• Lerarentekorten oplossen met een financiële bonus? Alle kinderen een voorschools programma? Welke rol moet de gemeente spelen bij de aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt? Wat...

  • Een tijdje geleden kreeg ik een brief van Eva, een studente die de deeltijdpabo deed. Ze had een universitaire master gehaald in een sociale wetenschap en daarna pas bedacht dat ze wilde lesgeven in het basisonderwijs. Ze schreef zich in voor een driejarige (!) deeltijdopleiding, waarbij niet gekeken werd naar haar vooropleiding. Hoe kan een lerarenopleiding leraren opleiden die straks adaptief onderwijs moeten geven, terwijl de opleiding zelf geen rekening houdt met verschillen?

  • Het Arbeidsmarktplatform PO heeft veel gestelde vragen en antwoorden over het project 'Vierslagleren' op een rij gezet. Op de webpagina van het platform vindt u antwoord op vragen als: Hoe kan ik de lerarenbeurs in het teken van het Vierslagleren aanvragen? En, moeten de startende en ervaren leraar in dezelfde klas lesgeven en dezelfde master volgen?

  • Schoolleiders staan aan de basis van de slagkracht van leraren, de innovatie en ontwikkeling van de organisatie en uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen. Om deze belangrijke rol met verve te vervullen, moet je sterk en vernieuwend zijn. Maar hoe ontwikkel je je tot zo’n type schoolleider? En hoe werk je aan vernieuwing van binnenuit en stimuleer je de schoolorganisatie om te innoveren? Daarvoor heeft het Arbeidsmarktplatform PO samen met Kennisland een programma ontwikkeld.

  • Het leerlingenprognosemodel www.scenariomodelpo.nl is geactualiseerd. Hiermee zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Eveneens maakt het scenariomodel prognoses over personele en materiële bekostiging van scholen en besturen in het basisonderwijs direct inzichtelijk. Het Scenariomodel is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO

  • Het aandeel reguliere banen voor pas afgestudeerde Pabo-studenten neemt af terwijl het aandeel vervangingsbanen in alle regio’s voor deze groep leraren toeneemt. Bijna 80 procent van de studenten vindt daarnaast binnen een half jaar na het afstuderen een (tijdelijke) onderwijsbaan. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Loopbaan Pabo- afgestudeerden in groei- en krimpregio’s’ van het Arbeidsmarktplatform PO, van de PO-Raad en de werknemersorganisaties.

  • Het primair onderwijs heeft te maken met verschillende ingrijpende ontwikkelingen en veranderingen als leerlingenkrimp en de invoering van Passend onderwijs. Het Arbeidsmarktplatform PO, dat het primair onderwijs ondersteunt bij concrete arbeidsmarktvraagstukken, wil doormiddel van een vragenlijst inventariseren welke vraagstukken uw organisatie bezighouden.

  • Leerlingen en oud-leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PRO) krijgen extra ondersteuning bij het vinden van werk. Een vijfde deel van de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) moet hieraan worden uitgegeven. Het totale ESF-budget is echter flink lager dan voorgaande jaren.

  • Steeds minder werknemers in het primair onderwijs krijgen een vast contract. Bijna de helft van de nieuwe krachten wordt aangesteld zonder dat zij uitzicht hebben op een vast dienstverband. Twee jaar geleden gold dat nog voor iets meer dan een kwart van de nieuwelingen. Dat blijkt uit de recente analyse gedaan in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO, het platform van de PO-Raad en de werknemersorganisaties.

  • Deze week was het laatste deel van de begrotingsbehandeling. In de inbrengen vanuit de verschillende fracties zien we veel terug van de door ons ingebrachte punten:

Pagina's