Lesobservatie-instrument  (vooral) gebaseerd op kwaliteitsbeleid en het toezichtkader van de Onderwijsinspectie.

Afbeeldingsresultaat voor ParnasSys

Voor scholen die gebruik maken van ParnasSys is er een speciale versie van Werken Met Kwaliteit, namelijk ParnasSys|WMK.

Doel

ParnasSys|schoolkwaliteit beschikt over verschillende hulpmiddelen om kwaliteitsbeleid vorm te geven. ParnasSys|schoolkwaliteit bestaat uit 5 modules, die in combinatie en los van elkaar te gebruiken zijn.

Speciaal voor het ontwikkelen van leraren biedt de module ParnasSys|WMK (Werken Met Kwaliteit) de functies ‘Beoordelen’, een ‘POP-omgeving’ voor leraren en vragenlijsten om de sterke en verbeterpunten van de school en van de leraren in beeld te brengen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een aantal competentiesets, waarmee de verschillende competenties van leraren kunnen worden gescoord.

Kijkwijzers: Wat wordt gescoord?

Binnen ParnasSys|WMK zijn verschillende standaard competentiesets opgenomen:

  1. De competenties van de Wet BIO
  2. De Kijkwijzer van de Kwaliteitsaanpak Amsterdam (zie Kijkwijzer KBA)
  3. De competenties voor Intern begeleider van Scholen aan zet
  4. De competenties van Vliegende brigades
  5. De WMK competentieset (zie hieronder)

In de WMK competentieset zijn de volgende competenties opgenomen: Didactisch en pedagogisch handelen, Zorg en begeleiding, Functioneren als teamlid, Gerichtheid op ontwikkeling, Opbrengstgerichtheid, Communicatie, Persoonskenmerken, Pedagogisch, inhoudelijk en didactisch competent, Organisatorisch competent, Competent in samenwerken met collega’s, Systematisch volgen vorderingen, Afstemming instructie en verwerking, Actieve betrokkenheid leerlingen en Verantwoordelijkheid organisatie. Deze kunnen worden gescoord op basis van een aantal indicatoren per competentie.

Het is ook mogelijk een eigen competentieset in te voeren, toegesneden op de eigen visie en aanpak van de school.

De schoolleiding maakt tevoren een keuze voor één van de competentiesets, uitgewerkt in de verschillende competenties en criteria.

Proces

Via de functie ‘Beoordeling leraren’ worden de leraren van een school gescoord door de leiding van de school. Dit kan gebeuren door één of meerdere leidinggevenden (maximaal 3). Een voorafgaande training is niet verplicht. Als een leerkracht door meerdere leidinggevenden wordt beoordeeld, komen deze scores naast elkaar te staan en wordt de gemiddelde score gegeven. Voor iedere leraar leidt dit tot een persoonlijk rapport met daarin de uitslagen.

Het rapport wordt met de leraar besproken. Daarnaast kan de directie van de school beschikken over een teamoverzicht (teamfoto). De functie Beoordeling geeft dus zicht op de kwaliteit van de individuele leraar, maar ook zicht op de kwaliteit van het team als geheel. De teamfoto verheldert op welke competenties en/of criteria een team (de leraren) goed of juist matig scoren. Het teamoverzicht (de teamfoto) laat in twee kleuren (groen en rood) zien wat een leraar beheerst (c.q. wat het team beheerst).

Voor de beoordeling van leraren kunnen eigen documenten worden toegevoegd.

Via de POP-omgeving (beschikbaar voor verschillende functies in de school) kunnen medewerkers zichzelf scoren op dezelfde competentiesets als hierboven genoemd. Ook anderen (maximaal 6) kunnen in deze applicatie worden gevraagd de leerkracht te scoren (360 ° feedback).

Relatie met andere instrumenten

ParnasSys|WMK voldoet aan de inspectie-eisen. Kwaliteitsbeleid kan worden gekoppeld aan HR-beleid. WMK biedt verschillende instrumenten aan om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de school. WMK kent 15 modules.  Zo zijn er een quick scan en een schooldiagnose instrument, waarmee de globale en gedetailleerde sterktes en zwaktes van de school in kaart kunnen worden gebracht, vragenlijsten voor verschillende stakeholders, een leerlingvolgsysteem, POP, module opbrengsten. De module Zelfevaluatie is een vrij nieuw onderdeel, deze is gebaseerd op het toezichtkader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs.  Met behulp van deze module kan een school de basiskwaliteit meten. 

De module ParnasSys|WMK maakt onderdeel uit van de productgroep ParnasSys|schoolkwaliteit. De aanvullende modules voor ParnasSys|WMK zijn: Plannen (Onsbeleidsplan, Mijnschoolplan), Leraarontwikkeling (Mijnschoolteam) en Monitoring (Ultimview). De slimme koppelingen tussen de modules zorgen ervoor dat informatie altijd op de juiste plaats terugkomt.  Elke module is gekoppeld met leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Externe validering

De instrumenten zijn gebaseerd op gevalideerde competentiesets (zoals SBL, KBA, Inspectiekader), deze zijn niet extern gevalideerd.

De vragenlijst Veiligheid leerlingen is extern gevalideerd. Scholen kunnen daardoor met gebruik van deze vragenlijst voldoen aan dit deel van de Zorgplicht sociale veiligheid. In 2018 zullen de vragenlijsten Veiligheid Ouders en Veiligheid Medewerkers extern gevalideerd worden.

Het instrument is op alle domeinen van het Toetsingskader van de PO-Raad uitgebreid verantwoord. Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met de helpdesk via helpdesk@wmkpo.nl

Tijdsbeslag en kosten

Het tijdsbeslag is afhankelijk van de gekozen functies. Bij ‘beoordeling leraren’ is geen tijd genormeerd.

Een school neemt een licentie voor ParnasSys|WMK, de jaarlijkse onderhoudsbijdrage is € 2,32 per leerling (excl. BTW).

Scholen kunnen ook kiezen voor een schoolpakket met daarin alle modules van ParnasSys|schoolkwaliteit, de jaarlijkse onderhoudsbijdrage is daarvoor € 4,75 per leerling (excl. BTW).

Meer informatie:

www.parnassys-schoolkwaliteit.nl

Wijzer in Zien en Kijken: Inventarisatie lesobservatie-instrumenten