• Scholen die een mail hebben ontvangen over het onderzoek naar de regelgeving rond de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs, kunnen de vragenlijst nog tot en met 3 november invullen. De PO-Raad vraagt de betreffende scholen en schoolbesturen om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek, zodat er goed inzicht komt in de uitwerkingen van de regels in de praktijk.

  • Scholen die een mail hebben ontvangen over het onderzoek naar de regelgeving rond de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs, kunnen de vragenlijst nog tot en met 1 oktober invullen. De PO-Raad vraagt de betreffende scholen en schoolbesturen om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek, zodat er goed inzicht komt in de uitwerkingen van de regels in de praktijk.

  • Op woensdag 22 juni debatteerde de Tweede Kamer over de resultaten uit De Staat van het Onderwijs, het jaarlijkse onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs. Centraal hierin stond de kansenongelijkheid in het onderwijs en de rol van het schooladvies hierbij in het bijzonder.

  • Basisscholen geven vóór 1 maart alle leerlingen in groep 8 een (schriftelijk vastgelegd) schooladvies. Dit advies komt onder de professionele verantwoordelijkheid van de leraren, intern begeleiders en schoolleiding tot stand. De basisschool bepaalt welke informatie zij gebruikt om het schooladvies te onderbouwen. Basisscholen doen er goed aan om transparant te zijn over de wijze waarop zij tot een schooladvies komen. Dat komt de kwaliteit van en het vertrouwen in het basisschooladvies ten goede.

  • Afgelopen schooljaar is de regelgeving rond de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs veranderd. Scholen die een mail hebben ontvangen met de vraag om hierover een vragenlijst in te vullen, kunnen dat tot en met 1 december doen.

  • De PO-Raad is trots op uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van het basisschooladvies. Er zijn de afgelopen jaren discussies gevoerd over het schooladvies, maar uit dit rapport blijkt dat basisscholen het schooladvies zeer serieus nemen en dat ze goede adviezen geven. Natuurlijk ziet de inspectie ook ruimte voor verbetering. Die aanbevelingen neemt de PO-Raad mee in een handreiking over het opstellen van een passend schooladvies. Deze handreiking komt rond half oktober beschikbaar.