Samenwerken met opvang

Wanneer een kind instroomt in het primair onderwijs, heeft het al een hele ontwikkeling doorgemaakt: thuis, in de buurt en vaak ook op een voorschoolse voorziening. Het brein is al voor een groot deel gevormd en daarmee de basis voor maatschappelijk succes. De basisschool is een schakel in de keten in die totale ontwikkeling van jonge kinderen. Samenwerking is daarom essentieel. 

Aansluitende schakels

De PO-Raad wil de verschillende schakels goed op elkaar laten aansluiten en wil dat achterstanden zo vroeg mogelijk worden aangepakt. Er moet daarom een sterke basisvoorziening komen voor alle kinderen tot 4 jaar, die ervoor zorgt dat ieder kind de kans krijgt zich breed te ontwikkelen. Aanbod voor kinderen met een achterstand maakt hier integraal onderdeel van uit. Problemen dienen zo vroeg mogelijk te worden gesignaleerd en aangepakt.

Kindcentra

Groot struikelblok voor vergaande vormen van samenwerking zijn regels, organisatiemodellen, wetten en financiering. Kindcentra hebben de ambitie om tot een doorbraak in deze struikelblokken te komen, om zo een echt integrale aanpak mogelijk te maken: één pedagogische visie, één team, één centrale aansturing. De ambitie van het IKC reikt hierin verder dan die van de Brede School.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad blijft in de politiek steeds het belang van investeren in jonge kinderen benadrukken en pleit voor een basisvoorziening voor alle kinderen tot 4 jaar, als recht om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Verder vraagt de PO-Raad de politiek om ruimte in wet- en regelgeving om de samenwerking tussen verschillende sectoren beter vorm te kunnen geven. Hierin trekt de PO-Raad samen op met haar voorschoolse partners en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De oplossingen die scholen en instellingen in de praktijk voor de belemmeringen vinden, wisselt de PO-Raad actief uit met haar leden.

Meer weten?

Voor meer informatie over Samenwerking met opvang kunt u terecht bij de Helpdesk of bij beleidsadviseur Anneke Risselada.

Laatste nieuws

 • Steeds meer scholen werken met opvang en jeugdhulp samen in een integraal kindcentrum (IKC). Hun aantal steeg van vijftien procent in 2016 naar een kwart dit jaar, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Het Kinderopvangfonds. Hun aantal zou sneller groeien als belemmerende wetten en regels eindelijk worden weggenomen, stelt ook de PO-Raad.

 • De PO-Raad organiseerde op vrijdag 23 november de eerste ‘IKC-dag op locatie’ van dit schooljaar bij Kindcentrum De Zevensprong in Heerhugowaard. Doel van deze bijeenkomst is om schoolbestuurders, school- en locatieleiders en andere geïnteresseerden uit het onderwijs te inspireren, te informeren over en verder te helpen bij het vormgeven van een IKC. Hoe kun je samenwerken met kinderopvang, zorg en/of gemeente?

 • Onderzoek wat het kost als kinderopvang en onderwijs vergaand kunnen samenwerken én kijk wat dit oplevert. Trek regels en bijbehorend toezicht daarnaast gelijk. Hiervoor pleiten de PO-Raad, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een positionpaper. Donderdag spreekt de Tweede Kamer hierover in een rondetafelgesprek.

Standpunten

 • Overheid moet IKC-vorming stimuleren in plaats van belemmeren

  De PO-Raad vindt dat als de overheid erkent dat een doorgaande lijn van belang is voor de ontwikkeling van kinderen, ze IKC-vorming meer moeten stimuleren in plaats van belemmeren.

 • De school kan het niet alleen

  Er zijn veel partijen betrokken bij het leven van jonge kinderen. In de eerste plaats ouders, maar ook gemeenten, kinderopvang, peuterspeelzalen, zorginstellingen en cultuur- en sportorganisaties hebben naast het onderwijs een rol in de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

 • Zestien uur opvang voor ieder kind

  De PO-Raad wil dat ieder kind tot vier jaar minimaal zestien uur in de week toegang krijgt tot een voorschoolse voorziening.

Agenda

Komende evenementen

Meer agenda-items

PACT voor Kindcentra

Een initiatief voor integrale voorzieningen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Onderwijs, opvang en jeugdhulp samen.

Toolkit Brede School en IKC

Hier vindt u alle instrumenten en publicaties die het Landelijk Steunpunt Brede Scholen de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.

Flexibele onderwijstijden

Waarom een schoolvakantie van zes weken? 

Veelgestelde vragen

 • Is kinderopvang goed voor kinderen?

  Ja, mits de opvang van goede kwaliteit is. De pedagogische relatie tussen kind en de pedagogisch medewerker is daarbij verreweg het meest cruciaal.

  Hoewel de kwaliteit van de kinderopvang is verbeterd, zijn we er nog niet. Dat constateert het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken sinds 2002 onderzoek doet naar de pedagogische kwaliteit van Nederlandse kinderopvang (dagopvang 0-4 jaar, peuterspeelzalen 2-4 jaar, gastouderopvang 0-12 jaar).

 • Ouders willen hun kind op 3-jarige leeftijd op school laten beginnen, omdat hij een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Is dat wettelijk toegestaan?

  In artikel 39 WPO is de toelatingsleeftijd van leerlingen geregeld. Een leerling mag toegelaten worden tot een school voor primair onderwijs als hij 4 jaar is. In de periode vanaf 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar kan het schoolbestuur kinderen gedurende ten hoogste 5 dagen toelaten. Als een school leerlingen eerder toelaat dan 4 jaar zijn zij geen leerlingen in de zin der wet en zijn zij niet verzekerd. Zie ook Rijksoverheid.nl

 • Mag de school een ouderbijdrage vragen voor een continurooster?

  Een school die kiest voor een continurooster, is verantwoordelijk voor het organiseren van toezicht tijdens de middagpauze. De school kan een bijdrage in de kosten vragen aan ouders, mits dit op vrijwillige basis gebeurt (vrijwillige ouderbijdrage) en de ouders in de MR ermee hebben ingestemd. Scholen zijn wettelijk verplicht om via de schoolgids helderheid te bieden over het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage.

  Meer hierover kunt u lezen op de website van ouders en onderwijs.