Lesobservatie-instrument met gecombineerde invalshoeken

Doel

Mijnschoolteam (MST) is een leraarvolgsysteem dat de schoolleiding kan gebruiken om de ontwikkeling van de leraren en het team als geheel (teamfoto) in beeld te brengen. Het systeem helpt om de juiste initiatieven te nemen om de leraren c.q. het team te ontwikkelen.

De onderdelen van Mijnschoolteam:

  • Altijd actueel en compleet leraardossier:  op te bouwen met notities, tips, complimenten en aandachtspunten, foto’s, video’s en kijkwijzers;
  • Leraarrapport: de progressie van leraren, naast elkaar en longitudinaal over de jaren heen, in beeld brengen door middel van de scores van de observaties (kijkwijzers);
  • Teamoverzicht: Mijnschoolteam genereert drie typen teamoverzichten die altijd actueel zijn en waarbij direct zichtbaar is wie extra ondersteuning nodig heeft, of wie een potentiële versneller is (cao). Ook is zichtbaar hoe leraren functioneren ten opzichte van elkaar.

Kijkwijzers: Wat wordt gescoord?

Mijnschoolteam bevat drie standaard kijkwijzers.

Binnen Mijnschoolteam bestaat de kijkwijzer met de cao-criteria uit 32 indicatoren (criteria) die afgeleid zijn van de bekwaamheidseisen zoals deze beschreven zijn in de CAO Primair Onderwijs: 16 indicatoren voor startbekwame leraren, 12 indicatoren voor basisbekwame leraren en 4 indicatoren voor vakbekwame leraren.

De standaard observatielijst is niet alleen gebaseerd op de CAO-indicatoren start-, basis- en vakbekwaam, maar de indicatoren zijn ook gekoppeld aan een aantal competenties, de zogenaamde Mijnschoolteam-competenties (MST-competenties). Dit zijn er vijf:

  1. Pedagogisch handelen (PH)
  2. Didactisch handelen (DH)
  3. Differentiatie, Afstemming  (AF)
  4. Klassenmanagement (K)
  5. Gebruik leertijd (T)

Het combineren van de CAO-criteria en de MST-competenties geeft zicht op de mate van bekwaamheid van een leraar op bijvoorbeeld pedagogisch handelen (een van de MST-competenties).

De kijkwijzer op basis van de inspectiecriteria is afgeleid van het portret didactisch handelen uit het onderzoekskader 2017. Het portret is omgezet in 13 indicatoren: 5x startbekwaam, 5x basisbekwaam en 3x vakbekwaam. Gebruik van deze kijkwijzer geeft inzicht in de wijze waarop de inspecteur naar de leraren kijkt.

Tenslotte bevat Mijnschoolteam een kijkwijzer op basis van de nieuwste bekwaamheidseisen (2017). Deze kijkwijzer bestaat uit 28 indicatoren: 8 x Pedagogisch handelen en 20 x Didactisch handelen. Daarnaast zijn de indicatoren verdeeld in start-, basis- en vakbekwaam: 12 – 8 – 8. 

Het is mogelijk een eigen kijkwijzer samen te stellen. Daarnaast is Mijnschoolteam gekoppeld aan WMK. Gebruikers kunnen een kijkwijzer vaststellen op basis van de eigen kwaliteitskaarten (ophalen uit WMK).

Proces

Het scoren van een leraar gebeurt tijdens de les. De leidinggevende observeert tijdens de les en scoort de leraar op basis van de gekozen kijkwijzer. Het scoren van de leraar kan voor twee doeleinden ingezet worden: gericht op ontwikkeling en gericht op beoordeling. Scores in MST worden gegeven volgens een vierpuntsschaal, of ‘niet van toepassing’. De indicatoren die behoren tot de set startbekwaamheidseisen zijn geoormerkt als normindicatoren; een onvoldoende leidt direct tot een actiepunt. 

Het vastleggen van de notities wordt gedaan in vijf categorieën: groepsbezoek, flitsbezoek, functioneren als teamlid, contact met ouders en diversen. Het systeem kan worden gebruikt via de telefoon, tablet of een laptop/computer. Hierdoor kunnen foto’s en video’s direct worden opgeslagen in het leraarvolgsysteem.

In de loop van de tijd ontstaat een overzicht per leraar, dat opgebouwd is uit notities, observaties, vragen, foto’s en filmpjes. Dit dossier kan gebruikt worden bij het doelstellingen-, voortgangs-, functionerings- of beoordelingsgesprek.

Relatie met andere instrumenten

Mijnschoolteam kan gebruikt worden bij het realiseren van het personeelsbeleid, en dan m.n. bij het uitvoeren van de gesprekkencyclus.

MST is gekoppeld aan WMK, en heeft een verbinding met ParnasSys. In 2018 wordt het mogelijk om de rapporten van de leraren te voorzien van de toetsresultaten die de leraar heeft behaald met de klas. 

Externe validering

MST is gebaseerd op gevalideerde competentiesets, deze zijn binnen deze toepassing niet extern gevalideerd.

‘Het instrument is op alle domeinen van het Toetsingskader van de PO-Raad uitgebreid verantwoord. Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met de helpdesk via helpdesk@mijnschoolteam.nl

Tijdsbeslag en kosten

Het tijdsbeslag is afhankelijk van de werkwijze van de scholen, het tijdsbeslag is niet genormeerd.

Een licentie voor MST heeft een eenmalige aanschafprijs van € 250,- en een jaarlijks onderhoudsbedrag van € 10,- per maand. Daarmee kunnen 10 leraren in het systeem worden toegevoegd. Een extra leraar kost € 0,25 per maand.

Voor scholen die gebruik maken van ParnasSys is er de versie ParnasSys|MST.

Meer informatie:

www.mijnschoolteam.nl

Wijzer in Zien en Kijken: Inventarisatie lesobservatie-instrumenten