Het geld voor de arbeidsmarktmiddelen voor het primair onderwijs en voor de vakbondsfaciliteiten (Govak-middelen) wordt vanaf 2018 toegevoegd aan de lumpsum. Schoolbesturen zijn vervolgens verplicht om dit geld af te dragen. Deze verplichting is vastgelegd in een zogenaamde kop-cao. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de verplichting die ontstond bij decentralisatie van de onderhandelingen over de primaire arbeidsvoorwaarden in 2014.

Decentralisatie

Voorheen betaalde het ministerie van OCW een subsidie aan de vakbonden en aan het arbeidsmarktplatform. In het kader van de decentralisatie van onderhandelingen over de primaire arbeidsvoorwaarden is in 2014 vastgelegd dat deze subsidie eveneens gedecentraliseerd zou worden. Het primair onderwijs volgt daarbij andere sectoren waarin dit al langer op deze manier is geregeld. Het gaat in totaal om 7,2 miljoen euro.

In het decentralisatie-convenant van 2014 (waarin de decentralisatie van de primaire arbeidsvoorwaarden is geregeld) is vastgelegd dat de verplichting van schoolbesturen om deze middelen af te dragen wordt opgenomen in de cao. Met het afsluiten van een kop-cao is aan die verplichting voldaan. In het cao-akkoord van 2016 en in de CAO PO 2016-2017 is opgenomen dat voor deze bepalingen een kop-cao overeen wordt gekomen. Een kop-cao bevat afspraken voor langere tijd. De afspraken die nu zijn gemaakt, gelden in ieder geval voor 5 jaar.

Bestanden bij deze pagina

Trefwoorden