• Wat betekent doelgericht en samenhangend werken voor mijn school?

  De wet introduceert de begrippen ‘doelgericht’, ‘samenhangend’ en ‘herkenbaar’. Dit doet een direct beroep op de kwaliteitszorg van scholen.

  Scholen moeten:

  • een heldere visie op burgerschap ontwikkelen en inzichtelijk maken hoe deze samenhangt met het schoolbeleid;
  • heldere burgerschapsdoelen formuleren;
  • een leerplan opstellen met concreet uitgewerkte leerdoelen waarin kennis, houding en vaardigheden worden uitgedrukt. Hierin wordt duidelijk wanneer ze de leerling op welke momenten in hun schoolperiode deze competenties willen bijbrengen. Op basis hiervan wordt het onderwijsaanbod vormgegeven;
  • opbrengsten van burgerschapsonderwijs volgen en leerresultaten in kaart brengen en waar nodig de aanpak aanpassen;
  • hierover verantwoording afleggen in het schoolplan en in de schoolgids.
 • Pagina

  Hoe ziet de wetgeving voor burgerschap eruit? En wat zijn de bijbehorende kerndoelen? Op deze pagina vertellen we meer over de wetgeving en kerndoelen voor burgerschap.

 • Onderwerp
  07-01-2020

  Met burgerschapsonderwijs zorgen we ervoor dat leerlingen na hun basisschooltijd weten wat de basiswaarden van onze samenleving zijn en dat zij hier respect voor hebben. Bovenal is de basisschool de uitgelezen plek om veel met deze waarden te oefenen. Maar iedere school heeft daarnaast zijn eigen normen en waarden. Het is daarom belangrijk dat scholen en besturen hun eigen visie en context... Lees verder

 • Minister Slob heeft onlangs het definitieve wetsvoorstel ‘Verduidelijking burgerschap in het funderend onderwijs’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Met dit wetsvoorstel wordt de wettelijke burgerschapsopdracht voor scholen minder vrijblijvend en wordt verduidelijkt wat precies wordt verwacht van scholen op dit vlak.

 • De Inspectie van het Onderwijs voert op verzoek van minister Arie Slob (Onderwijs) een thematisch onderzoek uit naar burgerschapsonderwijs. Ze wil onderzoeken hoe scholen invulling geven aan hun burgerschapsopdracht en in hoeverre dit strookt met democratische basiswaarden als gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid (bijvoorbeeld op het gebied van seksuele diversiteit), autonomie en het afwijzen van discriminatie.

 • Het Wetsvoorstel dat burgerschap beter in het onderwijs moet verankeren, moet worden aangepast zodat het scholen meer richting en houvast geeft. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies.

 • De Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO-Raad en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs hebben gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om tot een herziend curriculum (kerndoelen) te komen in het primair en voortgezet onderwijs.

 • Het ging de afgelopen week in de media over verschillende onderwerpen die het primair onderwijs raken. Zo  passeerden onder meer brede brugklassen, dyslexie en burgerschapsonderwijs de revue. De PO...

Pagina's