Sinds 1 januari 2019 zijn schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het opdrachtgeverschap van de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen, zoals de WOPO en de ZAPO. Ze ontvangen daarvoor een vergoeding in de lumpsum. Voor 2019 is dit bedrag vastgesteld op € 1,66 per leerling. Dit bedrag komt ongeveer overeen met de kosten van de laatste jaren. Naar verwachting zullen de werkelijke kosten de komende jaren verminderen.

De PO-Raad heeft een raamcontract met WWplus afgesloten om schoolbesturen te blijven ondersteunen bij de uitvoering van de wettelijke regelingen. Na een Europese aanbesteding kwam WWplus zowel kwalitatief als voor wat betreft de kosten als verreweg de beste uit de bus. Deze werkwijze is vastgesteld in overleg met de Arbeidsvoorwaardencommissie van de PO-Raad. Elk schoolbestuur kan daarbij zelf kiezen of het gebruik wil blijven maken van de diensten van WWplus. Schoolbesturen ontvangen in mei meer informatie via de mail en via de post.

Wel WWplus

De PO-Raad adviseert schoolbesturen om gebruik te maken van het raamcontract. Dit garandeert een goede en continue uitvoering van deze complexe regelgeving. Uiteraard blijft de PO-Raad streven naar eenvoudiger regelgeving. Ook op dit terrein.

Om deel te nemen aan het raamcontract moet je de mandaat- en volmachtverklaring en de verwerkersovereenkomst ondertekenend hebben teruggestuurd naar de PO-Raad.

Geen WWplus

Als je geen gebruik maakt van het raamcontract, moet je zelf zorgen voor de uitvoering van de regelingen. Je moet dan zelf contracten afsluiten met UWV en DUO en zelf een uitvoerder zoeken. Dat kan, maar is een hele last voor de organisatie.

Afrekening

Deelnemers aan het raamcontract ontvangen jaarlijks een voorschotnota van de PO-Raad voor de uitvoeringskosten. De PO-Raad draagt dit geld direct over aan WWplus. Aan het eind van het jaar of na afloop van het jaar ontvang je een afrekening op basis van de werkelijke kosten van de uitvoering voor alle deelnemers. De kosten zullen niet hoger zijn dan het bedrag dat je vanaf dit jaar in de lumpsum krijgt.

Aangezien 2019 een overgangsjaar is, krijgen schoolbesturen die niet willen deelnemen, nog wel een afrekening over de eerste helft van het jaar.

Niet-leden

De PO-Raad sluit het raamcontract specifiek voor de leden, maar voor de jaren 2019 en 2020 staat het aanbod ook voor niet-leden open. Zij krijgen daarmee de tijd om de uitvoering zelf te organiseren of lid te worden van de PO-Raad.

Kostenvermindering

Het raamcontract dat met WWplus is gesloten, leidt tot een forse kostenvermindering. Daarnaast kunnen we verwachten dat de kosten verder omlaag gaan, omdat het aantal uitkeringen gaat verminderen. Gelet op de huidige arbeidsmarkt en door de extra inspanningen die verricht worden om het lerarentekort aan te pakken, zal de instroom in de uitkeringen worden verminderd en de uitstroom (en terugkeer in het arbeidsproces, bij voorkeur in het primair onderwijs) worden vergroot. Bovendien blijven de bovenwettelijke uitkeringen onderwerp van de cao-besprekingen, waarbij de tendens is dat het tot een verdere versobering van de regelingen zal komen.

Bij invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zal voor de groep uitkeringsgerechtigden uit het openbaar onderwijs ook de, iets soberdere, WOPO-bijzonder gaan gelden. Ook dat zal een positief effect hebben op het verminderen van de uitvoeringskosten (naast uiteraard de uitkeringslasten).

Uitvoering

Het bestuur van de PO-Raad heeft, na overleg met de Arbeidsvoorwaardencommissie en uiteraard met WWplus besloten om de uitvoeringskosten bij de schoolbesturen/leden ‘op te halen’. Voordelen van een duidelijke rol voor de PO-Raad en centrale uitvoering door één partij zijn o.a.

  • Uniforme uitvoering
  • Structureel centraal overleg;
  • Tijdig in kunnen spelen op praktische problemen, op wijzigingen in wet- en regelgeving en op wijzigingen in de cao.

Om namens de daarvoor verantwoordelijke schoolbesturen, de bovenwettelijke regelingen uit te kunnen voeren heeft WWplus een machtiging nodig. Aangezien WWplus gebruik moet maken van persoonsgegevens teken je ook een verwerkingsovereenkomst met WWplus.  In het mandaat wordt de inning van de kosten door de PO-Raad geregeld.