• De Inspectie van het Onderwijs voert op verzoek van minister Arie Slob (Onderwijs) een thematisch onderzoek uit naar burgerschapsonderwijs. Ze wil onderzoeken hoe scholen invulling geven aan hun burgerschapsopdracht en in hoeverre dit strookt met democratische basiswaarden als gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid (bijvoorbeeld op het gebied van seksuele diversiteit), autonomie en het afwijzen van discriminatie.

  • Het Wetsvoorstel dat burgerschap beter in het onderwijs moet verankeren, moet worden aangepast zodat het scholen meer richting en houvast geeft. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies.

  • De dag nadat de Onderwijsinspectie de zorgelijke woorden uitsprak dat het minder goed gaat met het Nederlandse onderwijs en dat de kwaliteit van scholen flink verschilt, zat ik aan tafel in de Tweede Kamer. We spraken over nieuwe kerndoelen en de noodzaak hiervan. Aan zo'n tafel lijkt het alsof we allemaal lijnrecht tegenover elkaar staan in de discussie over waar het heen moet met ons onderwijs.

  • De Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO-Raad en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs hebben gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om tot een herziend curriculum (kerndoelen) te komen in het primair en voortgezet onderwijs.

  • Hoe moet het onderwijs omgaan met discussies in de klas over gevoelige thema’s? Is de leraar voldoende geëquipeerd om dit soort onderwerpen te bespreken? En hoe formuleer je als school(bestuur) een visie op burgerschap? Deze vragen stonden centraal in een hoorzitting van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) op vrijdag 9 en maandag 12 september, waar de PO-Raad een bijdrage aan leverde.

  • Onderwerp
    01-10-2015

    Taal en rekenen zijn twee belangrijke fundamenten in het primair onderwijs. Dat leerlingen beschikken over deze basisvaardigheden, is onverminderd van belang. Maar onderwijs is meer dan dat. Aan de maatschappij en haar mensen worden andere eisen gesteld dan vroeger. Op de arbeidsmarkt worden tekorten voorzien aan technici. In het dagelijks leven wordt het steeds belangrijker dat mensen over... Lees verder

Pagina's