Hoe positioneren we de HR-functie, zodanig dat de koppeling van het personeelsbeleid met de strategie geborgd is? Hoe houden we de ontwikkeling binnen de HR-functie vast zonder dat de waan van de dag het overneemt? Welke keuzes kunnen we maken uit de verschillende bouwstenen van HR?

De PO-Raad gaat verder met het versterken van het strategisch HR-beleid, HR Beter voor Elkaar! Schoolbesturen krijgen hulp bij de volgende stap naar eigentijds personeels- of HR-beleid (HR = human resources). Met elkaar gaan we op zoek naar hulpmiddelen om HR-beleid te versterken in de schoolorganisatie als ondersteuning van de kwaliteit van het onderwijs. De activiteiten lopen uiteen van kennisontwikkeling tot praktische instrumentele hulpmiddelen.

De volgende activiteiten staan gepland:

1. Ontwikkeltraject HR Beter voor Elkaar

Dit is een vervolgstap op het programma 'Regie op Onderwijskwaliteit', waarmee schoolbesturen en scholen cyclisch werken aan de definitie en uitvoering van onderwijskwaliteit. Dit traject richt zich op de vraag: wat hebben schoolbesturen en scholen nodig als het gaat om organisatie en personeel als de onderwijskwaliteit centraal staat in de organisatie? De PO-Raad gaat met een aantal schoolbesturen aan de slag om te komen tot goede voorbeelden, portretten en hulpmiddelen om het HR-beleid te versterken. Kijk hier voor meer informatie over het ontwikkeltraject.

2. Leergang Strategisch HR: 'De kracht van HR'; wegens succes herhaald!

Hoe draagt HR-beleid bij aan het realiseren van onderwijskwaliteit? Biedt het huidige HR-beleid het hoofd aan de uitdagingen die op de organisatie afkomen? Lukt het om HR strategisch in te zetten en los te komen van de waan van de dag? En hoe vervul je je rol als HR-professional binnen de organisatie? Op deze vragen geeft de ‘Leergang strategisch HR’ een antwoord, voor zowel bestuurder als HR-professional. 

De leergang bestaat uit vier lesdagen (9:00-17:00 uur) waarin de HR-professional alle dagen deelneemt en de bestuurder aansluit op de ochtenden (met de optie om de eerste lesdag een hele dag aan te sluiten). Na aanmelding volgt meer gedetailleerde informatie zoals het programma en exacte tijden.

Lesdagen

Groep 1

 • Woensdag 16 september 2020
 • Woensdag 7 oktober 2020
 • Woensdag 28 oktober 2020
 • Woensdag 11 november 2020

  Inschrijven voor deze leergang is inmiddels niet meer mogelijk.

Groep 2

 • Vrijdag 9 oktober 2020
 • Woensdag 4 november 2020
 • Woensdag 18 november 2020
 • Woensdag 9 december 2020

        Inschrijven voor deze leergang is inmiddels niet meer mogelijk.

Groep 3

 • Woensdag 16 december 2020
 • Woensdag 20 januari 2021
 • Woensdag 10 februari 2021
 • Woensdag 3 maart 2021

Aanmelden en praktische informatie

Ben je geïnteresseerd in deelname aan deze leergang, maar heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op via een email aan: Amy Cheung.

De inschrijving voor groep 1 en groep 2 is gesloten. Je kunt nog aanmelden voor groep 3 van de leergang via het aanmeldformulier.

In de voorbereiding op de leergang nemen we contact op om een persoonlijke telefonische intake in te plannen. Daarin analyseren we samen de opgave waar jouw bestuur voor staat en de vraagstukken die daarin belangrijk zijn. Deze voorbereiding is een startpunt in de leergang.

Voor deelname aan de leergang vragen we een eigen bijdrage van 1.000,- euro (exclusief btw) per schoolbestuur (2 deelnemers).

Inhoud leergang

Ieder schoolbestuur heeft het belang van ‘goed onderwijs voor alle leerlingen’ centraal staan in haar visie. Het gaat om de ontwikkeling van ieder kind dat klaargestoomd wordt voor de wijde wereld. De leraren in de scholen vervullen hierin een cruciale rol – zij staan immers aan de lat voor het realiseren van de gestelde onderwijsdoelstellingen. Tegelijkertijd heeft een primair onderwijs te maken met ingewikkelde maatschappelijke ontwikkelingen – denk aan het lerarentekort. Hierdoor ontstaat de uitdaging om blijvend te anticiperen op veranderingen en ontwikkelingen die op de organisatie afkomen. HR dient de vertaalslag te maken naar een strategisch en integraal personeelsbeleid.

Wat willen we bereiken?

Personeelsbeleid en personeelsmanagement zijn van essentieel belang om ervoor te zorgen dat leraren, Ib-ers, schoolleiders en bestuurder samenwerken aan gestelde doelen. Daarnaast draagt strategisch HR-beleid bij aan het binden en boeien van medewerkers, een belangrijke functie met oog op de uitdagingen waar de sector mee te maken heeft.

