Lesobservatie-instrument gebaseerd op kwaliteitsbeleid en het toezichtkader van de Onderwijsinspectie.

Afbeeldingsresultaat voor Werken Met Kwaliteit wmk-po

Doel

Werken Met Kwaliteit (WMK) brengt met behulp van quick scans, schooldiagnoses, zelfevaluaties (o.b.v. het toezichtkader van de inspectie) en/of vragenlijsten via een aantal stappen de kwaliteit van de school in kaart. Zo dient inzicht te ontstaan in de sterke en verbeterpunten van de schoolorganisatie en van de leraren. 

Speciaal voor het ontwikkelen van leraren biedt de module WMK de functies ‘Beoordelen’, een ‘POP-omgeving’ voor leraren en vragenlijsten om de sterke en verbeterpunten van de school en van de leraren in beeld te brengen.  Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een aantal competentiesets, waarmee de verschillende competenties van leraren kunnen worden gescoord.

Kijkwijzers: Wat wordt gescoord?

Binnen WMK zijn verschillende standaard competentiesets opgenomen:

  1. De competenties van de Wet BIO (zie Hoofdstuk 4)
  2. De Kijkwijzer van de Kwaliteitsaanpak Amsterdam (zie Kijkwijzer KBA)
  3. De competenties voor Intern begeleider van Scholen aan zet (zie Scholen aan zet)
  4. De competenties van Vliegende brigades (zie Vliegende brigades)
  5. De WMK competentieset. Hierin zijn de volgende competenties opgenomen:

                    Didactisch en pedagogisch handelen
                    Zorg en begeleiding
                    Functioneren als teamlid
                    Gerichtheid op ontwikkeling
                    Opbrengstgerichtheid
                    Communicatie
                    Persoonskenmerken
                    Pedagogisch, inhoudelijk en didactisch competent
                    Organisatorisch competent
                    Competent in samenwerken met collega’s
                    Systematisch volgen vorderingen
                    Afstemming instructie en verwerking
                    Actieve betrokkenheid leerlingen
                    Verantwoordelijkheid organisatie

Deze kunnen worden gescoord op basis van een aantal indicatoren per competentie. Het is ook mogelijk een eigen competentieset in te voeren, toegesneden op de eigen visie en aanpak van de school. De schoolleiding maakt tevoren een keuze voor één van de  competentiesets, uitgewerkt in de verschillende competenties en criteria.

Proces

Via de module ‘Beoordeling leraren’ worden de leraren van een school gescoord door de leiding van de school. Dit kan gebeuren door één of meerdere leidinggevenden (maximaal 3). Een voorafgaande training is niet verplicht. Als een leerkracht door meerdere leidinggevenden wordt beoordeeld, komen deze scores naast elkaar te staan en wordt de gemiddelde score gegeven. Voor iedere leraar leidt dit tot een persoonlijk rapport met daarin de uitslagen.

Het rapport wordt met de leraar besproken.  Daarnaast kan de directie van de school beschikken over een teamoverzicht (teamfoto). De module Beoordeling geeft dus zicht op de kwaliteit  van de individuele leraar, maar ook zicht op de kwaliteit van het team als geheel. De teamfoto verheldert op welke competenties en/of criteria  een team (de leraren) goed of juist matig scoren. Het teamoverzicht (de teamfoto) laat in twee kleuren (groen en rood) zien wat een leraar beheerst (c.q. wat het team beheerst).

Voor de beoordeling van leraren kunnen eigen documenten worden toegevoegd.

Via de POP-module  (beschikbaar voor verschillende functies in de school) kunnen medewerkers zichzelf scoren op dezelfde competentiesets als hierboven genoemd. Ook anderen (maximaal 6) kunnen in deze applicatie worden gevraagd de leerkracht te scoren (360 ° feedback).

Relatie met andere instrumenten

Werken met kwaliteit (WMK) voldoet aan de inspectie-eisen. Kwaliteitsbeleid kan worden gekoppeld aan HR-beleid. WMK biedt verschillende instrumenten aan om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de school. WMK kent 15 modules.  Zo zijn er een quick scan en een schooldiagnose instrument, waarmee de globale en gedetailleerde sterktes en zwaktes van de school in kaart kunnen worden gebracht, vragenlijsten voor verschillende stakeholders, een leerlingvolgsysteem, POP, module opbrengsten. De module Zelfevaluatie is een vrij nieuw onderdeel, deze is gebaseerd op het toezichtkader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs.  Met behulp van deze module kan een school de basiskwaliteit meten. 

Er zijn voor een aantal schooltypes (zoals Jenaplan en Montessori onderwijs) toegespitste varianten ontwikkeld, die eveneens voldoen aan de eisen van de inspectie. Voor speciaal onderwijs is er WMK-SO.

Externe validering

De instrumenten zijn gebaseerd op gevalideerde competentiesets (zoals SBL, KBA, Inspectiekader), deze zijn niet extern gevalideerd.

De vragenlijst Veiligheid leerlingen is extern gevalideerd. Scholen kunnen daardoor met gebruik van deze vragenlijst voldoen aan dit deel van de Zorgplicht sociale veiligheid. In 2018 zullen de vragenlijsten Veiligheid Ouders en Veiligheid medewerkers extern gevalideerd worden.

Het instrument is op alle domeinen van het Toetsingskader van de PO-Raad uitgebreid verantwoord. Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met de helpdesk via helpdesk@wmkpo.nl

Tijdsbeslag en kosten

Het tijdsbeslag is afhankelijk van de gekozen modules. Bij ‘beoordeling leraren’ is geen tijd genormeerd.

Een school neemt een licentie voor WMK, bestaande uit een eenmalige aanschafprijs van € 495,-  en een maandelijkse onderhoudsbijdrage van € 29,- (inclusief BTW).

Voor scholen die gebruik maken van ParnasSys is er de versie ParnasSys|WMK.

Meer informatie

www.wmk-po.nl

Wijzer in Zien en Kijken: Inventarisatie lesobservatie-instrumenten