• In 2018 bestond de PO-Raad 10 jaar. Waar we ons in de beginjaren nog beperkten tot cao-onderhandelingen en ondersteuning aan scholen met kwaliteitsproblemen, waren we in 2018 veel breder met onderwijs bezig.

  • Een record aantal schoolbesturen was donderdag aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering (ALV). Zo’n tweehonderd leden gingen met elkaar in gesprek en stemden in met een voorstel om de bekostiging te vereenvoudigen en met een richtlijn voor de vrijwillige ouderbijdrage. Belangrijke rode draad door de vergadering was de vraag hoe de sector zich beter kan verantwoorden.

  • Een wervings- en selectiecommissie heeft Anko van Hoepen voorgedragen als nieuwe vicevoorzitter van de PO-Raad. Zittend vicevoorzitter Simone Walvisch neemt in januari afscheid. De Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad stemt eind november over de voordracht.

  • Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. In verschillende blogs op Mijn PO-Raad geven zij dit schooljaar hun kijk op actuele ontwikkelingen in de sector. In deze blog vraagt Wim Ludeke, voorzitter van het College van Bestuur van de Onderwijsspecialisten, zich af welke onderwerpen eigenlijk op de Algemene ledenvergadering van de PO-Raad thuishoren. 

  • Als schoolbesturen op inzichtelijke en transparante manier kunnen laten zien dat hun kwaliteit op orde is, kan de Inspectie ook meer afstand houden. Zo luidt op hoofdlijnen het standpunt van de PO-Raad over het toezicht van de toekomst waarmee de Algemene Ledenvergadering (ALV) donderdag instemde. De ALV ging daarnaast akkoord met het Convenant Privacy en met plannen voor de uitwerking van een visitatiestelsel voor besturen.

  • De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad komt bijeen op donderdag 11 juni 2015. Tijdens de ALV vraagt het bestuur de leden om instemming op een aantal voorstellen rond Goed Bestuur. Dat...

  • Thema
    03-02-2015

    De PO-Raad is een vereniging en houdt daarom jaarlijks Algemene Ledenvergaderingen. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vergadert ten minste twee keer per jaar. Jaarlijks bespreekt de Algemene Ledenvergadering in elk geval het meerjaren beleidsplan en de bijbehorende begroting. De vergadering stelt de contributie vast, benoemt bestuurders en leden van de raad van toezicht en behandelt de... Lees verder