Het project Baanbrekers biedt praktische ondersteuning voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs bij het realiseren van nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs geven aan dat zij het doel van de banenafspraak om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen onderschrijven. Tegelijkertijd geven de schoolbesturen ook aan veel moeite te hebben om banen te creëren voor de doelgroep als gevolg van een combinatie van sectorspecifieke én algemene knelpunten. Daarom is gekozen voor een strategie waarbij er vooral aandacht is voor het oplossen van de praktische knelpunten van het deelnemende schoolbestuur.

Het bestuur en medewerkers van SO Fryslân vertellen hoe zij werk hebben gemaakt van de banenafspraak, waarmee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan. Aan het woord een aantal mensen die op deze manier een baan hebben gekregen. Projectleider Peter Vos vertelt hoe het project Baanbrekers schoolbesturen daarbij kan ondersteunen.

De PO-Raad en VO-raad spannen zich in om schoolbesturen extra te ondersteunen. Het doel is om meer mensen met een arbeidsbeperking een kans te bieden op een baan in het onderwijs. In totaal kunnen er in twee jaar 72 schoolbesturen actief deelnemen aan het project. Een schoolbestuur kan zich hier aanmelden.

Actieplan

Schoolbesturen die een commitment willen aangaan om een of meer nieuwe banen voor mensen uit de doelgroep te realiseren, gaan gedurende een periode van 4 tot 6 maanden met hulp van het projectteam een eigen actieplan voor hun schoolbestuur opstellen. Het project Baanbrekers onderscheid de volgende drie fases:

Fase 1 – Individueel startgesprek waarin met alle betrokkenen in kaart wordt gebracht waar het schoolbestuur tegenaan loopt bij het realiseren van de banenafspraak.

Fase 2 – Maken en uitvoeren van een actieplan. Aan de hand van de inventarisatie vanuit het startgesprek maakt het schoolbestuur met behulp van het projectteam en indien nodig andere deskundigen een actieplan dat gericht is op de realisatie van nieuwe banen binnen het schoolbestuur. En in deze fase vindt er ook een gesprek plaats met het projectteam en de schoolbesturen in de regio. Met als doel om een netwerk op te bouwen en de schoolbesturen met elkaar te verbinden zodat samengewerkt kan worden ten behoeve van het creëren van nieuwe banen.

Fase 3 – Het actieplan wordt afgerond en wordt het traject afgesloten met een individueel evaluatiegesprek met het desbetreffende schoolbestuur. Door het projectteam wordt de kennis en ervaring die is opgedaan gebundeld en gedeeld met alle schoolbesturen in de regio, hiermee wordt het bereik van Baanbrekers verveelvoudigd. En waar relevant wordt de kennis en ervaring ook landelijk gedeeld.

Regionale inspiratiesessies

In 2021 komen er in verschillende regio's inspiratiesessies over Inclusief Werkgeverschap & banenafspraak voor funderend onderwijs. De volgende sessie zijn gepland:

Er worden ook nog sessies gepland in andere regio's. Op de websites van de PO-Raad en VO-raad komen de actuele datums en een link naar het inschrijfformulier voor elke sessie.

Baanbrekers website 5

Arnhem

Inspiratiesessie Inclusief werkgeverschap en realiseren banenafspraak voor schoolbesturen in de regio Arnhem op vrijdag 22 januari 2021

Friesland

Inspiratiesessie Inclusief werkgeverschap en realiseren banenafspraak voor schoolbesturen in de regio Friesland op donderdag 11 februari 2021