Strategisch HRM

HRM (Human Recource Management) richt zich op het verwerven en behouden van voldoende, bekwaam, betaalbaar, gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar personeel om het onderwijs te verzorgen, te verbeteren en te innoveren. HRM is een onderdeel van het strategisch beleid van de organisatie, ondersteunend aan de visie en strategie van de instelling. De verschillende beleidsonderdelen/instrumenten worden integraal op elkaar afgestemd.

Lees meer over:

Project: Strategisch HR-beleid!

De PO-Raad gaat verder met het versterken van het strategisch HR-beleid. Schoolbesturen krijgen hulp bij de volgende stap naar eigentijds personeels- of HR-beleid (HR = human resources). Met elkaar gaan we op zoek naar hulpmiddelen om HR-beleid te versterken in de schoolorganisatie als ondersteuning van de kwaliteit van het onderwijs. De activiteiten lopen uiteen van kennisontwikkeling tot praktische instrumentele hulpmiddelen.

Voor meer informatie kijk op de projectpagina.

Goed werkgeverschap

In de Code Goed Bestuur staat dat een schoolbestuur verantwoordelijk is voor het best mogelijke onderwijs met adequate opbrengsten. Daar hoort bij dat medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en onder optimale omstandigheden bijdragen aan deze processen kunnen leveren. De beschikbare middelen moeten op een effectieve en verantwoorde wijze worden ingezet ter realisatie van deze opdracht. Goed werkgeverschap krijgt vorm in het personeelsbeleid en staat in dienst van de onderwijskwaliteit. Financieel management is hierbij een belangrijke voorwaarde. Het is de taak van het bestuur om de voortdurende ontwikkeling van de organisatie richting te geven.

In een organisatie speelt HRM op verschillende niveaus een rol. Binnen de visie van het schoolbestuur (wat willen we bereiken), de strategie (hoe gaan we dat bereiken), de structuur (hoe richten we onze organisatie in) en de organisatiecultuur (hoe gaan we met elkaar om). De schoolbestuurder geeft dit vorm in grote lijnen, vervolgens wordt deze visie concreet gemaakt en in samenspraak met schoolleiders toegepast binnen de organisatie. De inspanning van alle partijen in de organisatie, schoolbestuurder, schoolleider en leraren, is belangrijk om te komen tot een goede inrichting en uitvoering van HRM.

Professionalisering

De ontwikkeling van leraren en van het schoolteam staat ten dienste en draagt bij aan de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Andersom kan de ontwikkeling van de school ook nieuwe kansen en impulsen geven aan professionalisering van de werknemers. In de cao voor het primair onderwijs wordt gesproken over een aantal stadia van bekwaamheid van leraren. Wanneer een leraar van de Pabo afkomt, is hij startbekwaam, vervolgens ontwikkelt hij zich tot een basisbekwame en vakbekwame leraar. De begrippen basisbekwaam en vakbekwaam zijn in een bijlage bij de cao uitgewerkt (Zie pagina Start-, basis- en vakbekwaam). En lees hier meer over het opleiden en ontwikkelen leraren.

Functiereeks leraar primair onderwijs

In de CAO PO 2018-2019 zijn de lerarenfuncties voor het primair onderwijs opnieuw beschreven.

Lees hier:

Deze geactualiseerde functiebeschrijvingen zijn tot stand gekomen na een intensieve raadpleging waar leraren, schoolleiders en schoolbesturen bij betrokken zijn geweest. De functies zijn vervolgens gewaardeerd met het functiewaarderingsysteem voor primair onderwijs. Dit systeem is net als die voor andere onderwijssectoren gebaseerd op het functiewaarderingssysteem van de Rijksoverheid, Fuwasys.

Lees ook: Lerarenfuncties primair onderwijs gelijkwaardig aan voortgezet onderwijs

Lesobservatie-instrumenten

Met een beproefd lesobservatie-instrument kunnen schoolbesturen en scholen objectief en transparant vaststellen wat de vorderingen van (startende) leraren zijn. De (startende) leraren kunnen zich daardoor verder professionaliseren. De PO-Raad heeft de beschikbare lesobservatie-instrumenten in een toolbox op een rij gezet.

Wilt u meer weten over het gebruik van lesobservatie-instrumenten, lees dan ook de Handleiding Wijzer over zien en kijken  en het Toetsingskader lesobservatie-instrumenten voor schoolbesturen en scholen.

Diversiteit in het team

Een loopbaan binnen het primair onderwijs biedt meer mogelijkheden dan vaak wordt gedacht. Groeimogelijkheden gaan niet alleen over een hogere functie, maar ook om afwisseling, verbreding en verdieping in het werk. Dit kan door specialistische functies of juist door brede leraarfuncties met meer verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de school. Een sterk team omvat een mix aan kwaliteiten, stimuleert en draagt zo bij aan het enthousiasme en het werk van individuele collega’s. Diversiteit in een team geeft de mogelijkheid om taken te verdelen op basis van competenties, talenten en de diversiteit van de leden vn het team. 

