Toolbox

Toolbox Werkdrukmiddelen en professionalisering/begeleiding starters en schoolleiders

Met dit model kun je het budget berekenen dat een school ontvangt voor de aanpak van de werkdruk en voor de professionalisering/begeleiding van starters en schoolleiders (PBSS).

De hoogte van het budget per school wordt vastgesteld op basis van het aantal leerlingen op 1 februari voorafgaand aan het kalenderjaar. Hierbij wordt uitgegaan van het niveau van BRIN, waardoor leerlingen op een nevenvestiging worden toegerekend aan de hoofdlocatie. Voor 2023/2024 wordt dus gekeken naar het leerlingaantal (van hoofd- en nevenvestiging) per 1 februari 2022 (deel aug-dec 2023) en 1 februari 2023 (deel jan-juli 2024).

Het bedrag per leerling voor werkdrukvermindering maakt deel uit van de basisbekostiging (bedrag per leerling).

De bedragen voor 2023 zijn vastgesteld op:

  • € 261,91 per leerling in het basisonderwijs
  • € 392,87 per leerling in het speciaal basisonderwijs
  • € 523,82 per leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Het bedrag per leerling voor PBSS bedraagt € 55,59 (jan-juli 2023). Wat er na het schooljaar 2022/2023 met deze bijzondere bekostiging gebeurt, is nog onbekend. Wel weten we dat de middelen binnen de sector blijven.

Het model voor de berekening van de werkdrukmiddelen bevat tevens een berekening van het budget voor professionalisering en begeleiding van starters en schoolleiders. Door beide budgetten in één model samen te brengen, heb je per school direct overzicht welke bedragen beschikbaar zijn en onderwerp zijn van gesprek met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad.

Bestedingsplan en verantwoording

Het model kan ook worden gebruikt voor het opstellen van het bestedingsplan werkdrukmiddelen per school, dat ter instemming aan de P-MR van de school moet worden voorgelegd. De regels hieromtrent zijn met de invoering van de vereenvoudiging van de bekostiging niet gewijzigd. Ook kan het schoolbesturen ondersteunen bij de verantwoording over de inzet van de extra middelen voor aanpak werkdruk in het jaarverslag/ bestuursverslag.

Het model heeft geen bestedingsplan voor de middelen professionalisering en begeleiding starters en schoolleiding omdat hieraan door het ministerie van OCW geen vormeisen zijn gesteld.

Meer weten over de verantwoording over de werkdrukmiddelen?

> Het ministerie van OCW heeft een factsheet stappenplan verantwoording werkdrukmiddelen ontwikkeld.

Model werkdrukmiddelen en professionalisering 2023-2024

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten