Toolbox

Toolbox Voorziening duurzame inzetbaarheid

De cao-afspraken rondom duurzame inzetbaarheid bieden medewerkers van 57 jaar en ouder de mogelijkheid om verlof te sparen.

In de Regeling jaarverslag onderwijs is aangegeven dat voor de gespaarde uren ouderenverlof een voorziening op de balans moet worden ingericht. De basis voor het vaststellen van de hoogte van deze voorziening is het aantal uren die medewerkers van 57 jaar en ouder op basis van een plan hebben gespaard. Doordat de voorziening wordt aangemerkt als vreemd vermogen, heeft één en ander invloed op de solvabiliteitsratio van een schoolbestuur.

Voor het tot en met 30 september 2014 gespaard BAPO verlof, kan overigens géén voorziening worden opgebouwd. Deze kosten moeten, net als vorige jaren, als periodekosten worden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Hieronder vind je een nadere toelichting over de voorziening duurzame inzetbaarheid en een model waarmee je de hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid kunt bepalen.