Ieder jaar worden in ons land 119.000 kinderen thuis mishandeld of verwaarloosd. Gemiddeld heeft in iedere schoolklas één kind te maken met een vorm van kindermishandeling. Ondanks de inspanningen van alle betrokken instanties blijkt het een lastige opgave om dit aantal terug te dringen. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik ingesteld om de aanpak van kindermishandeling een stevige zet in de goede richting te geven.

Namens het onderwijs neemt dhr. Niko Persoon deel aan de Taskforce. Omdat de PO-Raad het belangrijk vindt dat scholen tijdig kunnen signaleren en weten waar ze terecht kunnen met zorgen over kinderen werkt de PO-Raad samen met de Taskforce.

Meldcode

Kindermishandeling wordt helaas nog vaak gemist. Maar begeleiders die met een meldcode werken grijpen drie maal zo vaak in dan collega's die hier niet mee werken. En voor kindermishandeling geldt: beter een keer te vaak gemeld, dan een keer te vaak gemist. Gebruik van een meldcode zorgt voor de noodzakelijke objectiviteit en zorgvuldigheid.

Wat betekent de Meldcode voor het primair onderwijs?

Scholen zijn verplicht een eigen meldcode ‘Huiselijk geweld en Kindermishandeling’ te hebben, die zij dienen te gebruiken bij vermoedens van mishandeling. In de meldcode staat beschreven wie binnen de organisatie wanneer wat op welke wijze doet, een protocol en stappenplan ineen dus. Het document bevat een signalenlijst en een gesprekshandleiding. Ook registratie- en dossiervorming, de rollen en verantwoordelijkheden, een sociale kaart en scholingsplan maken deel uit van de meldcode.

De Wet Meldcode verplicht iedere beroepskracht om deskundigheid op te bouwen en op peil te houden. Het is van belang dat scholen structureel scholing aanbieden op dit thema, zodat men signalen tijdig kan opvangen en weet hoe te handelen. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe of scholen beschikken over een meldcode en deze op de juiste wijze gebruiken.

Meer weten?

Het NJI (Nederlands Jeugd Instituut) heeft een handreiking ontwikkeld voor de implementatie van de meldcode in het primair onderwijs. Deze is te vinden in een toolkit op de website van de Rijksoverheid.