Heeft u behoefte aan een steuntje in de rug op de weg naar het realiseren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking? Leden van de PO-Raad kunnen vanaf maart 2016 deelnemen aan het lerende netwerk rond dit thema. Heeft u interesse om deel te nemen aan dit netwerk of wil u graag meer informatie ontvangen, vul dan dit formulier in.

Het lerend netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties, zoals bestuurders, HR-medewerkers of directeuren, die met het realiseren van banen in het kader van de banenafspraak hun onderwijsorganisatie willen versterken. Het streven is om binnen een periode van ongeveer vier tot zes maanden banen te creëren. Aan deelnemende organisaties wordt aanbevolen een duo aan te melden, samen kun je gemakkelijker het denkproces dat in de leerkring op gang komt in de organisatie voortzetten. Het ‘lerend netwerk banenafspraak’ kent vier bijeenkomsten van een dagdeel met maximaal 15 deelnemers.

De praktijk van de deelnemers staat centraal in de bijeenkomsten, in de sessies reflecteren deelnemers over hun ervaringen. We starten met een zelf evaluatie om de startsituatie en behoefte aan ondersteuning in beeld te krijgen. Tijdens de sessies inventariseren we de mogelijkheden voor het creëren van banen in ieders organisatie, behandelen we vragen over het realiseren van draagvlak en bespreken we knelpunten bij het creëren van extra banen in de eigen organisatie. Per sessie staat een thema naar keuze centraal. Iedere sessie wordt afgesloten met een vooruitblik op de volgende sessie en daarin worden de contouren voor de volgende sessie bepaald. Deelnemers gaan tussen de sessies door aan de slag in hun eigen organisaties.

Lerende netwerken

Om de schoolbesturen te ondersteunen bij het uitvoeren van de afspraken van het Bestuursakkoord, biedt de PO-Raad ook netwerken voor een lerende aanpak van de professionele organisatie. Een zorgvuldig samengestelde groep bestuurders gaat gedurende vijf sessies met elkaar aan het werk in een lerend netwerk. Bestuurders oefenen met zelfevaluatie en de cyclus van kwaliteitszorg. De eigen leervraag staat centraal. Een professionele netwerkbegeleider bewaakt het proces.

Banenafspraak

Een beter perspectief op een reguliere baan en zoveel mogelijk mensen die meedoen in de samenleving. Dat is het doel van de Participatiewet die in januari 2015 in werking trad. Bent u van plan de mogelijkheden te benutten om te realiseren in het primair onderwijs die ook uw onderwijskwaliteit ten goede komt? Eind juni  2015 heeft de PO-Raad haar leden per mail geïnformeerd over de in het sociaal akkoord gemaakte afspraken over het aannemen van werknemers met een arbeidsbeperking. In de mail is berekend wat deze afspraak betekent voor het primair onderwijs als geheel en voor de individuele schoolbesturen. In 2016 betekent dit dat een schoolbestuur 0,9% van zijn formatie in moet vullen met medewerkers met een arbeidsbeperking. Dit percentage loopt op tot 3,4 in 2023.

Kijk voor meer informatie over de activiteiten van de PO-Raad op dit vlak op de themapagina over de banenafspraak. Om u te helpen bij de invulling van de extra banen wordt een lerend netwerk rond de banenafspraak opgezet. Het lerend netwerk Banenafspraak wordt begeleid en mede­gefinancierd door SBCM, het A&O fonds Sociale Werkbedrijven en Hans Spigt, aanjager van de banenafspraak bij overheid- en onderwijssectoren.