• Moet een schoolbestuur mensen met een arbeidsbeperking zelf in dienst moeten nemen of kan dit ook door middel van payroll of detachering?

  Het is ook mogelijk om mensen met een arbeidsbeperking via payroll of detachering werkzaamheden te laten verrichten. Ingeleende mensen uit de doelgroep tellen mee bij de sector waar zij daadwerkelijk werken.

  Bij de nulmeting en de monitoring vindt jaarlijks, in overleg met belanghebbende organisaties, bijvoorbeeld Cedris, een aanvullend representatief onderzoek plaats. Op basis van de verdeelsleutel die uit dit onderzoek naar voren komt, is het mogelijk de uitgeleende werknemers uit de doelgroep toe te delen aan de sector markt of de sector overheid.

 • Hoe weten werkgevers dat iemand tot de doelgroep van de Participatiewet hoort?

  UWV beoordeelt of mensen die onder de Participatiewet vallen en die naar verwachting niet het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen, tot de doelgroep voor de banenafspraak behoren. De mensen uit de doelgroep komen in een doelgroepregister te staan. UWV beheert dit register en actualiseert het regelmatig. UWV heeft de mensen in de Wajong, mensen met een Wsw-indicatie en de mensen met een Wiw en ID-baan in één keer opgenomen in het doelgroepregister. Werkgevers kunnen via het werkgeversportaal van UWV nagaan of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister is opgenomen. Dat kan via deze link.

 • De Participatiewet ging per 1-1-2015 in, per wanneer moet aan welke verplichting worden voldaan?

  Het kabinet heeft met de sociale partners afgesproken dat er in totaal 125.000 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. De marktsector realiseert daarvan 100.000 banen in 2025. De overheid en het onderwijs dienen 25.000 extra banen te realiseren. Het aantal banen dat per sector binnen de overheid gecreëerd wordt, is afgestemd op het aantal fte’s binnen de sectoren. Het primair onderwijs heeft relatief veel fte in dienst, zodat de sector in totaal 4.020 nieuw gecreëerde banen dient te realiseren voor de doelgroep in 2023. Deze taakstelling geldt voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs tezamen.

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt in de gaten in hoeverre elke sector op weg is naar het aantal te realiseren banen. Als dat niet het geval is, kan de quotumheffing gaan gelden voor de sector (of de sectoren) die de aantallen uit de banenafspraak niet heeft (of hebben) gehaald. 

  De quotumheffing is wettelijk vastgelegd, maar is nog niet geactiveerd. Deze wordt in werking gesteld als de overheidssector als geheel het aantal banen vanuit de banenafspraak niet realiseert. In 2016 beoordeelt SZW per sector (markt of overheid) of de werkgevers uit die sector de aantallen banen voor 2015 gehaald hebben. De quotumheffing kan voor het eerst gaan gelden vanaf 2017.

 • De PO-Raad verbindt zich graag aan het doel om een beter perspectief op een reguliere baan te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Dit betekent namelijk dat meer leerlingen die van het...

 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap zoekt schoolbesturen in het primair onderwijs voor een onderzoek naar de ervaringen met mensen met een arbeidsbeperking. Het ministerie wil ongeveer 15 schoolbesturen laten interviewen die de afgelopen jaren (sinds 2013) hiermee ervaringen hebben opgedaan.  

 • Overheden moeten flink aan de bak willen ze in 2026 25.000 banen voor arbeidsgehandicapten hebben gerealiseerd. In verschillende media benadrukt aanjager Hans Spigt dat de meeste overheden positief...

 • Heeft u behoefte aan een steuntje in de rug op de weg naar het realiseren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking? Leden van de PO-Raad kunnen vanaf maart 2016 deelnemen aan het lerende netwerk rond dit thema.

 • Pagina

  Extra banen voor mensen met arbeidsbeperking...

 • Volgens de banenafspraak in het sociaal akkoord moet het primair onderwijs binnen tien jaar 4020 extra banen voor arbeidsbeperkten creëren. Voor 2015 betekent dit dat de sector moet zorgen voor minimaal 482 banen voor mensen met een beperking. Met deze afspraak krijgen deze mensen meer kansen op de arbeidsmarkt. Het gaat dan onder andere over leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs komen.

Pagina's