Functiedifferentiatie is een onderdeel van het HR-beleid van schoolbesturen. Om de functies te realiseren, wordt de onderwijsvisie vertaald in een visie op de schoolorganisatie.  De schoolleider vertaalt met het team de visie naar gevraagde specialismen voor de schoolorganisatie en samen ondersteunen zij elkaar hierbij. De vraag die aan de orde komt is: welke functies zijn er nodig om het onderwijs binnen onze organisatie goed te kunnen verzorgen, nu en in de toekomst?

Functiewaardering

Het primair onderwijs werkt met het functiewaarderingssysteem FUWASYS om functies aan de hand van afgesproken criteria naar zwaarte in te delen. Voor het primair onderwijs heet dit systeem FUWA-PO. FUWA-PO voldoet net als alle andere functiewaarderingssystemen aan een aantal basiseisen. Om te komen tot functiewaardering is het aan te bevelen een vijftal stappen te doorlopen:

 1. Draagvlak creëren voor het traject door middel van voorlichting
 2. Functie-inventarisatie
 3. Functies beschrijven
 4. Functieanalyse en -waardering
 5. Bezwarenprocedure

Kijk hier voor meer informatie over functiewaardering in het primair onderwijs.

Overzicht verlofregelingen

Klik hier voor een korte uitleg van de verschillende verlofregelingen voor medewerkers. Kijk voor de volledige regels in de geldende cao en in de Wet arbeid en zorg, waarin een groot deel van de regelingen is vastgelegd. 

Verklaring Omtrent het Gedrag

Iedereen die in het onderwijs werkt, moet bij indiensttreding een actuele VOG (geen kopie en niet ouder dan zes maanden) overleggen. Om te zorgen dat er personeel op school werkt met een ‘schone lei’, moet het schoolbestuur zelf verantwoordelijkheid nemen. Op deze pagina (alleen voor leden die zijn ingelogd op mijn.poraad.nl) vindt u meer informatie en verwijzingen naar andere websites over de Verklaring Omtrent het Gedrag en de verantwoordelijkheid van schoolbesturen.

HRM

HRM staat ten dienste van de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Iedere organisatie is voortdurend in ontwikkeling, door interne en externe invloeden. Interne invloeden die een rol spelen zijn bijvoorbeeld de cultuur die op een school heerst, leeftijdsopbouw van het personeel, de administratieve systemen die ingezet worden en organisatiestructuur. Voorbeelden van externe invloeden zijn dalende leerlingenaantallen of aanpassingen in wet- en regelgeving.

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

Agenda

Net aangekondigd

Komende evenementen

Meer agenda-items

Functiereeks leraar primair onderwijs

In de CAO PO 2018-2019 zijn de lerarenfuncties voor het primair onderwijs opnieuw beschreven.

Aanpak werkdruk

Schoolteams bepalen zelf met hun schoolbestuur welke aanpak van werkdruk op hun school het meeste effect heeft.

Overzicht verlofregelingen

Overzicht van verschillende verlofregelingen voor medewerkers

Veelgestelde vragen

 • Welke looncomponenten moeten worden meegenomen bij de bepaling van een transitievergoeding?

  De regels voor de vergoeding zijn vastgelegd in het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding (Staatsblad 2014, 538) en de Regeling looncomponenten en arbeidsduur. Op grond van de bepalingen en de nota van toelichting worden de volgende componenten in ieder geval meegerekend bij de bepaling van de transitievergoeding: het salaris, de vakantieuitkering en de structurele eindejaarsuitkering. Indien van toepassing voor de betreffende werknemer komen daar nog bij:

  • de uitlooptoeslag;
  • nominale uitkering (dag van de leraar);
  • eindejaarsuitkering OOP.
 • In de Arbocatalogus PO is opgenomen dat de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) eenmaal per vier jaar moet worden gemaakt. Is dat een wettelijke verplichting of een eigen invulling van de regelgeving door werkgevers en werknemers?

  Er is inderdaad geen wettelijke verplichting om iedere 4 jaar een nieuwe RI&E op te stellen. Wel moet een RI&E altijd volledig en actueel zijn volgens de Arbowet. Sociale partners vinden het echter wenselijk dat scholen regelmatig kijken naar hun RI&E. Ook om te voorkomen dat er jarenlang niet naar wordt gekeken en er vervolgens iets gebeurt. Om die reden staat er een termijn van vier jaar in de Arbocatalogus PO genoemd.

 • Zijn werkgevers in het onderwijs verplicht om in de loonaangifte te vermelden of de werknemer een vast contract heeft, of dit een schriftelijke arbeidsovereenkomst is en of het gaat om een oproepovereenkomst?

  In het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), zijn werkgevers verplicht om in de loonaangifte te vermelden of de werknemer een vast contract heeft, of dit een schriftelijke arbeidsovereenkomst is en of het gaat om een oproepovereenkomst. Zijn werkgevers in het onderwijs hier ook toe verplicht? De Wet premiedifferentiatie WW geldt namelijk niet voor werkgevers in het onderwijs. Bovendien zijn werkgevers in het onderwijs eigenrisicodragers.

  Ja, ondanks het feit dat de premiedifferentiatie WW niet voor werkgevers in het onderwijs geldt, zijn onderwijswerkgevers wel verplicht om dergelijke informatie in de loonaangifte op te nemen. Dit is terug te vinden in het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW onder punt 1.18.