• Het kabinet compenseert de pensioen-premieopslag die het ABP per 1 april van dit jaar doorvoert, zo heeft de ministerraad afgelopen vrijdag besloten. De vijf onderwijsraden hadden hierom gevraagd, omdat de onverwachte premiestijging een integrale uitvoering van het loonruimteakkoord onmogelijk maakte.

  • De eerste jaren voor de klas zijn pittig. Om startende leraren een steun in de rug te geven, bieden schoolbesturen hen coaching. Op de internationale dag van de leraar staat de PO-Raad hierbij stil. Een verslag uit de praktijk van Leeuwarden en Den Haag.

  • Vanaf 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht voor het bijzonder onderwijs. Wanneer werkgever en werknemer niet met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, zal het UWV ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen en arbeidsongeschiktheid toetsen. Het UWV zal dan eerst toestemming moeten geven voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat schoolbesturen hun personeel moeten laten afvloeien volgens het afspiegelingsbeginsel van het UWV en niet volgens LIFO zoals in de cao PO staat.

  • In de Handreiking voor het hanteren van de Wet werk en zekerheid in het primair onderwijs stond dat een tijdelijke taakuitbreiding geen nieuwe arbeidsovereenkomst is in de zin van de ketenregeling. Jurisprudentie hierover is echter verdeeld. Er staat daarom ondertussen een nieuwe versie van de handreiking op de website van de PO-Raad waarin uitleg over deze onduidelijkheid is opgenomen.

  • De invoering van de CAO PO 2014-2015 maakt het toepassen en ontwikkelen van HR beleid op scholen mogelijk en noodzakelijk. Het doel is om de ruimte die in de cao is gecreëerd aan te grijpen om stappen te zetten in de schoolontwikkeling.