorlopende ontwikkellijn;
  2. zo vroeg mogelijk signaleren en aanpakken van problemen;
  3. samenwerking met partners buiten school, want kinderen leren altijd en overal. 

Daarnaast kan het organiseren van een gezamenlijk aanbod in de vorm van een dagarrangement zorgen voor rust in de dag van kinderen en hun ouders.

Kindcentra 2020


Een initiatief voor integrale voorzieningen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Onderwijs en opvang samen.

Toolkit Brede School en IKC-ontwikkeling


Deze toolkit is de opbrengst van Landelijk Steunpunt Brede Scholen (LSBS), een project om de totstandkoming van brede scholen en IKC's te bevorderen.