Het doel van deze leergang is bestuurders en HR professionals inzicht te bieden op welke manier de HR-beleid bijdraagt aan het behalen van onderwijsdoelstellingen. En wat er vervolgens nodig is om die kennis over HR beleid te gebruiken binnen de eigen school/scholen.

Aan het einde van de leergang heb je:

 • inzicht in de bijdrage van HR aan het behalen van onderwijsdoelstellingen en hoe personeelsbeleid (en instrumenten) integraal ingezet kunnen worden;
 • helder wat de gewenste rol is van HR en de rol/houding die dit vraagt van de bestuurder en directie;
 • inzicht en kennis op het gebied van eigentijdse HR onderwerpen opgedaan en verdiept;
 • een kader voor een actieplan voor de eigen organisatie.

Hoe gaan we dat doen?

In vier lesdagen worden bestuurder en HR-professional geïnspireerd door sprekers en uitgedaagd om kritisch naar de eigen organisatie te kijken. Er wordt een brede kennisimpuls geboden waarbij we samenhang en verbanden aanbrengen in de verschillende bouwstenen van HR-beleid en het strategische component belichten. Deelnemers wisselen onderling ervaringen uit en gaan via interactieve werksessies aan de slag om de kennis en inzichten zoveel mogelijk direct toe te spitsen op hun eigen organisatie.
We maken in de leergang een combinatie van bestuurder en HR professional omdat beiden belangrijk zijn voor het HR beleid in de organisatie. De bestuurder bekijkt het HR beleid in samenhang met de andere ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. De HR-professional draagt zorg voor uitwerking van het beleid en denkt mee over de implementatie.

3. Masterclass Van onderwijskundige doelen naar strategisch HR-beleid

Om leiding te geven aan het proces van professionalisering en kwaliteitsverbetering richten veel schoolleiders zich op afstemming van hun strategisch personeelsbeleid (Human Resource Management/HRM) op het onderwijskundig leiderschap en de doelen van hun school. Dit maakt onderdeel uit van integraal schoolbeleid, vanuit de visie van de school op goed onderwijs en goed werkgeverschap. Goed HRM-beleid start daarmee vanuit de doelen die de school nastreeft en richt zich op het ondersteunen van het professionele gedrag van teamleiders, leraren en ondersteunend personeel dat nodig is om die doelen te bereiken. De masterclass Strategisch HRM behandelt de uitgangspunten van goed HRM-beleid, past ze toe op de praktijk van het primair onderwijs en besteedt aandacht aan de rol van verschillende betrokkenen. Eva Knies zal tijdens de masterclass de meest recente inzichten over Strategisch HRM in het onderwijs delen.

Deze masterclass vindt online plaats op dinsdag 1 december van 15.30 tot 17.00.

Deelname aan de masterclass is gratis. Ben je geïnteresseerd in deelname aan deze masterclass, maar heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op via een e-mail aan: Amy Cheung. Je kunt je aanmelden voor de masterclass via het aanmeldformulier.

Strategisch HR

Strategisch HR-beleid is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs, nu en in de toekomst. Leraren en schoolleiders zijn de belangrijkste aangrijpingspunten voor de kwaliteit van onderwijs. En dit betekent dat goed HR-beleid een belangrijk middel kan zijn om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en om verbeteringen in het onderwijs te realiseren.

Daarnaast draagt strategisch HR-beleid bij aan het binden en boeien van medewerkers, een belangrijke functie met oog op de uitdagingen waar de sector mee te maken heeft. Maar hoe zet je HR strategisch in om je onderwijskundige doelen te behalen? De PO-Raad organiseert hierover meerdere masterclasses voor schoolbestuurders, HR-professionals en/of schoolleiders. Tijdens de masterclasses zoomen we in op belangrijke aspecten van strategisch HR-beleid en gebruiken we casussen uit de huidige onderwijspraktijk.

 

4. Gespreksleidraden

Een groep schoolbesturen gaat een set aan vragen ontwikkelen die P&O’ ers, bestuurders en Raden van Toezicht zichzelf kunnen stellen om zicht te krijgen op de kwaliteit van het strategisch HR –beleid.

Regie op SHR

HR Goed voor Elkaar

Het project HR Beter voor Elkaar is een vervolg op het traject HR Goed voor Elkaar dat in 2017-2018 heeft gelopen. De uitkomsten en inzichten van dat traject vormen het uitgangspunt voor de nieuwe activiteiten en de nieuwe leervragen. In de Strategische Agenda van de PO-Raad zijn vervolgens doelstellingen geformuleerd over de versterking van het strategisch personeelsbeleid in de sector. 

Aanmelden of meer weten?

U kunt zich hier aanmelden voor het project 'HR Beter voor Elkaar'. Vervolgens neemt de PO-Raad contact op om een startgesprek met de schoolbestuurder van uw organisatie en eventuele andere betrokkenen in te plannen. Heb je vragen of suggesties, neem contact op met Yvonne van Dijke,  projectleider Strategisch HR-beleid.