Pensioen

Schoolbesturen betalen elke maand een flink bedrag aan het pensioenfonds ABP. Iedereen begrijpt dat dit 'voor later' is. Maar niemand weet wanneer ‘later’ precies begint. Daarom is pensioen een onderwerp dat aandacht verdient, ook van werkgevers.

Het is belangrijk dat schoolbesturen voldoende weten van de pensioenregeling voor medewerkers in het primair en/of voortgezet onderwijs. Enerzijds kunnen zij de pensioenregeling inzetten als HR-instrument voor hun medewerkers. De pensioenregeling biedt mogelijkheden om eerder (of later) met pensioen te gaan. Ook heeft een medewerker de mogelijkheid om deeltijd met pensioen te gaan. Anderzijds hebben de sectoren invloed op de inhoud van de regeling, die voortdurend in ontwikkeling is. De PO-Raad en VO-raad werken op dit gebied nauw samen.

Alle werknemers in het primaire en voortgezet onderwijs zijn deelnemers in de pensioenregeling van overheid en onderwijs. In deze pensioenregeling is het ouderdoms-, partner- en arbeidsongeschiktheidspensioen geregeld. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door het ABP. Op de website van het ABP staat meer informatie over de inhoud van de pensioenregeling.

Wijzigingen in de pensioenregeling komen tot stand door onderhandeling tussen sociale partners in de zogenaamde pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneel. De sociale partners bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers uit de 14 overheids- en onderwijssectoren (rijk, defensie, politie, rechterlijke macht, gemeenten, provincies, waterschappen, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, academische ziekenhuizen en onderzoekinstellingen).

De PO-Raad en de VO-raad zijn wettelijk aangewezen als vertegenwoordigers voor respectievelijk het primair en voortgezet onderwijs. Deze wettelijk vastlegging is bijzonder omdat bij de marktsectoren de sectoren zelf bepalen met wie ze over de inhoud van de pensioenregeling onderhandelen. Door deel te nemen aan het bovensectorale overleg over de pensioenafspraken van het overheidspersoneel hebben wij invloed op de onderhandelingen.

Premie

Op basis van de inhoud van de pensioenregeling stelt het ABP de premie voor de pensioenregeling vast. Deze premie bestaat uit een premie voor het ouderdoms- en partnerpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en VPL (VUT-, prepensioen- en levensloopregelingen). Het ABP stelt elk jaar eind november de pensioenpremie voor het volgende jaar vast.

Niet alleen de inhoud van de pensioenregeling speelt een rol bij het vaststellen van de premie. Ook de samenstelling van de deelnemers aan de regeling, levensverwachting en rente. Met name de stijgende levensverwachting en dalende rente hebben er de laatste jaren voor gezorgd dat de premie steeg. Tot slot kan de financiële situatie van het ABP invloed hebben op de hoogte van de premie.

Meer weten?

Voor meer informatie over pensioenen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad (alleen voor leden van de PO-Raad).

Trefwoorden

Laatste nieuws

Agenda

Net aangekondigd

Pagina's

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

 • Moet de werkgever na het eerste ziektejaar de pensioenpremie voor 100% doorbetalen voor wat betreft het werkgeversdeel en voor 30% voor wat betreft het werknemersdeel?

  Een zieke werknemer blijft volledig pensioen opbouwen op grond van het Pensioenreglement ABP: “Als een deelnemer in een dienstverhouding door ziekte, verlof, of een andere hem persoonlijk betreffende omstandigheid zijn inkomen niet of niet volledig geniet, wordt onder pensioengevend inkomen verstaan het inkomen dat voor hem zou hebben gegolden als die omstandigheid zich niet zou hebben voorgedaan”.

  In de Pensioenovereenkomst staat: Van de overheidswerknemer die slechts een gedeelte van zijn inkomen geniet omdat hij wegens ziekte verhinderd is zijn betrekking uit te oefenen, wordt het premieverhaal naar evenredigheid verminderd. 

  Dit houdt in dat de pensioenopbouw van de zieke werknemer 100% is en dat de werkgever zorgt voor volledige afdracht van de premie. De korting op het salaris van 30% houdt in dat de werknemer over 70% van zijn inkomen het werknemersdeel van de pensioenpremie afdraagt. Het restant komt derhalve voor rekening van de werkgever. 

 • Bouwt een zieke werknemer in het tweede ziektejaar volledig pensioen op?

  Een zieke werknemer blijft volledig pensioen opbouwen op grond van het Pensioenreglement ABP: “Als een deelnemer in een dienstverhouding door ziekte, verlof, of een andere hem persoonlijk betreffende omstandigheid zijn inkomen niet of niet volledig geniet, wordt onder pensioengevend inkomen verstaan het inkomen dat voor hem zou hebben gegolden als die omstandigheid zich niet zou hebben voorgedaan”.

  In de Pensioenovereenkomst staat in artikel 4 lid 10:

  Van de overheidswerknemer die slechts een gedeelte van zijn inkomen geniet omdat hij wegens ziekte verhinderd is zijn betrekking uit te oefenen, wordt het premieverhaal naar evenredigheid verminderd.

  Dit houdt in dat de pensioenopbouw van de zieke werknemer 100% is en dat de werkgever zorgt voor volledige afdracht van de premie. De korting op het salaris van 30% houdt in dat de werknemer over 70% van zijn inkomen het werknemersdeel van de pensioenpremie afdraagt. Het restant komt derhalve voor rekening van de werkgever.