Toolbox

Toolbox Model vereenvoudigde bekostiging

Vanaf januari 2023 heeft het primair onderwijs te maken met een vereenvoudiging van de bekostiging. De PO-Raad ontwikkelde dit model. Het geeft een indicatieve berekening van de bekostiging voor jouw organisatie per 1 januari 2023.

Berekenen hoe jouw bekostiging per 2023 tot stand komt.

Model berekening voorziening werkeloosheidskosten

Op 1 augustus 2022 zal het Participatiefonds worden gemoderniseerd.                                                                                              
Schoolbesturen zullen, bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst op of na 1 augustus 2022, 50% van de werkeloosheidskosten zelf moeten dragen. Deze eigen bijdrage kan verlaagd worden naar 10% op grond van een aantal beëindigingsgronden. De verplichte instroomtoets komt te vervallen. Meer over de modernisering vind je op de website vfpf.nl.                                                                                                                                     
Een voorziening werkeloosheidskosten kan uitsluitend gevormd worden voor personen waarmee voor of op balansdatum onherroepelijke afspraken zijn gemaakt over ontslag en ontslagvergoeding (RJ 271.503). Een voornemen tot ontslag of waarschijnlijk ontslag is hiervoor onvoldoende. Voor tijdelijke contracten, waarvan op balansdatum vaststaat dat deze niet worden verlengd, kan geen voorziening werkeloosheidskosten worden gevormd.                                                                                        
Onderstaand vind je een model dat je kan helpen de toekomstige werkeloosheidskosten voor je schoolbestuur te berekenen en een eventuele voorziening te onderbouwen.