Vereniging PO-Raad

De PO-Raad is een vereniging en houdt daarom jaarlijks Algemene Ledenvergaderingen. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vergadert ten minste twee keer per jaar. Jaarlijks bespreekt de Algemene Ledenvergadering in elk geval het meerjaren beleidsplan en de bijbehorende begroting. De vergadering stelt de contributie vast, benoemt bestuurders en leden van de raad van toezicht en behandelt de jaarrekening en het jaarverslag.

De Algemene Ledenvergadering bestaat uit afgevaardigden van de leden van de vereniging. Bij stemmingen heeft ieder lid het recht één stem uit te brengen, alsmede een aanvullende stem per honderd leerlingen.

Laatste nieuws

 • Op weg naar 2020 zijn diverse ambities uit het Bestuursakkoord primair onderwijs al gehaald. Andere liggen op koers of vragen om extra actie, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde voortgangsrapportage. De PO-Raad ziet mooie ontwikkelingen in de sector maar signaleert ook dat actuele problemen als het lerarentekort het behalen van sommige ambities bemoeilijkt.

 • Rinda den Besten is per 1 juli benoemd tot commissaris van de Raad van Commissarissen van Mitros. Mitros is met ruim 28.000 woningen de grootste woningcorporatie in de steden Utrecht en Nieuwegein. 1 op de 5 mensen in Utrecht en Nieuwegein woont in een huis van Mitros.

 • In 2018 bestond de PO-Raad 10 jaar. Waar we ons in de beginjaren nog beperkten tot cao-onderhandelingen en ondersteuning aan scholen met kwaliteitsproblemen, waren we in 2018 veel breder met onderwijs bezig.

Veelgestelde vragen

 • Wat kost een lidmaatschap bij de PO-Raad?

  Om een klein, daadkrachtig en professioneel ondersteunend bureau en het bestuur van de PO-Raad te kunnen bekostigen is de contributie vastgesteld op € 3,50 per leerling. Wijzigingen in de contributie worden voorgelegd in de Algemene Ledenvergadering. U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

 • Als een bestuur lid is van de PO-Raad, is dan automatisch ook de zogenoemde 'kringenrechtspraak' geregeld?

  De PO-Raad heeft geen 'eigen' commissie van beroep of andere geschillencommissies. Aan de verplichting uit artikel 60 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) kan een bestuur (bijzonder onderwijs) voldoen door zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij de landelijke Commissie van Beroep. Deze wordt door de Stichting Onderwijsgeschillen in stand gehouden. Ook voor andere geschillen- en klachtencommissies kunt u daar terecht. Hiernaast bestaan er ook denominatieve geschillencommissies.

  Let op! Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) vervalt vanaf 2015 de aansluitingsverplichting uit artikel 60 van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Dit betekent dat schoolbestuurders in het bijzonder onderwijs zich niet meer verplicht hoeven aan te sluiten bij bijvoorbeeld de Landelijke Commissie van Beroep. 

 • Waarom zou ik lid worden van de PO-Raad?

  Als brancheorganisatie voor alle besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs kan de PO-Raad de gemeenschappelijke belangen behartigen. Als lid kunt u zelf input leveren om de beleidsrichtingen mede te bepalen.