Pensioen

Voor sociale zekerheid en pensioenen volgt de PO-Raad de totstandkoming van landelijke wet- en regelgeving, informeert zij haar leden over veranderingen en oefent daar waar nodig invloed uit in het belang van haar leden. Voor speciale groepen op de arbeidsmarkt voert de PO-Raad overleg met onder andere UWV Werkbedrijf en Loyalis MaarwerkAdministraties. Daarnaast neemt de PO-Raad deel aan de landelijke overleggen: Verbond van Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de stuurgroep sluitende aanpak Wia.

Pensioenen

Pensioenfondsen en pensioenregelingen hebben het momenteel zwaar. Door de lage rentestand en de stijgende levensverwachting dreigen pensioenregelingen onbetaalbaar te worden. Het VSO (Verbond Sectorwerkgevers Overheid) onderhandelt op dit moment met de bonden over aanpassing van de pensioenregeling van het ABP.

Het VSO heeft een pakket van maatregelen opgesteld die ervoor zorgen dat het pensioenstelsel duurzaam, financieel houdbaar en eerlijk voor alle generaties blijft. Samengevat komen de maatregelen op het volgende neer:

  • Verlagen van de toekomstige pensioenopbouw
  • Verhogen van de pensioenleeftijd in lijn met de (toekomstige) stijging van de levensverwachting
  • Terugbrengen van de indexatieambitie en deze meer resultaat afhankelijk maken
  • Herzien van het overgangsrecht voor vroegpensioen

Meer weten?

Voor meer informatie over pensioenen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad (alleen voor leden van de PO-Raad).

Trefwoorden

Laatste nieuws