• Bij het onderwijzen van kinderen en jongeren in digitale geletterdheid is het cruciaal dat leraren, scholen en opleiders samen aan de slag gaan en van elkaar leren. Die samenwerking zal in het licht van ‘professioneel proberen’ moeten staan. Dat betoogt Anko van Hoepen in de essaybundel Anders Organiseren met ict. De bundel is samengesteld door Kennisnet en werd gepresenteerd tijdens OnderwijsInzicht op 17 januari.

 • Hoe kan anders organiseren helpen de kansengelijkheid voor leerlingen te vergroten? Of hoe kan het binnen jouw schoolbestuur een bijdrage leveren aan het verminderen van de werkdruk van leraren? Dien nu je innovatievraag anders organiseren in bij de PO-Raad en ontvang ondersteuning bij de beantwoording van je vraag.

 • Onderwerp
  06-12-2019

  De samenleving is sterk veranderd, maar het onderwijs is al tijden op dezelfde manier georganiseerd: één leraar voor één klas voor vijf dagen per week. Eigentijds onderwijs vraagt om continue verbetering, ook van de organisatie van het onderwijs. Zoals het onderwijs nu is ingericht biedt het onvoldoende mogelijkheden om antwoorden te geven op de uitdagingen die de samenleving van ons onderwijs vraagt. Anders organiseren kan scholen en schoolbesturen kansen bieden slim met deze uitdagingen om te gaan en de grenzen van wat mogelijk is op te zoeken. Lees verder

 • Welke (nood)maatregelen treffen schoolbesturen nu, waar is regionale samenwerking nodig en wat kan de PO-Raad hierin betekenen? Deze vragen stonden centraal tijdens de ochtendsessie die de PO-Raad op 21 november organiseerde over de aanpak van het lerarentekort. Met zo’n tachtig aanwezige leden is gesproken over oplossingsrichtingen en hoe deze bijdragen aan de ontwikkeling van de sector.

 • Waarom nog steeds een zomervakantie van zes weken? ,,We leven in een 24-uurseconomie, maar scholen zitten vast aan een vooroorlogs systeem", zegt een woordvoerder van de PO-Raad in een item over flexibilisering van onderwijstijden. Ook het lerarentekort komt in het fragment aan de orde. De inspectie houdt de vinger aan de pols.

 • Minister Arie Slob (Onderwijs) blijft bij zijn besluit te stoppen met het experiment flexibele onderwijstijden, ondanks onbegrip hierover bij de Tweede Kamer. Dat blijkt uit zijn beantwoording van Kamervragen. De Kamer, onder aanvoering van CDA, VVD en D66 gaat donderdag met Slob in debat.

 • Vanaf schooljaar 2020-2021 mogen basisscholen niet meer experimenteren met het afwijken van de traditionele schooltijden. Minister Slob (Onderwijs) schrijft vandaag aan de Tweede Kamer dat loslaten van de regels risico's voor de kwaliteit van het onderwijs met zich meebrengt. De PO-Raad vindt dat de minister eerst zijn nieuwe voorstel moet uitwerken, voordat hij het kind met het badwater weggooit.

 • Het lerarentekort wordt steeds nijpender. ‘Anders organiseren’ wordt door het onderwijsveld als een van de meest kansrijke oplossingsrichtingen gezien hiervoor. Maar ‘anders organiseren’, hoe doe je dat nou echt? De PO-Raad en Kennisnet organiseren een serie werkateliers over het Anders Organiseren. Bent u ook benieuwd hoe uw organisatie een volgende stap kan zetten in het anders organiseren? Dan bent u van harte welkom in ons werkatelier Anders Organiseren. 

  Tijdens de bijeenkomst op 9 oktober vertelt Marjolein Ploegman over haar onderzoek naar de totstandkoming van onderwijsinnovaties in het PO. Voor dit onderzoek zijn de innovaties van tien scholen en twee besturen geanalyseerd aan de hand van een model. Het model is gebaseerd op praktijkervaringen van De School in Zandvoort, die sinds 2003 vergaande en veelomvattende innovaties heeft ontwikkeld en gerealiseerd. In het model worden zes factoren onderscheiden (belemmeringen dan wel voorwaarden), te weten: analyse, schoolomgeving, hitteschild, beleidscyclus, draagkracht en draagvlak.

 • “Hedendaagse ontwikkelingen vragen om innovatie van het onderwijs. Maar dingen anders organiseren en samen veranderen, heb je niet in een jaartje voor elkaar.” Pieter Cornelissen is Programmadirecteur Onderwijsinnovatie bij Hogeschool Utrecht. Tijdens een expertsessie deelde hij zijn ervaringen en belangrijkste veranderprincipes met bestuurders uit het primair onderwijs.