De PO-Raad organiseert in het kader van het project HR Goed voor Elkaar lerende netwerken op het gebied van HR voor zowel schoolbestuurders als HR-professionals. U kunt zich hier aanmelden voor de volgende lerende netwerken:

Lerende netwerken zijn kleine groepjes van 5 á 10 vakgenoten die 4 dagdelen bij elkaar komen om van elkaar en zichzelf te leren rond een bepaald thema. Dat gebeurt onder professionele begeleiding van een ervaren procesbegeleider. Daarbij is het mogelijk om gebruik te maken van de kennis en inspiratie van inhoudelijk experts.

Datums en locaties voor de bijeenkomsten van elk netwerk worden per netwerk met de deelnemers afgestemd.

Terugkommiddag

De deelnemers aan de lerende netwerken zijn in ieder geval van harte welkom op donderdag 28 september bij de terugkommiddag van het project HR Goed voor Elkaar. In deze bijeenkomst:

 • evalueren we wat het lerende netwerk tot dan toe heeft opgeleverd of nog kan opleveren voor jullie bestuur;
 • wisselen we kennis en ervaringen uit met collega-besturen die hebben deelgenomen;
 • verkennen we hoe de uitkomsten uit het project benut kunnen worden voor de hele sector.

Het project ‘HR Goed voor Elkaar’ heeft drie doelen voor ogen. Ten eerste krijgen deelnemend schoolbesturen gerichte ondersteuning om het personeelsbeleid een stap verder te brengen. Ten tweede stimuleert het project de professionaliteit en kwaliteit van HR binnen de sector als geheel. Om daarmee, ten derde, het onderwijs voor leerlingen te bevorderen en de positie van de sector te versterken.

Schoolbestuurders

Schoolbestuurders kunnen zich aanmelden voor de volgende lerende netwerken:

Lerend netwerk: Goed werkgeverschap

Vanuit de bestuurlijke opgave betekenis geven aan wat ‘goed werkgeverschap’ in de organisatie vraagt van alle collega’s, in kaart brengen welke verankering er in beleid nodig is en bewust worden wat het oplevert om ‘goed werkgever’ te zijn.

Aanleiding:

 • Normen en waarden binnen de organisatie herkenbaar maken in het HR-beleid en de HR-praktijk van de organisatie.
 • Aantrekkelijke werkgever zijn op een krappe arbeidsmarkt.
 • Talenten van medewerkers benutten voor de organisatie.
 • Ontwikkeling van medewerkers in lijn brengen met de gewenste ontwikkeling van de organisatie.
 • In wederzijds vertrouwen en met inzet van medewerkers werken aan de toekomstbestendigheid van de organisatie.
 • Stimulans voor medewerkers om eigenaarschap te voelen en nemen voor hun loopbaan.

Lerend netwerk: Sturen vanuit besturingsfilosofie

Het expliciet maken en helpen uitdragen van de persoonlijke besturingsfilosofie van de bestuurder in de eigen organisatie en deze actief koppelen aan de bestuurlijke opgave van het bestuur.

Aanleiding:

 • Vanuit eigen filosofie invulling geven aan de verschillende rollen in de organisatie.
 • Autonomie en eigenaarschap bij medewerkers stimuleren in lijn met gewenste strategische doelstellingen van het bestuur.
 • Maatschappelijke ontwikkeling voor de eigen organisatie invullen van ‘verzorgen’ naar ‘participeren’.
 • Bewust worden van de belangen en posities van directeuren, staf en leraren.
 • Vanuit eigen opvattingen duiden welke normen en waarden belangrijk zijn voor de oplossingen binnen het bestuur.
 • Medewerkers willen aanspreken op hun intrinsieke motivatie om zich als professional op te stellen.

HR-professionals

HR-professionals kunnen zich aanmelden voor de volgende lerende netwerken:

Lerend netwerk: Verbinding HR en kwaliteitszorg

Integraal kijken en gezamenlijke focus

Verschillende perspectieven met elkaar delen en helder krijgen wat er nodig is om samen een cyclisch proces te kunnen creëren waarmee de visie op onderwijskwaliteit wordt gerealiseerd.

Aanleiding:

 • Inhoud onderwijsontwikkeling en instrumentarium HR afstemmen.
 • Verbinden is nodig om op de werkvloer tot effectieve afstemming te komen voor gezamenlijk doel.
 • HR en kwaliteitszorg hebben een ritme gedurende het schooljaar en moeten elkaar op juiste momenten vinden.
 • Positieve ervaring en leerwens vanuit gecombineerde kennisgroep P&O en kwaliteitszorg.
 • Rol directeuren strategisch invullen.

Lerend netwerk: Vrijwillige mobiliteit en dynamiek

Binnen/buiten de sector
Binnen/buiten bestuur

Voorwaarden helder krijgen die nodig zijn om vrijwillige mobiliteit -binnen verschillende typen schoolbesturen - op gang te brengen binnen en buiten de sector.

Aanleiding:

 • Hardnekkig beeld en praktijk van ‘de leraar’ die meer dan 10 jaar in de school werkt en zich niet ontwikkeld.
 • Mobiliteit naar buiten sector is ingewikkeld, werkt negatief op imago en carrièremogelijkheden leraar.
 • Nieuwe ontwikkelingen in de sector zoals regionale transfercentra bieden nieuwe mogelijkheden rondom dit vraagstuk binnen de sector.
 • Vernieuwende initiatieven en samen denken hoe hier mee aan de slag.
 • Hoe mensen van buiten de sector te interesseren voor de sector met o.a. oog op lerarentekort en innovatie in de sector.
 • Allianties aangaan met externe sectoren, vb. project ‘eerst de klas’.

Lerend netwerk: Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Strategische invulling

Verkennen en handvaten bieden voor het ontwikkelen van beleid rondom duurzame inzetbaarheid in samenhang met andere HR-bouwstenen.

Aanleiding:

 • Vanuit organisatie brede visie beleid ontwikkelen gericht op het realiseren van de bestuurlijke opgave.
 • Arrangement uit cao strategisch benutten voor realiseren organisatie- en onderwijsvisie.  
 • Maatregelen nemen die ziekteverzuim terugdringen.
 • Vooruitlopend op Eigen Risicodragerschap invulling geven aan beleid rondom duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
 • Maatschappelijke tendens van langer doorwerken vertalen naar noodzakelijke maatregelen in eigen organisatie.
 • Leren van oud en jong stimuleren.
 • Stimulans voor medewerkers om eigenaarschap te voelen en nemen voor hun eigen loopbaan (link met mobiliteit en professionalisering).

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor deze lerende netwerken.