Om de periode van de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar optimaal te benutten wil de PO-Raad een stabiele voorziening creëren. Voor een goede start op school is een hoogwaardig aanbod in kinderopvang en peuterspeelzalen nodig met specifieke aandacht voor kinderen met een risico op achterstand. De onderbouw van het basisonderwijs (groep 1 en 2) moet daar naadloos op aansluiten.

Kwaliteit in kinderopvang en peuterspeelzalen

Kinderopvang heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen, mits de kinderopvang van goede kwaliteit is. De interactie tussen pedagogisch medewerkers en kinderen is daarvoor verreweg de belangrijkste factor. Deze en andere kwaliteitsindicatoren worden in een langlopende studie onder de loep genomen door het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek. In 2014 heeft een onafhankelijke commissie Kwaliteit voor de sector kinderopvang een Kwaliteitsvisie ontwikkeld. Ook in overheidsbeleid en in het toezicht is steeds meer aandacht voor de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen. Sinds 1 januari 2015 vallen peuterspeelzalen ook onder de Wet Kinderopvang. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen mits hun peuterspeelzaal geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Peuterspeelzalen moeten aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als kinderopvangvoorzieningen.

Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Vve richt zich op peuters en kleuters met een taalachterstand en maakt onderdeel uit van het onderwijsachterstandenbeleid. Door vve kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool. Peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties verzorgen het voorschoolse gedeelte van de vve, onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Gemeenten bepalen welke peuters in aanmerking komen, meestal via het consultatiebureau. De basisschool is verantwoordelijk voor het vroegschoolse gedeelte van de vve, dat plaatsvindt bij de kleuters in groep 1 en 2. De diverse vve-programma’s richten zich vooral op taalachterstanden, maar ook op de sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. Op de site van het Nederlands Jeugd Instituut staat meer informatie over vve.

Doorgaande lijn van voorschoolse voorziening naar groep 1 en 2

Samenwerken tussen onderwijs en de voorschoolse voorziening is een voorwaarde om een doorgaande lijn te kunnen bewerkstelligen in het pedagogisch aanbod, en daarmee in de ontwikkeling van kinderen. Goede afstemming en zorgvuldige uitwisseling van gegevens zijn daarbij essentieel. De door expertisecentrum SLO vastgestelde beheersingsdoelen voor taal, rekenen en sociale ontwikkeling helpen voorschoolse instellingen en scholen de ontwikkelingslijn van kinderen van 2 tot 7 jaar in beeld te brengen.