Toolbox

Toolbox Verantwoording financiële positie

Het model 'evalueren en verantwoorden financiële positie' ondersteunt schoolorganisaties bij het evalueren van het financieel beleid en het analyseren van hun financiële positie in meerjarig perspectief. Schoolorganisaties kunnen dit model gebruiken bij de verantwoording van het financieel beleid in het jaarverslag.

Na invullen van de opgevraagde gegevens geeft het model zicht op het verloop van enkele relevante (financiële) cijfers en kengetallen van de onderwijsinstelling in het primair onderwijs. Doordat een schoolorganisatie ook zijn meerjarenbegroting in het model moet invullen, kan het model, naast de verantwoording van het financieel beleid in het jaarverslag, ook worden gebruikt voor de verantwoording van het (financiële) toekomstperspectief in het bestuursverslag (continuïteitsparagraaf). Om een vergelijking op de belangrijkste financiële kengetallen met andere schoolbesturen te kunnen maken, kan je gebruik maken van de Benchmark Schoolbesturenopdekaart.

Voor het schrijven van een kort en bondig bestuursverslag, kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs gebruik maken van een format. Dit format helpt bij het maken van een bestuursverslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en zijn werk doet in de horizontale en verticale verantwoording. Het format is te vinden in deze toolbox.