Toolbox

Toolbox Werkdrukmiddelen en professionalisering/begeleiding starters en schoolleiders

Met dit model kun je het budget berekenen dat een school ontvangt voor de aanpak van de werkdruk, voor de professionalisering/begeleiding van starters en schoolleiders (PBSS) en voor professionalisering leraren op het gebied van de basisvaardigheden.

De hoogte van het budget per school wordt vastgesteld op basis van het aantal leerlingen op 1 februari voorafgaand aan het kalenderjaar. Hierbij wordt uitgegaan van het niveau van BRIN, waardoor leerlingen op een nevenvestiging worden toegerekend aan de hoofdlocatie. Voor 2024/2025 wordt dus gekeken naar het leerlingaantal (van hoofd- en nevenvestiging) per 1 februari 2023 (deel aug-dec 2024) en 1 februari 2024 (deel jan-juli 2025).

De bedragen per leerling voor werkdrukvermindering en voor professionalisering leraren basisvaardigheden maken deel uit van de basisbekostiging (bedrag per leerling). Voor 2024 ontvangen de scholen de volgende bedragen voor werkdrukvermindering:

  • € 289,37 per leerling in het basisonderwijs
  • € 434,06 per leerling in het speciaal basisonderwijs
  • € 578,74 per leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Deze bedragen vind je terug in de Definitieve Regeling bekostiging WPO en WEC 2024, Toelichting 6. Prijsaanpassingen. 

Het bedrag per leerling voor PBSS staat eveneens in de Regeling bekostiging WPO en WEC 2024. Deze bedraagt € 105,40. Hier lees je wat de toekomstige plannen zijn rondom dit budget.

Het model hieronder bevat de berekening van de werkdrukmiddelen, het budget voor professionalisering en begeleiding van starters en schoolleiders en het budget voor professionalisering leraren basisvaardigheden. Door de drie budgetten in één model samen te brengen, wordt per school inzichtelijk welke bedragen beschikbaar zijn en kun je het model gebruiken voor het gesprek met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad.

Bestedingsplan en verantwoording

Het model kan ook worden gebruikt voor het opstellen van het bestedingsplan werkdrukmiddelen per school, dat ter instemming aan de P-MR van de school moet worden voorgelegd. De regels hieromtrent zijn met de invoering van de vereenvoudiging van de bekostiging niet gewijzigd. Ook kan het schoolbesturen ondersteunen bij de verantwoording over de inzet van de extra middelen voor aanpak werkdruk in het jaarverslag/ bestuursverslag.

Meer weten over de verantwoording over de werkdrukmiddelen?

> Het ministerie van OCW heeft een factsheet stappenplan verantwoording werkdrukmiddelen ontwikkeld.

Model extra middelen aanpak werkdruk lopend schooljaar

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten