Toolbox

Toolbox Verantwoording financiële positie

Het model 'verantwoording van financiën' ondersteunt schoolbesturen bij het evalueren en verantwoorden van hun financiële positie in meerjarig perspectief. Schoolbesturen kunnen dit model dan ook goed gebruiken bij de verantwoording van het financieel beleid in het jaarverslag 2020.

Na invullen van de opgevraagde gegevens over 2020 e.v. geeft het model zicht op het verloop van enkele relevante (financiële) cijfers en kengetallen van de onderwijsinstelling in het primair onderwijs. Doordat schoolbesturen ook hun meerjarenbegroting in het model moeten invullen, kan het model, naast de verantwoording van het financieel beleid in het jaarverslag, ook worden gebruikt voor de verantwoording van het (financiële) toekomstperspectief in het bestuursverslag (continuïteitsparagraaf). Om een vergelijking op de belangrijkste financiële kengetallen met andere schoolbesturen te kunnen maken, kan je gebruik maken van de Benchmark PO&VO.

Voor het schrijven van een kort en bondig bestuursverslag, kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs gebruik maken van een format. Dit format helpt bij het maken van een bestuursverslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en zijn werk doet in de horizontale en verticale verantwoording. Het format is te vinden in deze toolbox.